Study programme Agricultural Economics Agricultural Engineering Agroecology Animal Sciences Horticulture Landscape architecture Organic Agriculture Plant Protection Plant Sciences

Informatika (143873)

ECTS 3.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 30
Lectures 15
Practicum 12
Seminar 3
Lecturer
Assist. Prof. Lucija Blašković, PhD
Assist. Prof. Dubravka Mandušić, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Lucija Blašković, PhD
Assist. Prof. Dubravka Mandušić, PhD
Associate teacher for seminars
Assist. Prof. Lucija Blašković, PhD
Assist. Prof. Dubravka Mandušić, PhD
Grading
Sufficient (2) 60%
Good (3) 71%
Very good (4) 81%
Excellent (5) 91%

Course coordinator

Assist. Prof. Lucija Blašković, PhD
Assist. Prof. Lucija Blašković, PhD

Course description

Uspješan rad u bilo kojem segmentu agronomske struke danas je gotovo nezamisliv bez poznavanja i razumijevanja osnova informacijskih i komunikacijskih znanosti, posebice informatike. Program modula Informatika, omogućuje studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja koja su neophodna za uspješan studij, razumijevanje i primjenu u svim segmentima poljoprivrednih znanosti. Svrha predmeta je upoznavanje studenata s informatičkim (informacijskm i komunikacijskim) tehnologijama, kao i na njima zasnovanim znanjima i vještinama u kontekstu njihova korištenja i primjene u suvremenom poljodjelstvu. U tom cilju studenti će ovladati s određenom akademskom razinom informatičke (informacijske i komunikacijske) pismenosti kroz mogućnosti korištenje standardne informatičke tehnologije i na njima temeljenih softverskih alata. Na taj način polaznicima će biti omogućeno stjecanje određenih znanja i vještina iz informatičke (informacijske i komunikacijske) znanosti primjerenih visokoškolskoj razini obrazovanja sveučilišnog tipa agroprofilacije.
Stoga, stjecanje informatičke (informacijske i komunikacijske) pismenost kroz osobne vještine studenata vezane uz korištenje informatičkih (informacijskih i komunikacijskih) tehnologija su u fokusu izučavanja ovog predmeta.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i završnog usmenog ispita.

Type of course

General competences

Studenti dobivaju neophodna znanja vezana uz informatičke (informacijske i komunikacijske) tehnologije u kontekstu njihova korištenjem, s ciljem postizanja informatičke pismenosti primjerenoj inženjerskoj struci agro profilacije.

Types of instruction

 • Predavanja
  o U sklopu predavanja studenti na audiovizualan način usvajaju nastavne cjeline predviđene sadržajem programa i sudjeluju u diskusijama u kontekstu pojašnjenja obrađenog gradiva. Predavanja se izvode u grupama sukladno kapacitetu dvorana po studijskim smjerovima
 • Seminari
  U sklopu seminara student je obvezan izraditi seminarski rad iz određenih nastavih cjelina previđenih programom, kao i napraviti prezentaciju istog, a ocjena dobivena iz seminara sastavni je dio završne ocjene.
 • Vježbe
  U informatičkoj učionici se izvode skupine vježbi neophodne za korištenje računala: Ms Word - napredna obrada teksta, poslovna pisma, skupna pisma. Ms Excel - izrada tablica, grafova, funkcije i formule, filtriranja, rad s više listova, logičke funkcije i pretraživanje Ms Power Point - javna izlaganja, priprema multimedijske prezentacije Google mail, google drive

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Uspješno razlikovati tehničke osobine arhitekture/građe računalnih sustava, u smislu: središnje jedinice sustava, središnjeg procesora, sabirnice, registra, primarne i sekundarne memorije, te obodnih (U/I) jedinica računalnih sustava Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Spoznati strukturu i organizaciju softverske osnove računalnih sustava (sustavni i aplikativni softver) Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Razlikovati funkcijske osobine organizacije informatičkog centra (središnji, lokalni i periferni),
Uspješno razlikovati usrojstvo kompjutroskih mreža (vrste, razine i protokole - TCP/IP, OSI)
Razlikovati sve specifičnosti vezane uz informatička zanimanja
Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Spoznati razvoj interneta u današnjem svijetu, kao i njegove značajke, te inačice, (intranet i extranet) Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Spoznati razvoj interneta u današnjem svijetu, kao i njegove značajke, te inačice, (intranet i extranet) Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Izgraditi i koristiti u praksi znanja vezana uz informatičku pismenost i osobne vještine kompjutorske komunikacije. Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
prezentirati odabrane tematske cjeline Seminar

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz pokazne primjere, gotove primjere, predavanja i ocjenivanje studentskih seminara, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Students' obligations

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, pokaznih primjera i seminara, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i vježbi.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
I Kolokvij 45 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 30 1
II Kolokvij 45 < 60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
7 30 1
Aktivno sudjelovanje na nastavi 5 1/4
Seminar + Vježbe(SV) 5 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 30 3/4
UKUPNO 100% 30 90 3
ILI Pismeni+usmeni 100 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
Ukupno 100 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
I Kolokvij pismeni 3. tjedan u 11.mjesecu -
II Kolokvij pismeni 2. tjedan u 01. mjesecu -
Seminar + Vježbe(SV) prezentacija+završna vježba 15. 01. -
ILI Pismeni+usmeni Pismeni+usmeni zimski i ljetni rokovi kroz akademsku godinu -

Weekly class schedule

 1. P - Uvodno predavanje
 2. P - O pojmu informatika i kratka povijest nastanka računala i razvoja digitalnih komunikacija
 3. P - Strojna osnova računala - sučelje računala
 4. P - Memorija. Vrste memorija.
 5. P - Građa računala, osnovni koncept računala
 6. P - Logičke osnove digitalnih računala
 7. P - Vrste računala
 8. P - Kolokvij I.
 9. P - Software. Aplikacije
 10. P - Podatak, informacija, znanje
 11. P - Baze podataka
 12. P - Informacijski sustavi u poslovanju
 13. P - Sustavi za potporu odlučivanju.
 14. P - Kibernetička sigurnost, hakiranje i zaštita
 15. P - Kolokvij II.

Obligatory literature

 1. Bosilj Vukšić, Vesna; Pejić Bach, Mirjana i suradnici. Poslovna informatika. Element d.o.o., Zagreb, 2012.
 2. Panian, Željko; Strugar, Ivan. Informatizacija poslovanja. Ekonomski fakultet Zagreb. Zagreb, 2013.

Similar course at related universities

 • Informatičke tehnologije, Ekonomski fakultet Sveučilište u Splitu, Hrvatska