Study programme

Biološke osnove plodnosti tla (143872)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 44
Laboratory exercises 8
Practicum 4
Seminar 4
Lecturer
Assoc. Prof. Mirna Mrkonjić Fuka, PhD
Assist. Prof. Nataša Hulak, PhD
Prof. Renata Bažok, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Nataša Hulak, PhD
Sanja Kajić, mag. mol. biol.
Assist. Prof. Maja Čačija, PhD
Irina Tanuwidjaja, mag. ing. agr.
Grading
Sufficient (2) 60-70 %
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%
Conditions for obtaining signature
Odslušana sva predavanja. Odrađene laboratorijske vježbe. Predan laboratorijski dnevnik (riješeni svi radni zadaci iz skripte).

Course coordinator

Assoc. Prof. Mirna Mrkonjić Fuka, PhD
Assoc. Prof. Mirna Mrkonjić Fuka, PhD

Course description

Glavni naglasak ovog modula je upoznavanje studenata sa biološkom komponentom tla, njihovim interakcijama u svrhu razumijevanja mikrobioloških procesa u tlu s ciljem održanja plodnosti tla i unapređenja poljoprivredne proizvodnje.
U okviru ovog modula studenti će se upoznati sa najznačajnijim grupama mikroorganizama te njihovim morfološkim i fiziološkim značajkama kao i sa faunom tla (mikrofauna, mezofauna, makrofauna) koja u interakcijskim odnosima s mikroorganizmima tla sudjeluje u razgradnji organskih ostataka tla te stvaranju humusa o kojem ovisi plodnost tla. U odnosu na faunu tla ponovo će biti razrađena njihova distribucija u različitim tlima kao i njihova ekologija. Studenti će dobiti osnovna znanja iz područja morfologije i fiziologije mikroorganizama koja su nužan preduvjet za razumijevanje fundamentalnih mikrobioloških procesa u tlu, a koja će biti dobra osnova za savladavanje različitih mikrobioloških predmeta na diplomskom studiju. Isto tako steći će se osnovna znanja o bioraznolikosti u tlu u koju su uključene i mikrobne asocijacije i fauna tla. Ove spoznaje omogućiti će studentima uvod u osnovna znanja o kruženju hranjiva te razgradnji organskih ostataka u tlu, dakle o procesima koji imaju utjecaj na organizme tla: bakterije, gljive, nematode, artropode, gujavice. Svaka od ovih skupina ima vrlo značajnu ulogu u tlu, a unutar svake skupine postoji velika raznolikost u oblicima i funkcioniranju.
U sklopu laboratorijskih vježbi studenti će se kroz samostalan i praktičan rad savladati osnovne laboratorijske tehnike koje se provode u sklopu mikrobioloških analiza i rada s mikroorganizmima te proučavanja i izdvajanja faune tla.

Type of course

General competences

U predmetu se studenti upoznavanje s mikrobnom populacijom tla koja svojim zajedničkim djelovanjem s faunom tla ima presudnu ulogu u svim procesima razgradnje organskih ostataka u tlu te održanju plodnosti tla koja je od presudne važnosti za poljoprivrednu proizvodnju.

Types of instruction

 • Laboratorijske vježbe
  Izvodi se u skupinama od 10 studenata u kojima studenti samostalno rade osnovne mikroskopske metode u istraživanju mikroorganizama
 • Predavanja
  Predavanja iz gradiva opće mikrobiologije i faune tla
 • Seminari
  Seminari iz gradiva opće mikrobiologije i faune tla
 • Vježbe u praktikumu
  Izvodi se u manjim grupama studenti proučavaju morfologiju kukaca, grinja i nematoda te metode prikupljanja i metode izdvajanja faune tla

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati biološku komponentu tla te prepoznati najznačajnije grupe mikroorganizama i faune tla (mikrofauna, mezofauna, makrofauna) te njihove morfološke i fiziološke značajke Aktivno sudjelovanje tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit
Prepoznati značaj mikrooraganizama u tlu kao i njihovu ulogu u razgradnji organskih ostataka, stvaranja humusa te dobivanja hraniva za biljke Aktivno sudjelovanje tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit
Definirati osnovne mikrobiološke procese vezane uz kruženje C i N Aktivno sudjelovanje tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit
Prepoznati značaj biološke komponente tla u održavanju plodnosti tla Aktivno sudjelovanje tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit
Definirati ekološke čimbenike i njihov utjecaj na mikroorganizme Aktivno sudjelovanje tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit
Objasniti interakcije između mikroorganizmima i razlikovati kategorije mikrobnih odnosa Aktivno sudjelovanje tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, organizacija i izvedba laboratorijskih vježbi i vježbi u praktikumu, evidencija prisutnosti studenata na predavanju i vježbama, praćenje aktivnosti studenata tijekom predavanja i vježbi, priprema nastavnih materijala (predavanja i vježbe) studentima, konzultacije, organiziranje i održavanje pisanih, usmenih provjera znanja u toku semestra i ispitnih rokova

Students' obligations

Prisutnost na predavanju, odrađene laboratorijske vježbe,položen kolokvij iz vježbi, odrađene vježbe u praktikumu zajedno s predanim pisanim materijalom iz vježbi, polaganje ispita u vidu testova znanja u toku semestra (kontinuirana nastava) ili u ispitnom roku

