Study programme

Agroturizam (143835)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 34
Seminar 8
Field exercises 18
Lecturer
Prof. Ivo Grgić, PhD
Prof. Marija Cerjak, PhD
Associate teacher for exercises
Magdalena Zrakić Sušac, PhD
Assist. Prof. Željka Mesić, PhD
Associate teacher for seminars
Magdalena Zrakić Sušac, PhD
Assist. Prof. Željka Mesić, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%
Konačna ocjena studenta izračunava se kao proporcionalni zbroj bodova. Slijed kod ispita je: pohađanje nastave, seminar, pismeni te po potrebi (za višu ocjenu, poteškoće kao što su disleksija, disgrafija i sl.) usmeni ispit.

Course coordinator

Prof. Ivo Grgić, PhD
Prof. Ivo Grgić, PhD

Course description

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama turizma i specifičnostima agroturizma, razvojem agroturizma u svijetu i Hrvatskoj te mogućnostima razvoja tog oblika turizma. Studenti izrađuju samostalni rad u kojem će pokazati sposobnost primjene znanja stečenih tijekom nastave.

Type of course

General competences

U okviru predmeta studenti će steći znanja na temelju kojih će moći identificirati elemente poslovnog uspjeha u agroturizmu, samostalno organizirati terensko istraživanje vezano uz agroturizam te pokrenuti i voditi agroturističko gospodarstvo.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju rad sa samostalno odabranom temom u konzultaciji s nastavnicima na predmetu.
 • Terenske vježbe
  U sklopu vježbi znanja stečena za vrijeme predavanja i seminara moći će provjeriti u neposrednom kontaktu s nositeljima agroturizma te posjetiteljima agroturističkih gospodarstava.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Razumjeti značaj turizma kao ekonomske djelatnosti Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Analizirati društveno-ekonomski značaj turizma Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Identificirati specifičnosti agroturizma u odnosu na ostale oblike turizma Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Utvrditi aktivnosti potrebne za uspješno vođenje agroturističkog gospodarstva Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Identificirati zakone koji se moraju poštivati kod vođenja agroturističkog gospodarstva Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Identificirati jake i slabe strane agroturističkog gospodarstva Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Izraditi i prezentirati samostalni rad o mogućnostima pokretanja agoturizma Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci, usmeni ispit.

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, seminara i vježbi. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj modula. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja. Nakon završetka nastave ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađene s ECTS sustavom, pomoću pisanog i/ili usmenog ispita.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave, grupna i pojedinačna analiza primjera agroturizma tijekom nastave u obliku radnih zadataka pojedinačno ili u grupi. Tijekom trajanja nastave aktivno sudjelovati u raspravama i postavljati pitanja na predavanjima.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit 70% 0- 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
34 102 3,4
Seminar i terenska prikaz 30% 0- 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
26 78 2,6
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pismeni ispit Provjera znanja iz predavanja. Prijavljuje se u sustavu ISVU (redoviti ispitni rokovi) Osim opravdanih razloga.
Seminar i terenska prikaz Napisan i javno prezentiran seminar. Tijeom semestra. Opravdani razlog.

Weekly class schedule

 1. Osnove turizma, oblici ruralnog turizma P - Određenje pojmova u turizmu, nastanak i razvoj ruralnog turizma, oblici ruralnog turizma, uključujući agroturizam
 2. Specifičnosti agroturizma P - Specifičnosti agroturizma s primjerima
 3. Upravljanje i marketing u agroturizmu P - Osnovni elementi upravljanja i primjena marketinga u agroturizmu
 4. Pregled razvoja i stanja u agroturizmu u svijetu i EU P- Prikaz razvoja agroturizma, te pregled stanja u agroturizmu u svijetu s posebnim naglaskom na EU
 5. Agroturizam u Hrvatskoj P - Pregled razvoja i stanja u agroturizmu u Hrvatskoj
 6. Zakonska regulativa vezana uz agroturizam P - Pregled zakona i podzakonskih akata vezanih uz bavljenje agroturizmom
 7. Primjeri istraživanja u agroturizmu P - Dosadašnja istraživanja vezana uz ruralni turizam u Hrvatskoj (case study)
 8. Posjet agroturizmu T -   Terenska nastava – studija slučaja
 9. Posjet agroturizmu T -   Terenska nastava – studija slučaja
 10. Izrada seminara SZ - Samostalni rad studenata na izradi seminarskog rada
 11. Izrada seminara SZ - Samostalni rad studenata na izradi seminarskog rada
 12. Prezentacije studentskih radova SZ - Prezentacija seminarskih radova
 13. Prezentacije studentskih radova SZ - Prezentacija seminarskih radova
 14. Posjet agroturizmu T -   Terenska nastava – studija slučaja
 15. Posjet agroturizmu T -   Terenska nastava – studija slučaja

Obligatory literature

 1. Damir Demonja i Pavlo Ružić (2010.): Ruralni turizam u Hrvatskoj s hrvatskim primjerima dobre prakse i europskim iskustvima, Meridijani
 2. Grgić, I., Cerjak, Marija (2013). Agroturizam, Interna skripta

Recommended literature

 1. Agroturistički centar izvrsnosti Poljoprivredne škole, Zagreb, Urednica Berdik, Marica, Nakladnik: Poljoprivredna škola Zagreb, 2011.
 2. Michał Sznajder, Lucyna Przezbórska and Frank Scrimgeour (2009.): Agritourism, Cabi International.
 3. Priručnik za bavljenje seoskim turizmom, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, 2011.

Similar course at related universities

 • Ruralni turizam, Filozofski fakultet Zagreb, studij: Etnologija i kulturna antropologija
 • Rural Tourism: Planning and Principles, University of Alaska: Department of Alaska
 • Rural Tourism, Faculty of economics - University Of Pannonia
 • Rural Tourism, KLAIPĖDA UNIVERSITY, Bachelor Degree Programme: Recreation and Tourism
 • Rural toursim, Faculty of European studies and regional development, Slovak university of agriculture in Nitra
 • Ekonomika seoskog turizma, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet