University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Zaštićeni prostori (144006)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 28
Practicum 12
Seminar 12
Field exercises 8
Lecturer
Assoc. Prof. Božidar Benko, PhD
Associate teacher for exercises
Assoc. Prof. Božidar Benko, PhD
Assist. Prof. Sanja Radman, PhD
Associate teacher for seminars
Assoc. Prof. Božidar Benko, PhD
Grading
Sufficient (2) 61-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%
Conditions for obtaining signature
Pozitivno ocijenjen projekt i seminarski rad.

Course coordinator

Assoc. Prof. Božidar Benko, PhD
Assoc. Prof. Božidar Benko, PhD

Course description

Značaj i funkcija zaštićenih prostora u Hrvatskoj i u svijetu. Elementi za izradu plana izgradnje. Materijali za izgradnju nosive konstrukcije i pokrovni materijali. Tipovi zaštićenih prostora: individualna zaštita, malčiranje tla polimerima, izravno prekrivanje usjeva, zaštićeni prostori s nosivom konstrukcijom (niski i visoki tuneli, plastenici, klijališta, staklenici). Svjetlo: oprema i proračun potreba. Toplina: sustavi grijanja (statički, dinamički), proračun gubitaka i potrebe goriva, oprema i proračun smanjenja gubitaka, metode i oprema za smanjenje temperature zraka (provjetravanje, zasjenjivanje, kišenje krova, zamagljivanje, “fan-jet” sustav, adijabatsko hlađenje). Relativna vlaga zraka: proračun sustava ventilacije. CO2: potrebe i oprema. Optimalne i minimalne vrijednosti te principi poboljšanja fizikalnih i kemijskih svojstava tla u zaštićenom prostoru. Oblici, proračun potrebe i način primjene gnojiva. Kvaliteta vode i izbor metode navodnjavanja. Preventivne mjere u kontroli biljnih štetočinja. Principi i oprema za sterilizaciju tla. Hidroponske tehnike uzgoja bilja: na inertnim supstratima (anorganski, organski, sintetski), bez supstrata (tehnika hranjivog filma, sustav plutajućih kontejnera, aeroponski sustav).

Type of course

 • Preddiplomski studij / Fitomedicina (elective course, 6 semester, 3 year)
 • Preddiplomski studij / Hortikultura (elective course, 6 semester, 3 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (elective course, 2 semester, 1 year)

General competences

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o tipovima zaštićenih prostora, opremi u zaštićenim prostorima i mogućnostima reguliranja te o različitim tehnologijama uzgoja.

