Study programme

Korjenasto-gomoljaste kulture (144329)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 40
Seminar 10
Field exercises 10
Lecturer
Prof. Milan Pospišil, PhD
Prof. Jasminka Butorac, PhD
Prof. Milan Poljak, PhD
Prof. Ana Pospišil, PhD
Prof. Nina Toth, PhD
Associate teacher for exercises
Prof. Milan Pospišil, PhD
Prof. Ana Pospišil, PhD
Associate teacher for seminars
Prof. Milan Pospišil, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%

Course coordinator

Prof. Milan Pospišil, PhD
Prof. Milan Pospišil, PhD

Course description

Modul Korjenasto-gomoljaste kulture obuhvaća dvije skupine kultura: korjenjače (šećerna repa, cikorija, batat - slatki krumpir, cassava) i gomoljače (krumpir, taro, yam). U sklopu modula studentima se kroz predavanja, vježbe u praktikumu i terenske vježbe daju specijalistička, teoretska i praktična znanja o cilju proizvodnje ovih kultura, regionalnoj važnosti proizvodnje i okolišnim problemima proizvodnje. Razmatra se utjecaj okolišnih biotskih i abiotskih čimbenika na rast i razvoj usjeva, formiranje prinosa i željenu kvalitetu. Modul studentima omogućuje razumijevanje primijenjenih agrotehničkih mjera i management usjeva.

Type of course

 • Diplomski studij / Biljne znanosti (elective course, 3 semester, 2 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (elective course, 3 semester, 2 year)

General competences

Poznavanje pozicije i trendova u proizvodnji i korištenju korjenasto-gomoljastih kultura u Zemlji i svijetu, i osnovnih elemenata poljoprivredne struke u širem smislu. Sposobnost za samostalno donošenje odluka i obavljanje organizacijskih poslova u tehnološkim i istraživačkim procesima u proizvodnji korjenasto-gomoljastih kultura.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju seminar iz područja korjenasto-gomoljastih kultura.
 • Terenske vježbe
  Određivanje tehnološke kvalitete korijena, u sklopu terenskih vježbi studenti se upoznaju s vađenjem repe i radom tvornice šećera.
 • Vježbe u praktikumu
  Opis etapa organogeneze, opis anatomskih i bioloških svojstava.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati anatomska i biološka svojstva šećerne repe i krumpira, etape organogeneze, fiziologiju, metabolizam Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Utvrditi komponente prinosa i čimbenike koji utječu na tehnološku kvalitetu korijena i gomolja Radni zadaci tijekom nastave. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Procijeniti potencijal rodnosti novih sorata i hibrida korjenasto-gomoljastih kultura za uzgoj u specifičnim agroekološkim uvjetima Sudjelovanje u raspravi. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Usmeni ispit
Prepoznati i analizirati probleme u domeni proizvodnje korjenasto-gomoljastih kultura te ih znati riješiti na temelju stečenih znanja i vještina Sudjelovanje u raspravi. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Razviti i prihvatiti proizvodne tehnike koje ih osposobljavaju za proizvodnju korjenasto-gomoljastih kultura, kao i za znanstveno-istraživački rad Sudjelovanje u raspravi. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Opisati i odrediti kvalitetu korjenasto-gomoljastih kultura i sporednih proizvoda u preradi Radni zadaci tijekom nastave. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Utvrditi ekonomske aspekte proizvodnje (isplativost) najvažnijih korjenasto-gomoljastih kultura u Hrvatskoj Seminarski rad. Pismeni ispit. Usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, izvođenje vježbi i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje usmenog ispita

