Study programme

Sanacija i obnova oštećenih tala (169413)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 34
Laboratory exercises 14
Seminar 4
Field exercises 8
Lecturer
Prof. Ivica Kisić, PhD
Assoc. Prof. Željka Zgorelec, PhD
Assist. Prof. Aleksandra Perčin, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Aleksandra Perčin, PhD
Assoc. Prof. Željka Zgorelec, PhD
Prof. Ivica Kisić, PhD
Associate teacher for seminars
Assist. Prof. Aleksandra Perčin, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%
Conditions for obtaining signature
Prisustvovanje na predavanjima
Više od 75% prirsustvovanje na nastavi

Course coordinator

Prof. Ivica Kisić, PhD
Prof. Ivica Kisić, PhD

Course description

Primarna namjena tla je tvorba organske tvari putem prirodne ili voljom čovjeka osnovane i održavane vegetacije (usjevi, nasadi, travnjaci, tratine, parkovi, perivoji, sportski i rekreacijski tereni za djecu i odrasle). Oštećenja u incidentu, hotimično premještanje ili pedocid traže na mjestu događaja sanaciju i rekultivaciju tla odnosno privođenje u prvotno stanje. Sadržaji modula upoznaju studenta s izradom studijske i projektne dokumentacije koja je preduvjet sanacije, rekultivacije i rehabilitacije, a zatim s postupcima njihove djelotvorne provedbe. Sanacija tala u antropogenim incidentima, oštećenih različitim gospodarskim djelatnostima, napose u rudarstvu, gradnji i cestogradnji, u urbanim prostorima, tala „divljih“ odlagališta otpada, skijaških staza, tala uz prometnice, zračne, riječne i morske luke. Remedijacija tala oštećenih u intenzivnoj poljoprivredi, zaštita tala od erozije vodom i vjetrom, zaštita tala na pokosima uz prometnice, sanacija tala na otvorenim kopovima u eksploataciji pijeska, gline, boksita, nafte, plina. Posebnosti su sanacija tala u ekološki osjetljivim područjima (nacionalni parkovi ili parkovi prirode, vodozaštitna područja).

Type of course

General competences

Nakon završetka modula studenti će moći demonstrirati temeljno znanje i razumijevanje problematike uloge tla, posljedica oštećenja i načina sanacije najčešćih oštećenja tala u različitim djelatnostima i na mjestima ekoloških incidenata odnosno najvažnije stupnjeve oštećenja tla – izvore oštećenja, posljedice za korisnika tla u poljoprivredi, urbanizmu, prostornom planiranju, građevinarstvu, rudarstvu drugim srodnim strukama. Ranjivost i obnovljivost tla - mjere zaštite tla od oštećenja (inventarizacija stanja-trajno motrenje-informacijski sustav) i način obnove .

Types of instruction

 • Auditorne vježbe
 • Predavanja
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati i imenovati temeljne uzroke onečišćenja tla i izvore oštećenja Pitanja na usmenom ispitu iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Opisati vrste prirodnih i antropogenih onečišćenja tla Pitanja na usmenom ispitu iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Grupirati vrste, načine, tehnike i tehnologije sanacije tla Pitanja na usmenom ispitu iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Prezentirati tehnike uzorkovanja onečišćenih tala Pitanja na usmenom ispitu iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Primijeniti važeću zakonsku regulativu i smjernice na nacionalnoj i europskoj razini Pitanja na usmenom ispitu iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja

Working methods

Teachers' obligations

Koordinirati izvođenje nastave, definirati ciljeve izvođenja nastave, biti na raspolaganju za konzultacije, dostupnost putem e-maila
Oblici nastave
Predavanja – nastava se izvodi PPT prezentacijama
Seminari – studentima se zadaju zadaci vezani uz trenutnu nastavnu tematiku
Vježbe
Ispravljanje ispita

Students' obligations

Dolazak na nastavu, sudjelovanje u izvođenju nastave, izrada seminara
Predavanja – redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)
Seminari – uredeno ispunjene obaveze unutar zadanih zadataka
Vježbe - redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Završni ispit 100% 50-65%
66-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 180 6
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Tlo kao uvjetno obnovljivi prirodni resurs, ekološko - regulacijska uloga tla
 2. Prirodni i antropogeni izvori onečišćenja, lokalna (točkasta) onečišćenja tla
 3. Oblici i uzroci erozije, erozija kao problem degradacije okoliša, oblici i načini ublažavanja erozijskih procesa
 4. Teški metali, policiklički aromatski ugljikovodici, postojani organski onečišćivači u tlu i ugljikovodici u tlu
 5. Način odabira točaka za uzorkovanje tla, opći podatci o mjestu uzorkovanja, temeljni principi uzorkovanja tla
 6. Oblici i uzroci erozije, erozija kao problem degradacije okoliša, oblici i načini ublažavanja erozijskih procesa
 7. Zaštita tla
 8. Zakonska legislativa u RH i nekim drugim zemljama EU
 9. Povijest razvoja remedijacije, vrste, oblici, tehnike i tehnologije remedijacije
 10. Bioventilacija, fitoremedijacija, fitoekstrakcija, fitostabilizacija, mikroorganizmi
 11. Laboratorijske vježbe (priprema uzoraka tla za kemijske analize, određivanje sadržaja humusa i pH vrijednosti)
 12. Izlaganje seminarskog rada
 13. Terenske vježbe + nastava (posjet eksperimentalnom erozijskom pokusnom polju u Daruvaru, posjet naftnom/plinskom polju na kome se trenutno provodi sanacija tla)
 14. Laboratorijske vježbe (digestija uzoraka tla za određivanje teških metala u tlu)
 15. Laboratorijske vježbe (određivanje olova i kadmija u tlu i interpretacija dobivenih rezultata)

Obligatory literature

 1. Kisić, I. (2012). Sanacija onečišćenoga tla. Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 2. Kisić, I. (2016). Antropogena erozija tla. Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 3. Grupa autora (2008). Pregled provedbe Pilot projekata motrenja poljoprivrednih, šumskih i onečišćenih tala. Zagreb: Agencija za zaštitu okoliša.
 4. Grupa autora (2008). Program trajnog motrenja tala Hrvatske. Projekt: Izrada programa trajnog motrenja tala Hrvatske s pilot projektom, Life Third Countries, LIFE05 TCY/CRO/000105. Zagreb: Agencija za zaštitu okoliša.
 5. Grupa autora. Nacionalni program ublažavanja posljedica suša i suzbijanja degradacije zemljišta. Zagreb: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Recommended literature

 1. Redd, R.K., Cameselle C. (2009). Electrochemical Remediation Technologies for polluted soils, sediments and groundwater. Wiley.
 2. Blanco, H., Lal, R. (2008). Principles of Soil Conservation and Management. Springer.
 3. Ademola, K.B., Vlek, P.L.G. (2008). Land Use and Soil Resources. Springer.
 4. Kabata-Pendias, A. (2001). Trace Elements in Soils and Plants. CRC Press.
 5. Kastori …et al. (2006). Uzorkovanje zemljišta i biljaka nezagađenih i zagađenih staništa. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo.

Similar course at related universities

 • BOKU –Contaminated sites and soil protection, Risk management by soil protection and remediation
  University of Alberta - Soil Remediation
 • University of Cambridge - Contaminated Land and Waste Containment
 • Sveučilište u Ljubljani – Land use and soil protection
 • University of Alberta - Soil Remediation