Types of instruction

 • Predavanja
  Prijenos informacija na predavanjima uglavnom se provodi putem „power point“ prezentacija. Tijekom predavanja koriste se sljedeće tehnike: prikaz sadržaja na početku predavanja, pravljenje studentskih bilježaka, rasprava tijekom izlaganja uz moguća pitanja, pojašnjenja i ponavljanja važnih informacija te završni sažetak predavanja.
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju programe i u skupinama raspravljaju o dobivenim rezultatima, posebice, o utrošku svjetlosne i toplinske energije, odnosno i njihovom udjelu u proizvodnoj cijeni.
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe omogućuju studentima uvid u: tipove i materijale za izgradnju zaštićenih prostora, uređaje za održavanje mikroklime i opremu za određenu tehnologiju uzgoja.
 • Vježbe u praktikumu
  Na vježbama u praktikumu studenti upoznaju elemente za projektiranje uređaja za održavanje vegetacijskih čimbenika (svjetlo, toplina, relativna vlaga zraka) i pripremaju se za samostalnu izradu tri programa (projektiranje dopunskog osvjetljenja; proračun gubitaka topline i potrebe goriva; proračun uštede topline uporabom energetskih zavjesa). Navedeni programi se rješavaju kao domaći rad. Vježbe u praktikumu se provode u skupinama od 15 do 20 studenata.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati pojmove vezane za plan izgradnje zaštićenih prostora, materijale za nosivu konstrukciju i pokrovne materijale Test znanja I, završni ispit
Odrediti parametre potrebne za projektiranje uređaja za održavanje vegetacijskih čimbenika u zaštićenom prostoru Projekt, seminarski rad
Zadati uvjete mikroklime po grupama kultura obzirom na njihove zahtjeve po fenofazama i za odabranu tehnologiju uzgoja Projekt, seminarski rad
Opisati i objasniti odabranu tehnologiju uzgoja na tlu ili bez tla (hidroponski uzgoj) Test znanja II, završni ispit
Primijeniti odgovarajuću opremu za planirane tehnološke zahvate, ovisno o tehnologiji uzgoja i kulturi Test znanja III, završni ispit
Isplanirati dinamiku proizvodnje (sjetva/sadnja, početak i završetak berbe) s dinamikom opskrbe tržišta Projekt, seminarski rad
Izračunati potrebne količine repromaterijala, energije i usluga, uključivši utrošak rada Projekt, seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, vježbi u praktikumu i terenskih vježbi prema nastavnim cjelinama te objava nastavnih materijala u MOODLE sustavu. Podjela seminarskih radova i njihovo ocjenjivanje. Održavanje i ocjenjivanje testova znanja i završnog ispita.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave. Izrada i predaja projekata i seminarskog rada. Polaganje testova znanja i prema potrebi završnog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Izrada projekta dopunskog osvjetljenja i sustava grijanja zaštićenog prostora 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 30 1
Izrada seminarskog rada 15% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 30 1
Usvojenost programskog sadržaja modula – 1. test znanja 25% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 45 1,5
Usvojenost programskog sadržaja modula – 2. test znanja 25% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 45 1,5
Usvojenost programskog sadržaja modula – 3. test znanja 25% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6 30 1
UKUPNO 75% završni ispit 10% izrada projekta 15% seminarski rad <60% 60-70% 71-80% 81-90% 91-100% Nedovoljan (1) Dovoljan (2) Dobar (3) Vrlo dobar (4) Izvrstan (5) 60 180 6
Završni ispit <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Izrada projekta dopunskog osvjetljenja i sustava grijanja zaštićenog prostora U sklopu vježbi demonstrira se princip i izrađuje projekt dopunskog osvjetljenja i sustava grijanja u zaštićenom prostoru kao priprema za izradu seminarskog rada. Predani projekt je uvjet za pristupanje 2. testu znanja. Nakon održanih vježbi Završetak nastave u ljetnom semestru
Izrada seminarskog rada Izrada seminarskih radova o primjeni dopunskog osvjetljenja i potrebe energije za grijanje zaštićenog prostora za odabrane kulture, tipove zaštićenih prostora i lokacije. Predani seminarski rad je uvjet za pristupanje 2. testu znanja. Prije 2. testa znanja Završetak nastave u ljetnom semestru
