Study programme

Sekundarni animalni proizvodi (169218)

ECTS 3.00
English language R1
Teaching hours 30
Lectures 20
Auditory exercises 4
Seminar 6
Lecturer
Assoc. Prof. Ivan Vnučec, PhD
Assist. Prof. Nikolina Kelava Ugarković, PhD
Associate teacher for exercises
Assoc. Prof. Ivan Vnučec, PhD
Assist. Prof. Nikolina Kelava Ugarković, PhD
Associate teacher for seminars
Assoc. Prof. Ivan Vnučec, PhD
Assist. Prof. Nikolina Kelava Ugarković, PhD
Grading
Sufficient (2) 60 - 69%
Good (3) 70 - 79%
Very good (4) 80 - 89%
Excellent (5) 90 - 100%
Conditions for obtaining signature
Redovito polaženje nastave, izložen seminarski rad. Dozvoljeno 20% izostanka od ukupne satnice modula.
Studenti su obvezni redovito dolaziti na nastavu i samostalno izraditi seminarski rad te dati suvisle odgovore na postavljena pitanja nastavnika i drugih studenata nakon usmene Ppt prezentacije rada kako bi ostvarili pravo na potpis

Course coordinator

Assoc. Prof. Ivan Vnučec, PhD
Assoc. Prof. Ivan Vnučec, PhD

Course description

Komercijalna animalna proizvodnja generira niz otpadnih tvari (kruti stajski gnoj, gnojovka, gnojnica) i sekundarnih animalnih proizvoda (vuna, kozje vlakno, perje, koža, crijeva, krv, jestive i nejestive iznutrice i loj, kosti, papci, endokrine žlijezde…) od kojih su neki u prošlosti tretirani kao otpad, a danas su to vrijedne sirovine za daljnju preradu i različite oblike korištenja. Tako je u bioplinskim postrojenjima stajski gnoj važna sirovina za proizvodnju „zelene“ energije, a vuna se sve više koristi kao izolacijski materijal. Korištenje sekundarnih proizvoda iz klaonica dobiva sve veću pozornost s obzirom na činjenicu da su jestivi nusproizvodi iskoristivi u proizvodnji hrane za životinje (kućne ljubimce), a nejestivi kao gnojivo ili energija. Stoga su ciljevi ovog modula pružiti studentima specifična znanja o sekundarnim animalnim proizvodima i mogućnostima za njihovu daljnju preradu i korištenje. Slijedom toga, studenti će biti upoznati s dodatnim ekonomskim potencijalom animalne proizvodnje i načinima gospodarenja sekundarnim animalnim proizvodima u korist dugoročnih interesa proizvođača i cjelokupne zajednice te zaštite okoliša.

Type of course

General competences

Predmet osposobljava studente za razumijevanje tehnologije prerade i korištenja sekundarnih animalnih proizvoda te im omogućava stjecanje saznanja bitnih za nastavak diplomskih studija vezanih za animalne znanosti; osposobljenost za voditelja farme, i/ili tehnologa na farmi te voditelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Types of instruction

 • Konzultacije
  Redovite konzultacije s predmetnim nastavnicima osobno te putem elektroničke pošte.
 • Predavanja
  Predavanja uz korištenje Ppt prezentacija, videomaterijala i interneta. Očekuje se aktivno sudjelovanje studenata u nastavi.
 • Provjere znanja
  Ocjena prezentacije seminarskog rada, dva parcijalna pisana testa znanja (kolokvija) i završni ispit (u pisanom i usmenom obliku).
 • Seminari
  Izrada i prezentacija seminarskih radova usmjerenih na suvremene načine gospodarenja otpadnim tvarima s farmi (gnojem) i sekundarnim animalnim proizvodima.
 • Terenske vježbe
  Obilazak farmi i upoznavanje s tehnologijama gospodarenja otpadom te suvremenim tehnikama prerade sekundarnih animalnih proizvoda.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti važnost gospodarskog vrednovanja otpadnih animalnih tvari i sekundarnih proizvoda Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Identificirati i preporučiti važeću zakonsku regulativu u gospodarenju sekundarnim animalnim proizvodima Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Kategorizirati i opisati svojstva sekundarnih animalnih proizvoda prema vrsti životinja i tehnologiji proizvodnje Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Prepoznati važnost sekundarnih animalnih proizvoda u proizvodnji „zelene“ energije (bioplina) Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Objasniti načine skladištenja, transporta, prerade i upotrebe sekundarnih animalnih proizvoda Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program terenskih vježbi
Dodijeliti teme seminara i pomoći studentima pri pronalaženju literature i pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do izvrstan (5))

