Study programme

Ekonomika resursa u agrobiznisu (185474)

ECTS 3.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 30
Lectures 24
Auditory exercises 2
Seminar 4
Lecturer
Assoc. Prof. Lari Hadelan, PhD
Associate teacher for exercises
Assoc. Prof. Lari Hadelan, PhD
Magdalena Zrakić Sušac, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%

Course coordinator

Assoc. Prof. Lari Hadelan, PhD
Assoc. Prof. Lari Hadelan, PhD

Course description

Ekonomika upotrebe resursa u agrobiznisu multidisciplinarna je znanstvena disciplina koja proučava ekonomske zakonitosti u upravljanju resursima u poljoprivredi i agrobiznisu. Cilj modula je upoznati studente s ulogom prirodnih, kapitalnih i ljudskih resursa u održivom razvoju agrobiznisa kao i njihovoj upotrebi na ekonomski, društveno i ekološki prihvatljiv način. Predstavit će se metode višekriterijskog vrednovanja resursa i optimizacije njihovog korištenja. Tijekom nastave, u ekonomskim okvirima valorizirat će se posljedice klimatskih promjena, degradacije okoliša i kritički propitivat prihvatljive količine onečišćenja.

Type of course

General competences

Položenim ispitom studenti će steći nužna znanja za zapošljavanje u tijelima lokalne i državne uprave na radnim mjestima odgovornim za upravljanje resursima i održivi razvoj poljoprivrede i gospodarstva u cjelini. Modul pruža interdisciplinarna znanja s područja ekonomije, poljoprivrede i ekologije nužna za radna mjesta projektnog menadžera u području agrobiznisa.

Types of instruction

 • Auditorne vježbe
 • Predavanja
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Spoznati važnost i ulogu resursa u poljoprivredi Pismeni
Shvatiti ograničenost prirodnih i gospodarskih resursa i potrebu njihovog optimalnog korištenja Pismeni
Primijeniti višekriterijsku analizu s ciljem optimizacije korištenja resursa u agrobiznisu Pismeni, seminar
Definirati, kvantificirati i usporediti čimbenike održivog razvoja i održive poljoprivrede Pismeni, seminar
Razlikovati različite pristupe konceptu održivosti i analizirati implikacije primjene različitih politika održivosti Pismeni
Ekonomski valorizirati utjecaj klimatskih promjena, globalnog zatopljenja, porasta cijena energenata na sektor poljoprivrede i agrobiznisa Pismeni, seminar

Working methods

Teachers' obligations

Redovito održavanje nastave. Diseminacija tema, konzultacije i nadzor nad izlaganjem seminarskih radova. Pripremanje nastavnih materijala i ispitne literature i održavanje ispita. Procjena u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja.

Students' obligations

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi u formi rasprava, pitanja i komentara.
Izradom seminara i polaganjem ispita studenti su obvezni dokazati usvajanje zadanih ishoda učenja.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje i aktivnost na nastavi 10% 30 30 1
Izrada seminara i prezentacija 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 1
Pismeni ispit 50% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 1
UKUPNO 100% 30 90 3

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul. Pojmovno određenje i kategorizacija resursa. P
 2. Resursi i njihova uloga u gospodarskom rastu i razvoju. Razvoj ekonomske misli u valorizaciji resursa. P
 3. Ocjena prirodnih resursa u dinamičkim ekonomskim sustavima. Obnovljivi i neobnovljivi prirodni resursi. Mjere zaštite prirodnih resursa. P
 4. Ekonomski značaj zemljišnih i vodenih resursa. P
 5. Malthus i ekološka ekonomika.
 6. Eksternalije i ekonomika zaštite okoliša. Prihvatljiva količina onečišćenja. P
 7. Ekonomska valorizacija klimatskih promjena i degradacije okoliša. P
 8. Fizički i financijski resursi kao čimbenik razvoja agrobiznisa. Ljudski resursi u endogenoj teoriji razvoja. P
 9. Uloga energetskih resursa u agrobiznisu. P
 10. Problem ograničenosti resursa. Ekonomske, društvene i ekološke posljedice neučinkovitog korištenja resursa. Zakon opadajućih prinosa
 11. Marginalna i višekriterijska optimizacija korištenja resursa. A
 12. Troškovi i koristi u ekonomskoj valorizaciji resursa. P
 13. Održivi razvoj – čimbenici i pokazatelji. P
 14. Seminarska nastava S
 15. Seminarska nastava S

Obligatory literature

 1. Harris, J., Roach, B. (2013): Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary Approach, Global Development And Environment Institute at Tufts University, Boston
 2. Milenković, S., Bošković, N., (2011). Resursi u ekonomskoj sadašnjosti i budućnosti, Ekonomski fakultet, Kragujevac

Recommended literature

 1. Field, B. C., Field, M. K. (2001), Environmental Economics, McGraw-Hill, New York
 2. M. Črnjar (2002), Ekonomika i politika zaštite okoliša, Ekonomski fakultet Rijeka i Glosa, Rijeka

Similar course at related universities

 • Ekonomika resursa i teorija proizvodnje, Sveučilište u Osijeku Poljoprivredni fakultet
 • Environmental Economics, University of Hohenheim, Njemačka
 • Environmental Economics &amp; Natural Resources, Wageningen University, Nizozemska
 • Environmental and Resource Economics, University of Berlin, Njemačka