Study programme

Vinogradarstvo 2 (143857)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 24
Seminar 6
Field exercises 30
Lecturer
Prof. Bernard Kozina, PhD
Assoc. Prof. Marko Karoglan, PhD
Associate teacher for exercises
Marina Anić, mag. ing. agr.
Mirela Osrečak, PhD
Grading
Sufficient (2) 61-70
Good (3) 71-80
Very good (4) 81-90
Excellent (5) 91-100
Conditions for obtaining signature
Redovito pohađanje nastave, seminarski rad
Program modula u dijelu terenskih vježbi, laboratorija i nastave u praktikumu u cijelosti se izvodi na prostorima VV pokušališta Jazbina. Obzirom na vremenske (ne)prilike, raspored održavanja pojedinih oblika nastave podložan je promjenama i dogovara se sa studentima.

Course coordinator

Prof. Bernard Kozina, PhD
Prof. Bernard Kozina, PhD

Course description

Modul Vinogradarstvo 2 daje temeljna znanja o izboru i valorizaciji vinogradarskog položaja s osvrtom na sve bitne čimbenike proizvodnog prostora. Studente uči o pripremnim radovima prilikom podizanja vinograda - izbor kultivara i lozne podloge, priprema terena, obrada tla, planiranje proizvodnog prostora, sadnja i njega mladog vinograda te armatura u vinogradu. Daje teoretske i praktične osnove rezidbe vinove loze, kao funkcije u formiranju i održavanju uzgojnog oblika i njegov utjecaj na procese i dinamiku dozrijevanja grožđa. Modul obuhvaća teoretske postavke gnojidbe vinograda i ishrane vinove loze te objašnjava ulogu pojedinih elemenata u fiziologiji vinove loze. Detaljno se prolaze različiti sustavi uzdržavanja tla i njihov utjecaj na kakvoću grožđa. Posebni naglasak daje se fiziološkim procesima dozrijevanja grožđa, utjecaju vanjskih i unutarnjih čimbenika na dinamiku dozrijevanja, stupnjevima zrelosti grožđa te određivanju roka berbe.

Type of course

 • Preddiplomski studij / Agrarna ekonomika (elective course, 6 semester, 3 year)
 • Preddiplomski studij / Hortikultura (compulsory course, 4 semester, 2 year)

General competences

Stjecanje temeljnih znanja i vještina o mogućnostima te načinu podizanja proizvodnih nasada, kao i o sustavima uzgoja i tehnološkim linijama vinogradarske proizvodnje

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
  Seminarski radovi studenata na zadane teme, odnosno problematiku pojedinih područja tehnologije proizvodnje grožđa
 • Terenske vježbe
  Praktične vježbe na pokušalištu Jazbina

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati i razumijeti procese projektiranja vinograda- izbor položaja i tla, kultivara i lozne podloge, meliorativne obrade i gnojidbe, pripremnih radova za sadnju Aktivno sudjelovanje na predavanjima, pohađanje vježbi, završni ispit
Demonstrirati znanje o rezu u zrelo i zelenoj rezidbi Pohađanje vježbi
Objasniti cilj i značaj gnojidbe na proces dozrijevanja i kakvoću grožđa te ulogu mikro i makroelemenata u ishrani loze Aktivno sudjelovanje na predavanjima, pohađanje vježbi, završni ispit
Opisati različite načine obrade tla te utjecaj sustava uzdržavanja tla na rast, razvoj i rodnost vinove loze Aktivno sudjelovanje na predavanjima, pohađanje vježbi, završni ispit
Utvrditi optimalnu zrelost grožđa i osnovne pokazatelje kakvoće mošta Aktivno sudjelovanje na predavanjima, pohađanje vježbi, završni ispit
Identificirati fiziološke procese dozrijevanja grožđa te utjecaj vanjskih i unutarnjih čimbenika na dinamiku dozrijevanja Aktivno sudjelovanje na predavanjima, pohađanje vježbi, završni ispit
Argumentirati mišljenje o prednostima i nedostacima strojne berbe grožđa Aktivno sudjelovanje na predavanjima, pohađanje vježbi, završni ispit
Pripremiti i prezentirati seminarski rad na određenu temu u suradnji sa ostalim studentima Seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, vježbi u praktikumu i terenskih vježbi. Izrada nastavnih materijala. Osmišljavanje tema za seminarske radove. Održavanje konzultacija i usmenih ispita.

Students' obligations

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima, terenskim vježbama i vježbama u praktikumu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usmeni ispit 90% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 102 3,4
Seminarski rad 10 % 6 24 0,8
Predavanja+vježbe 54 54 1,8
Ukupno 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Usmeni ispit Redovni ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Projektiranje i podizanje vinogada- P, T
 2. Projektiranje i podizanje vinogada- P, T
 3. Uzgojni oblici, sustavi uzgoja i rezidba vinove loze- P, T
 4. Projektiranje i podizanje vinogada- P, S
 5. Projektiranje i podizanje vinogada- P, T
 6. Uzgojni oblici, sustavi uzgoja i rezidba vinove loze- P, T
 7. Projektiranje i podizanje vinogada- S
 8. Gnojidba vinograda i ishrana vinove loze- P, T
 9. Gnojidba vinograda i ishrana vinove loze- P, T
 10. Sustavi uzdržavanja tla u vinogradu i navodnjavanje vinove loze- P, T
 11. Sustavi uzdržavanja tla u vinogradu i navodnjavanje vinove loze- P, T
 12. Uzgojni oblici, sustavi uzgoja i rezidba vinove loze- P, T
 13. Berba grožđa, P, T
 14. Berba grožđa- T
 15. Berba grožđa- T

Obligatory literature

 1. Burić, D.P., (1979): Vinogradarstvo I i II, Radnički univerzitet, R. Ćirpanov, Novi Sad
 2. Licul, R., Premužić, D., (1993): Praktično vinogradarstvo i vinarstvo, Nakladni zavod Znanje, Zagreb
 3. Mirošević, N., (1996): Vinogradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb

Recommended literature

 1. Mullins, M.G., Bouquet, A., Williams, L.E., (1996): Biology of the grapevine, Cambridge, University press, USA