Students' obligations

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom terenskih vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti polaganju parcijalnih ispita ili završnom pismenom ispitu kao uvjetu za polaganje usmenog završnog ispita

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminarski rad 20% 1
2
3
4
5
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 10 0,3
Testovi znanja 1 (T1) i 2 (T2) 50% <60%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1
Završni ispit usmeni (ZI) - uvjet položeni parcijalni testovi znanja i seminarski rad (studenti koji ih nisu položili pišu završni pismeni ispit iz cijelog gradiva prije usmenog) 30% <60%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 0,7
Predavanja + terenske vježbe - 30 30 1
Ukupno Završna ocjena=Sx20+T1x25+T2x25+ZIx30/100 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminarski rad Studenti individualno dobivaju temu seminarskog rada koji moraju izraditi i prezentirati u dogovorenom terminu. Ocjenjuje se vještina iznošenja prezentacije i odgovori na pitanja postavljena za vrijeme rasprave. Sukladno dogovorenom terminu Iznimno, u slučaju opravdanog razloga student može prezentirati rad izvan prvog dogovorenog termina za prezentaciju
Testovi znanja 1 (T1) i 2 (T2) Tijekom semestra polažu se dva testa znanja, a prosječna ocjena testova sačinjava 50% konačne ocjene modula 7. i 13. tjedan u semestru Moguć jedan ispravak negativne ocjene putem naknadnog pristupa.
Završni ispit usmeni (ZI) - uvjet položeni parcijalni testovi znanja i seminarski rad (studenti koji ih nisu položili pišu završni pismeni ispit iz cijelog gradiva prije usmenog) Sastoji se od pet pitanja prema programskim cjelinama, testira se znanje o usvojenosti pojedinih programskih sadržaja modula te sposobnost identificiranja praktičnih problema u manipulaciji i korištenju sekundarnih animalnih proizvoda. Na završnom ispitu uvažava se i aktivnost studenata tijekom nastave i vježbi. Ispitni rokovi -

Weekly class schedule

 1. Važnost gospodarskog vrednovanja sekundarnih animalnih proizvoda
 2. Zakonska regulativa u gospodarenju animalnim otpadom i sekundarnim proizvodima te otpadom iz mesne industrije
 3. Fizikalna i kemijska svojstva vune, kozjeg vlakna i perja
 4. Mogućnosti korištenja vune, kozjeg vlakna i perja kao sirovine za različite namjene
 5. Tehnološke operacije u gospodarenju otpadom iz animalne proizvodnje
 6. Planiranje optimalnih skladišnih kapaciteta za otpadne tvari u animalnoj proizvodnji
 7. Parcijalni test znanja 1; izlaganja seminarskih radova
 8. Otpadne animalne tvari kao obnovljivi izvori energije na farmama
 9. Gospodarenje otpadnim tvarima u cilju smanjenja emisije stakleničkih plinova i uštede troškova energije na gospodarstvu
 10. Primjeri gospodarenja animalnim otpadom na farmama
 11. Sekundarni proizvodi iz klaonica - zakonska regulativa i postupci zbrinjavanja
 12. Sekundarni proizvodi iz klaonica - načini prerade i korištenja
 13. Parcijalni test znanja 2
 14. Obilazak pogona za preradu sekundarnih animalnih proizvoda.
 15. Izlaganja seminarskih radova; završni ispit

Obligatory literature

 1. PDF prezentacije nastavnih materijala,
  Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla)

Recommended literature

 1. Farm Animals and the Environment
  Pollution in Livestock Production Systems
  ayathilakan, K., Sultana, K., Radhakrishna, K., Bawa, A.S. (2012). Utilization of byproducts and waste materials from meat, poultry and fish processing industries: a review. Journal of Food Science and Technology 49, 278-293.