Usvojenost programskog sadržaja modula – 1. test znanja Prvi test znanja se održava u 5. tjednu nastave, nakon odslušanog programskog sadržaja modula. Test znanja se sastoji od 18 pitanja, od kojih svako nosi po 1 bod. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je 10 bodova. Nakon dijela održanih predavanja Zadnji tjedan nastave
Usvojenost programskog sadržaja modula – 2. test znanja Drugi test znanja se održava u 11. tjednu nastave, nakon odslušanog programskog sadržaja modula. Test znanja se sastoji od 18 pitanja, od kojih svako nosi po 1 bod. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je 10 bodova. Nakon dijela održanih predavanja Zadnji tjedan nastave
Usvojenost programskog sadržaja modula – 3. test znanja Treći test znanja se održava u zadnjem tjednu nastave, nakon odslušanog programskog sadržaja modula. Test znanja se sastoji od 18 pitanja, od kojih svako nosi po 1 bod. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je 10 bodova. Zadnji tjedan nastave
Završni ispit Završni ispit polažu studenti koji tijekom semestra nisu pristupili ili nisu položili neki od testova znanja. Završni ispit se sastoji od 30 pitanja, a studenti polažu cjelokupno gradivo. Svako pitanje nosi po 1 bod. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je 18 bodova. Redoviti ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. P-4 Uvod u predmet. Značaj i funkcija zaštićenih prostora. Površine u Hrvatskoj i u svijetu. Elementi za izradu plana izgradnje. Materijali za izradu nosive konstrukcije.
 2. P-2 Pokrovni materijali. P-2 Primjena malčiranja i izravnog prekrivanja usjeva u zaštićenim prostorima, upotreba obojenih mreža za zasjenjivanje.
 3. P-4 Zaštićeni prostori s nosivom konstrukcijom (niski i visoki tuneli, plastenici, staklenici, klijališta). Izbor tipa zaštićenog prostora.
 4. P-4 Vegetacijski čimbenici: Svjetlo, oprema, elementi projektiranja dopunskog osvjetljenja. Toplina, sustavi grijanja (statički, dinamički).
 5. VP-2 Projektiranje dopunskog osvjetljenja (priprema za izradu 1. programa). S-2 1. test znanja.
 6. P-4 Elementi proračuna gubitaka topline i potrebe goriva, oprema i proračun smanjenja gubitaka. Metode i oprema za smanjenje temperature zraka.
 7. P-2 Relativna vlaga zraka: proračun sustava ventilacije. CO2: potrebe i oprema. VP-2 Proračun gubitaka topline i potrebe goriva (priprema za izradu 2. programa).
 8. P-2 Hidroponske tehnike uzgoja bilja na inertnim supstratima (anorganski, organski, sintetski). VP-2 Proračun smanjenja gubitaka topline (priprema za izradu 3. programa).
 9. P-2 Hidroponske tehnike bez supstrata (tehnika hranjivog filma, plutajući hidropon, aeroponika). S-2 Projektiranje dopunskog osvjetljenja, rasprava o rezultatima 1. programa.
 10. TV-8 Oprema za regulaciju mikroklime i hidroponski uzgoj bilja.
 11. S-2 2. test znanja.
 12. P-2 Principi poboljšanja fizikalnih i kemijskih svojstava tla u zaštićenom prostoru. Oblici, proračun potrebe i način primjene gnojiva. Kvaliteta vode i izbor metode navodnjavanja. Preventivne mjere u kontroli biljnih štetočinja. Principi i oprema za sterilizaciju tla. VP-2 Primjeri proračuna gubitaka topline i potrebe goriva te proračuna smanjenja gubitaka topline.
 13. VP-4 Izračuni hranjive otopine za hidroponski uzgoj.
 14. S-4 Projektiranje dopunskog osvjetljenja; Proračun gubitaka topline i potrebe goriva; Proračun smanjenja gubitaka topline; rasprava o rezultatima sva tri programa.
 15. S-2 3. test znanja.

Obligatory literature

 1. Borošić, J. 2012. Zaštićeni prostori. Interna skripta, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za povrćarstvo.
 2. Borošić, J., Benko, B., Toth, N. 2011. Hidroponski uzgoj povrća. Interna skripta, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za povrćarstvo.

Recommended literature

 1. Power point prezentacije sa predavanja
 2. Parađiković, N., Kraljičak, Ž. 2008. Zaštićeni prostori - plastenici i staklenici. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
 3. Osvald J., Kogoj-Osvald M. 1994. Gojenje vrtnin v zavarovanem prostoru (odabrana poglavlja). ČZP Kmečki glas, Ljubljana
 4. Hannan, J.J. 1998. Greenhouses: advanced technology for protected horticulture. CRC Press, USA
 5. Đurovka M., Lazić B., Bajkin A., Potkonjak A., Marković V., Ilin Ž., Todorović V. 2006. Proizvodnja povrća i cveća u zaštićenom prostoru. Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Poljoprivredni fakultet Banja Luka

Similar course at related universities

 • Colture protette, University of Padova