Study programme

Uvod u opću mikrobiologiju (143821)

ECTS 3.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 30
Lectures 20
Practicum 10
Lecturer
Assoc. Prof. Mirna Mrkonjić Fuka, PhD
Prof. Sanja Sikora, PhD
Assist. Prof. Nataša Hulak, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Nataša Hulak, PhD
Sanja Kajić, mag. mol. biol.
Irina Tanuwidjaja, mag. ing. agr.
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%
Conditions for obtaining signature
Odslušana predavanja. Odrađene sve laboratorijske vježbe.
Predan laboratorijski dnevnik (riješeni svi radni zadaci iz skripte).

Course coordinator

Assoc. Prof. Mirna Mrkonjić Fuka, PhD
Assoc. Prof. Mirna Mrkonjić Fuka, PhD

Course description

Program predmeta obuhvaća osnove opće mikrobiologije s uvodom u mikrobne procese vezane uz stočarsku proizvodnju. Program modula omogućuje studentima stjecanje teorijskih i praktičnih znanja iz opće mikrobiologije te obuhvaća: Uvid u povijesni razvoj mikrobiologije i njezino značenje; podjelu mikrobiologije; ulogu i značaj mikroorganizama; morfologiju mikroorganizama; strukturu i funkciju prokariotske i eukariotske stanice. Tipove ishrane, rast i razmnožavanje mikroorganizama. Genetika mikroorganizama (DNA-strukturna i genetička uloga, organizacija genoma, replikacija i tijek genetičke informacije, mutacije, mehanizmi genetičke rekombinacije kod prokariota). Mikrobni metabolizam (principi katabolizma i anabolizma, središnji putevi za proizvodnju energije) i fermentacijski procesi. Utjecaj ekoloških čimbenika na rasprostranjenost mikroorganizma (temperatura, voda, kisik, pH, svjetlost). Studenti će dobiti temeljna znanja o ulozi mikroorganizama (s naglaskom na bakterije mliječne kiseline) u različitim fermentacijama (mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa i silaže) te će dobiti uvid u tipične patogene i mikroorganizme kvarenja u stočarskoj proizvodnji. Laboratorijske vježbe daju studentima uvid u jednostavne tehnike mikroskopiranja i promatranja mikroorganizama te njihovog uzgoja, izolacije, određivanja brojnosti te u metode suzbijanja njihovog rasta.

Type of course

General competences

Predmet upoznaje studente s osnovama opće i primijenjene mikrobiologije. Studenti stječu temeljna znanja o mikroorganizama i o njihovoj ulozi u fermentacijskim procesima važnim za stočarsku proizvodnju.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu provode se u manjim skupinama kako bi se svakom studentu omogućilo sudjelovanje u praktičnom radu vezanim uz tehnike mikroskopiranja, pripreme različitih mikroskopskih preparata, tehnika uzgoja mikroorganizama te metoda za izolaciju čistih kultura.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati osnovne pojmove vezane uz mikrobiologiju te razumjeti značaj i ulogu mikroorganizama, Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, testovi znanja, usmeni ispit
Objasniti razlike u strukturi i funkciji prokariotskih i eukariotskih stanica Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, testovi znanja, usmeni ispit
Razumjeti genetičko ustrojstvo i mehanizme genetičkih rekombinacija prokariota Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, testovi znanja, usmeni ispit
Opisati rast, ishranu i razmnožavanje mikroorganizama Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, testovi znanja, usmeni ispit
Definirati ekološke čimbenike i njihov utjecaj na mikroorganizme Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, testovi znanja, usmeni ispit
Objasniti interakcije između mikroorganizmima i razlikovati kategorije mikrobnih odnosa Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, testovi znanja, usmeni ispit
Razumjeti osnove mikrobnog metabolizma i metaboličke razlike između mikroorganizama Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, testovi znanja, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Organizirati i provoditi predavanja i vježbe
Pripremiti literaturne izvore za učenje
Organizirati i provoditi radne zadatke
Organizirati i provoditi testove znanja i usmene ispite

Students' obligations

Redovito pohađanje predavanja i vježbi
Izvršavanje radnih zadataka
Polaganje testova znanja
Polaganje usmenog ispita

