Study programme INTER-EnAgro

Agroekologija-Agroekologija (120.00 ECTS)

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka agroekologije
(mag. ing. agr.)

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Postanak tla (144077)
Husnjak, S.
R1 30
(14+8+8)
1.
6.00 Gnojiva i gnojidba (144075)
Karažija, T.
R1 60
(48+8+4)
1.
3.00 Kemija tla (144076)
Bensa, A.
R1 30
(14+14+2)
1.
6.00 Mikrobna ekologija (169416)
Mrkonjić Fuka, M.
R1 60
(45+10+5)
1.
3.00 Ekofiziologija (26168)
Poljak, M.
R2 30
(25+0+5)
1.
3.00 Fizika tla (144074)
Sraka, M.
R1 30
(15+9+6)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 8.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Rizosferna ekologija (26433)
Poljak, M.
R2 30
(25+0+5)
2.
3.00 Laboratorijske metode i upravljanje podacima (116618)
Romić, M.
R2 30
(14+14+2)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Elective course: Group 14440
    => Required number of ECTS credits: at least 24.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Korisne asocijacije biljaka i mikroorganizama (144083)
Sikora, S.
R1 60
(40+6+14)
2.
6.00 Molekularne metode u mikrobnoj agroekologiji (116622)
Mrkonjić Fuka, M.
R1 60
(30+28+2)
2.
6.00 Korištenje i zaštita voda (144081)
Romić, D.
R1 60
(34+22+4)
2.
6.00 Meliorativna pedologija (157080)
Sraka, M.
R1 60
(40+15+5)
2.
6.00 Ishrana bilja u zaštićenim prostorima (144084)
Čoga, L.
R1 60
(30+24+6)
2.
6.00 Sistematika tla (144080)
Husnjak, S.
R1 60
(34+19+7)
2.
ECTS  Elective course: Group 14441
    => Required number of ECTS credits: at least 24.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Mikrobna raznolikost prirodnih i antropogenih ekoloških sustava (144082)
Sikora, S.
R1 60
(42+6+12)
2.
6.00 Precizna poljoprivreda (132890)
Kovačev, I.
R1 60
(30+15+15)
2.
6.00 Europska unija i zajednička poljoprivredna politika (26190)
Franić, R.
R1 60
(24+8+28)
2.
6.00 Marketing u poljoprivredi (132889)
Kovačić, D.
R1 60
(41+0+19)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.
3.00 Mineralogija i petrologija (144087)
Garašić, V.
30
(20+10+0)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručna praksa-Agroekologija (144096)
Husnjak, S.
90
(0+0+90)
3.
3.00 Stručni projekt-Agroekologija (144097)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14442
    => Required number of ECTS credits: at least 24.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Kvaliteta i zaštita tla (132892)
Sraka, M.
R1 60
(45+0+15)
3.
6.00 Zaštita okoliša od suvišnih voda (144092)
Mustać, I.
R1 60
(31+25+4)
3.
6.00 Ishrana bilja i kvaliteta hrane (157082)
Herak Ćustić, M.
R2 60
(40+14+6)
3.
6.00 Globalna ekologija (144071)
Zgorelec, Ž.
R1 60
(26+14+20)
3.
6.00 Sanacija i obnova oštećenih tala (169413)
Kisic, I.
R1 60
(34+22+4)
3.
6.00 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima (26621)
Perčin, A.
R1 60
(34+14+12)
3.
6.00 Gospodarenje melioracijskim sustavima (144094)
Šimunić, I.
R1 60
(40+16+4)
3.
ECTS  Elective course: Group 14443
    => Required number of ECTS credits: at least 24.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Geomorfologija (144091)
Krklec, K.
R1 60
(35+20+5)
3.
6.00 Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji (98343)
Blažinkov, M.
R1 60
(44+4+12)
3.
3.00 GMO u proizvodnji hrane (26211)
Svetec, I.
R1 30
(20+0+10)
3.
6.00 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva u poljoprivredi 2 (144089)
Voća, N.
R1 60
(44+12+4)
3.
3.00 GIS i prirodni resursi (144095)
Kušan, V.
R1 30
(12+18+0)
3.
6.00 Biologija i ekologija divljači (144093)
Šprem, N.
R1 60
(28+20+12)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Bagić, G.
R3 30
(15+15+0)
3.
3.00 Interakcije herbicida u tlu (144434)
Barić, K.
R1 30
(24+6+0)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Agroekologija/Agroekologija (169276)
Husnjak, S.
280
(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14444
    => Required number of ECTS credits: at least 0.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Biogeokemija metala u tlu (144098)
Romić, M.
R1 30
(18+8+4)
4.
3.00 Vrjednovanje i racionalno korištenje prostora (157086)
Husnjak, S.
R1 30
(20+0+10)
4.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.
6.00 Zaštita prirode (144100)
Španjol, Ž.; Barčić, D.
60
(30+20+10)
4.

* student treba izabrati najmanje 12 ECTS-a iz grupe 14440
** student treba izabrati najmanje 18 ECTS-a iz grupe 14442