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Kolokvij iz vježbi 10 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6 18 0,6
Parcijalni ispit (P1) 25 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 45 1,5
Parcijalni ispit (P2) 40 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
24 72 2,4
Pismeni ispit (P3) 25 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 45 1.5
UKUPNO 100 % U slučaju da student izrazi želju za korekciju ocjene bit će organiziran usmeni ispit. Ukupna ocjene temeljit će se na rezultatima pismenih ispita i usmenom ispitu u doprinosu od po 50% u ukupnoj ocjeni. 60 180 6
Pismeni ispit iz mikrobiologije 65 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
39 117 3,9
Kolokvij iz vježbi 10% ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6 18 0,6
Pismeni ispit iz Faune tla 25% ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 45 1,5
Ukupno 100 % U slučaju da student izrazi želju za korekciju ocjene bit će organiziran usmeni ispit. Ukupna ocjene temeljit će se na rezultatima pismenih ispita i usmenom ispitu u doprinosu od po 50% u ukupnoj ocjeni. 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Kolokvij iz vježbi Pismeni ispit koji obuhvaća gradivo vezano uz laboratorijske vježbe. Tijekom semestra Ispitni rok.
Parcijalni ispit (P1) Parcijalni ispit iz opće mikrobiologije Tijekom semestra Ispitni rok.
Parcijalni ispit (P2) Parcijalni ispit iz mikrobiologije tla Tijekom semestra Ispitni rok.
Pismeni ispit (P3) Pismeni ispit iz Faune tla Tijekom semestra/ Interni ispitni rok Ispitni rok.
Pismeni ispit iz mikrobiologije Uključuje gradivo iz opće mikrobiologije i mikrobiologije tla ukoliko student ne položi P1 i P2. Ispitni rok
Kolokvij iz vježbi Pismeni ispit koji obuhvaća gradivo vezano uz laboratorijske vježbe. Ispitni rok
Pismeni ispit iz Faune tla Pismeni ispit iz Faune tla Ispitni rok

Weekly class schedule

 1. Uvod u opću mikrobiologiju - povijesni pregled i podjela mikrobiologije, Pregled mikrobnog svijeta i uvod u klasifikaciju
 2. morfologija mikroorganizama - Organizacija mikrobne stanice, Osnovni oblici mikroorganizama, Podjela mikroorganizama prema veličini
 3. Prokariotski mikroorganizmi – podjela prokariota, karakteristike eubakterija i arhea, oblici bakterija; Struktura i funkcija prokariotske stanice
 4. Eukariotski mikroorganizami – morfologija gljiva, morfologija algi, morfologija protozoa; Struktura i funkcija eukriotske stanice
 5. Fiziologija mikroorganizama - Mikrobni rast i energijski metabolizam, spolno i nespolno razmnožavanje bakterija i gljiva
 6. Ekologija mikroorganizama - Utjecaj faktora sredine (temperatura, vlaga, kisik, reakcija sredine, svjetlost) na mikrobne populacije tla
 7. Mikrobiologija prirodnih sredina - Mikroorganizmi u pedosferi, Mikroorganizmi u biosferi-fitosfera (rizosferna, epifitna i spermatosferna) mikrobiosfera
 8. Uvod u mikroobiologiju tla – uloga, značaj i raznolikost mikroorganizama u tlu, povijesni razvoj mikrobiologije tla, osnovne metode proučavanja mikroorganizama u tlu
 9. Uloga mikroorganizama u razgradnji organskih ostataka - Organski ostaci u tlu, Humifikatori, Utjecaj faktora sredine na humifikaciju, Transformacije organskih ostataka i sinteza humusa, tipovi humusa, Razgradnja humusnih tvari u tlu
 10. Mikroorganizmi i kruženje tvari u prirodi – uloga mikroorganizama u kruženju ugljika u prirodi
 11. Mikrobiološki procesi u kruženju dušika u prirodi - Mikrobiološki procesi u očuvanju plodnosti tla
 12. Uvod u faunu tla – Osnovne podjele faune tla (mikrofauna, mezofauna, makrofauna)
 13. Morfološke i razvojne osobine glavnih predstavnika faune tla - Podjela životinjskog svijeta i morfološke karakteristike najvažnijih predstavnika faune tla –nematoda, puževa, grinja, pauka, stonoga i kukaca. Biologija glavnih predstavnika faune tla
 14. Ekologija glavnih predstavnika faune tla - Utjecaj biotskih i abiotskih čimbenika na sastav i brojnost faune tla, utjecaj agrotehničkih mjera i mjera zaštite bilja na sastav i brojnost faune tla;
 15. Važnost faune tla u očuvanju plodnosti tla - Biološke osobine i zastupljenost pripadnika faune tla ovisno o tipu tla, godišnjem dobu i klimatskim čimbenicima. Uloga faune tla u podizanju plodnosti tla- primjeri

Obligatory literature

 1. Duraković, S., Redžepović, S.: Uvod u opću mikrobiologiju. Kugler,2002.
 2. Gobat, J.M., Aragno, M., Mattey,W.:The Living Soil – Fundamentals of Soil Science and Soil Biology. I`Universite de Nuechatel, Switzerland Buy Now, 2004.
 3. Bardgett, R.D. : The Biology of Soil. Oxford University Press, 2005.

Recommended literature

 1. Ingham, E.R., Moldenke, A.R., Edwards, C.A.: The Soil Biology Primer. Soil and Water Conservation Society, 2000.
 2. van Elsas, J.D., Trevors, J.T., Wellington, E.M.H.: Modern Soil Microbiology. Marcel Dekker Inc.1997.
 3. Oštrec: Zoologija
 4. Oštrec, Gotlin- Čuljak: Opća entomologija

Similar course at related universities

 • Introducion to soil biology, University of Hohenheim
 • Soil microbiology, BOKU