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Kolokvij iz vježbi 10 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
3 9 0,3
Parcijalni ispit (P1) 45 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
13,5 40,5 1,35
Parcijalni ispit (P2) 45 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
13,5 40,5 1,35
UKUPNO 100% U slučaju da student izrazi želju za korekciju ocjene bit će organiziran usmeni ispit. Ukupna ocjene temeljit će se na rezultatima pismenih ispita i usmenom ispitu u doprinosu od po 50% u ukupnoj ocjeni. 30 90 3
Pismeni ispit 90 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
27 81 2,7
Kolokvij iz vježbi 10 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
3 9 0,3
Ukupno 100 % U slučaju da student izrazi želju za korekciju ocjene bit će organiziran usmeni ispit. Ukupna ocjene temeljit će se na rezultatima pismenih ispita i usmenom ispitu u doprinosu od po 50% u ukupnoj ocjeni. 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Kolokvij iz vježbi Pismeni ispit iz dijela predavanja vezanih iz laboratorijske vježbe. Tijekom semestra ispitni rok
Parcijalni ispit (P1) Pismeni ispit iz prvog dijela predavanja. Tijekom semestra Ispitni rok
Parcijalni ispit (P2) Pismeni ispit iz drugog dijela predavanja. Pravo polaganja imaju studenti koji uspješno polože P1. Tijekom semestra Ispitni rok
Pismeni ispit Pismeni ispit iz cjelokupnog gradiva za studente koji nisu položili P1 i/ili P2. Ispitni rok
Kolokvij iz vježbi Pismeni ispit iz dijela predavanja vezanih iz laboratorijske vježbe. Ispitni rok

Weekly class schedule

 1. Uvod u mikrobiologiju – Značaj mikroorganizama, Povijesni razvoj mikrobiologije kao znanstvene discipline, Značenje i uloga mikrobiologije u stočarskoj proizvodnji, Podjela mikrobiologije.
 2. Morfologija i raznolikost mikroorganizama, Veličina, oblik i ustrojstvo prokariotskih stanica
 3. Veličina, oblik i ustrojstvo eukariotskih stanica, Građa i funkcija staničnih organela, Uvid u ultrastrukturu eukariotske stanice s osvrtom na eukariotske mikroorganizme
 4. Istraživanje mikroorganizama mikroskopima priprava uzoraka za mikroskopiranje, Metode bojanja, Metode izolacije i uzgoja mikroorganizama u laboratorijskim uvjetima, Sterilizacija, Pasterizacija.
 5. Priprema nativnih i bojanih preparata, mikroskopske tehnike promatranja ultrastrukture prokariotskih i eukariotskih stanica.
 6. Tvorba bakterijskih endospora i pigmenta, Proces sporogeneze, Diferencijalno bojanje- vizualizacija bakterijskih struktura (spore, kapsule, bičevi)
 7. Genetika mikroorganizama-Struktura i funkcija genetskog materijala, Varijabilnost mikroorganizama, Mutacije, Genetičke rekombinacije kod prokariota
 8. Ishrana, rast i razmnožavanje- Načini ishrane mikroorganizama, Prijenos tvari kroz membranu (vrste membranskih transporta). Rast bakterija- faze rasta u laboratorijskim uvjetima, Osnove vegetativnog i generativnog razmnožavanja mikroorganizama.
 9. Metode za izolaciju čistih kultura mikroorganizama, metoda razrjeđenja i iscrpljenja.
 10. Utjecaj faktora sredine na rasprostranjenost mikroorganizama – Utjecaj abiotičkih faktora (temperatura, voda, pH, kisik, svjetlost) na rast i rasprostranjenost mikroorganizama, Odnosi između mikroorganizama u biocenozama
 11. Mikrobni metabolizam - Kataboličke i anaboličke reakcije; Katabolizam ugljikohidrata, Respiracije- aerobne i anaerobne, Fermentacije – uvod, značaj, kemizam, mikroorganizmi, Primjena pojedinih najznačajnijih fermentacija (alkoholna, mliječna, maslačna, octena)
 12. Određivanje CFU/ml, fiziološka i biokemijska i identifikacija istraživanih mikrobnih skupina
 13. Uloga i važnost prokariota s naglaskom na bakterije mliječne kiseline (BMK)u različitim fermentacijama (mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa i silaže). Rasprostranjenost, fiziologija i metabolizam BMK.
 14. Mikrobne mljekarske kulture u proizvodnji mliječnih proizvoda/ autohtone bakterije mliječnih kiselina (NSLAB)/ Uloga BMK u proizvodnji fermentiranih mliječnih napitaka, probiotici i prebiotici
 15. Mikroorganizmi kvarenja i patogeni u stočarskoj proizvodnji

Obligatory literature

 1. Duraković, S., Redžepović, S.: Uvod u opću mikrobiologiju, Kugler, 2003.
 2. Duraković, S., Duraković, L. Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju, knjiga prva I dio, Kugler, 1997.

Recommended literature

 1. Tortor,a G.J., Funke, B.R., Case, C.L. Microbiology- An introduction, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1989

Similar course at related universities

 • Introduction to Microbiology, Utah State University