Study programme INTER-EnAgro Agribusiness and Rural Development Agricultural Engineering Amelioration Mechanization Agroecology Agroecology Microbial Biotechnology in Agriculture Animal Genetics and Breeding Animal Nutrition and Feed Science Fisheries and Game Management Horticulture Fruit Growing Ornamental Plants Vegetable Growing Viticulture and enology Landscape Architecture Organic Agriculture with Agrotourism Phytomedicine Plant Sciences Production and Procesing of Meat Production and Processing of Milk

Ekološka poljoprivreda i agroturizam (120.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Cilj diplomskog studija Ekološka poljoprivreda i agroturizam je obrazovanje stručnjaka sa znanjima i vještinama potrebnim za organizaciju i upravljanje gospodarstvom koje se bavi ekološkom poljoprivrednom odnosno nekim od oblika ruralnog turizma. Diplomski studij kombinacijom teoretskih predavanja i praktičnog rada omogućava stjecanje multidisciplinarnog znanja iz područja biotehničkih i društvenih znanosti, odnosno polja poljoprivreda , ekologija i zaštita okoliša i turizam. Završetkom dvogodišnjeg sveučilišnog studija magistri ekološke poljoprivrede i agroturizma osposobljeni su za samostalan rad na vlastitom obiteljskom gospodarstvu, obavljanje poslova u uredima državne uprave i lokalne samouprave u domeni poljoprivrede, ruralnog i turističkoga sektora, za rad u javnim ustanovama koje gospodare zaštićenim područjima te istraživačkim institucijama, kao i za nastavak obrazovanja na poslijediplomskom studiju.

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka ekološke poljoprivrede i agroturizma
(mag. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Ruralni turizam (116651)
Cerjak, M.
R2 60
(28+12+20)
1.
6.00 Organsko-biološka proizvodnja povrća (144406)
Žutić, I.
R1 60
(36+12+12)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
1.
6.00 Globalna ekologija (144071)
Zgorelec, Ž.
R1 60
(26+14+20)
1.
3.00 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja (116648)
Bažok, R.
R2 30
(16+4+10)
1.
ECTS  Elective course: Group 14457 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 23.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Marketing u ruralnom turizmu (144408)
Cerjak, M.
R2 60
(24+16+20)
2.
6.00 Razvojni projekti u ruralnom turizmu (144409)
Hadelan, L.
R1 60
(24+16+20)
2.
6.00 Poljoprivreda,turizam i ekonomski razvoj (144407)
Franić, R.
R1 60
(28+16+16)
2.
3.00 Ekološko vinogradarstvo (26174)
Karoglan Kontić, J.
R1 30
(22+6+2)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Elective course: Group 14458 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje (143958)
Carović-Stanko, K.
R1 60
(40+16+4)
2.
6.00 Izvorne pasmine i njihova zaštita (157048)
Mioč, B.
R1 60
(48+8+4)
2.
6.00 Sigurnost hrane (169206)
Tudor Kalit, M.
R1 60
(32+18+10)
2.
3.00 Alternativni uzgoji peradi (169415)
Bedeković, D.
R1 30
(20+6+4)
2.
6.00 Europska unija i zajednička poljoprivredna politika (26190)
Franić, R.
R1 60
(24+8+28)
2.
6.00 Med i drugi pčelinji proizvodi (26658)
Svečnjak, L.
R1 60
(34+20+6)
2.
6.00 Ribarstvo (26430)
Matulić, D.
R1 60
(32+20+8)
2.
6.00 Travnjaštvo (144325)
Bošnjak, K.
R1 60
(37+15+8)
2.
3.00 Sportska rekreacija u ruralnom turizmu (185491)
Ćurković, S.; Caput-Jogunica, R.
R1
(10+16+4)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručni projekt-Ekološka poljoprivreda i agroturizam (144416)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Ekološka poljoprivreda i agroturizam (144415)
90
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14459 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Biljne vrste u lovištu (144333)
Uher, D.
R1 60
(34+20+6)
3.
6.00 Lovstvo (169203)
Šprem, N.
R1 60
(24+24+12)
3.
6.00 Prerada voća i povrća (116383)
Dobričević, N.
R1 60
(30+26+4)
3.
3.00 Repelentno i insekticidno bilje (143880)
Grdiša, M.
R1 30
(20+8+2)
3.
6.00 Ruralna sociologija (98328)
Žutinić, Đ.
R1 60
(30+0+30)
3.
6.00 Krmne kulture (26646)
Maćešić, D.
R1 60
(26+28+6)
3.
6.00 Ekološko maslinarstvo (144412)
Benčić, Đ.
R1 60
(36+16+8)
3.
6.00 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva (169414)
Širić, I.
R1 60
(40+14+6)
3.
6.00 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda (144413)
Matin, A.
R1 60
(44+8+8)
3.
6.00 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima (26621)
Perčin, A.
R1 60
(34+14+12)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva (197703)
Voća, N.
R1 60
(40+20+0)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Ekološka poljoprivreda i agroturizam (169287)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14460 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Ukrasne biljne vrste ruralnih vrtova (26482)
Židovec, V.
R2 60
(30+16+14)
4.