Students' obligations

Uredno pohađanje predavanja i vježbi, izrada i prezentacija seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje usmenog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Parcijalni ispit 1. (P1) 25% <60%
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
24 72 2,4
Parcijalni ispit 2. (P2) 25% <60%
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
18 54 1,8
Parcijalni ispit 3. (P3) 25% <60%
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 24 0,8
Aktivnost na nastavi (sudjelovanje u raspravi, rad na projektu, seminarski rad) 25% 10 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Završni pismeni ispit (ukoliko nisu položeni parcijalni ispiti) 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
24 72 2,4
Završni usmeni ispit (ukoliko nisu položeni parcijalni ispiti) 60% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
36 108 3,6
Ukupno 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uvod: najvažnije korjenaste i gomoljaste kulture u svijetu i RH, zastupljenost u proizvodnji. Šećerna repa: porijeklo i geografska rasprostranjenost, značaj i cilj proizvodnje, perspektiva proizvodnje šećera i šećerne repe.
 2. Terenske vježbe - posjet tvornici šećera (polje).
 3. Anatomija, biologija i fiziologija šećerne repe, etape organogeneze; biološka svojstva šećerne repe.
 4. Sastavnice prinosa i čimbenici koji utječu na tehnološku kvalitetu korijena šećerne repe. Metabolizam šećera i transport floemom, mineralna ishrana šećerne repe.
 5. Vodni režim šećerne repe, utjecaj ekoloških uvjeta na proizvodnju šećerne repe, suvremeni sortiment, dostignuća i daljnji pravci u oplemenjivanju šećerne repe, dorada sjemena. Tehničko-tehnološki aspekti proizvodnje šećerne repe (plodored, obrada tla, gnojidba).
 6. Tehničko-tehnološki aspekti proizvodnje šećerne repe (sjetva, njega i zaštita usjeva, vađenje). Ekonomski aspekti proizvodnje šećerne repe.
 7. Sporedni proizvodi proizvodnje i prerade šećerne repe. Cikorija: perspektiva proizvodnje cikorije, tehnološka kvaliteta korijena cikorije.
 8. Tehničko-tehnološki i ekonomski aspekti proizvodnje cikorije. Batat: morfološka i biološka svojstva, hranidbena vrijednost, ljekovitost, klima, tlo, načini uzgoja.
 9. Cassava: morfološka i biološka svojstva, hranidbena vrijednost, ljekovitost, klima, tlo. Načini uzgoja cassave. Provjera znanja.
 10. Gomoljaste kulture. Krumpir: porijeklo, rasprostranjenost, gospodarska važnost. Odnos krumpira prema agroekološkim uvjetima: temperatura, vlaga, tlo, svjetlost.
 11. Rast i razvoj gomoljastog bilja: fiziologija krumpira; faze rasta i razvoja krumpira, sastavnice prinosa krumpira u ovisnosti o agroekološkim uvjetima.
 12. Obrada tla i mineralna ishrana krumpira u ovisnosti o agroekološkim uvjetima; izbor sorte krumpira prema namjeni, sadnja krumpira, njega usjeva krumpira.
 13. Priprema gomolja za sadnju, izračun potrebne količine gomolja za sadnju, vađenje krumpira, skladištenje.
 14. Kvaliteta gomolja, dormantnost. Ekonomski aspekti proizvodnje krumpira i tržište.
 15. Taro: morfološka i biološka svojstva, hranidbena vrijednost, ljekovitost, klima, tlo, načini uzgoja. Yam: morfološka i biološka svojstva, hranidbena vrijednost, ljekovitost, klima, tlo, načini uzgoja. Provjera znanja.

Obligatory literature

 1. Pospišil, M. (2013). Ratarstvo II. dio - industrijsko bilje. Čakovec: Zrinski d.o.o.
 2. Pospišil, Ana, Pospišil, M. (2013). Ratarstvo – praktikum. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.
 3. Grupa autora, Spasić, P. ur. (1992). Šećerna repa. Beograd: Jugošećer.
 4. Stanaćev ,S. (1979). Šećerna repa - biološke i fitotehničke osnove proizvodnje. Beograd: Nolit.
 5. Grupa autora (1986). Posebno ratarstvo 1 i 2. Beograd: Naučna knjiga.
 6. Buturac, I., Bolf, M. (2000). Proizvodnja krumpira. Zagreb: Hrvatski zadružni savez.
 7. Lešić, Ružica i sur. (2004). Povrćarstvo. -2. dop. izd., Čakovec: Zrinski d.o.o.

Recommended literature

 1. Cook, D. A., Scott, R. K. (1993). The Sugar Beet Crop. London: Chapman &amp; Hall.
 2. Draycott, A. P. (2006). Sugar Beet. Oxford: Blackwell Publishing.
 3. Harris, P. M. (1992). The Potato Crop. London: Chapman &amp; Hall.
 4. Keller, E. R., Hanus, H., Heyland, K. U. (1999). Knollen und Wurzelfrüchte, Körner und Futterleguminosen. Stuttgart (Hohenheim): Eugen Ulmer, GmbH &amp; Co.

Similar course at related universities

 • Production Ecology - Root and Tuber Crops, University of Hohenheim.