Study programme INTER-EnAgro

Ekološka poljoprivreda i agroturizam (120.00 ECTS)

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka ekološke poljoprivrede i agroturizma
(mag. ing. agr.)

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja (116648)
Bažok, R.
R2 30
(16+4+10)
1.
6.00 Globalna ekologija (144071)
Zgorelec, Ž.
R1 60
(26+14+20)
1.
6.00 Ruralni turizam (116651)
Cerjak, M.
R2 60
(28+12+20)
1.
6.00 Organsko-biološka proizvodnja povrća (144406)
Žutić, I.
R1 60
(36+12+12)
1.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
ECTS  Elective course: Group 14457
    => Required number of ECTS credits: at least 0.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 23.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Marketing u ruralnom turizmu (144408)
Cerjak, M.
R2 60
(24+16+20)
2.
6.00 Razvojni projekti u ruralnom turizmu (144409)
Hadelan, L.
R1 60
(24+16+20)
2.
6.00 Poljoprivreda,turizam i ekonomski razvoj (144407)
Franić, R.
R1 60
(28+16+16)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
3.00 Ekološko vinogradarstvo (26174)
Karoglan Kontić, J.
R1 30
(22+6+2)
2.
ECTS  Elective course: Group 14458
    => Required number of ECTS credits: at least 9.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Europska unija i zajednička poljoprivredna politika (26190)
Franić, R.
R1 60
(24+8+28)
2.
6.00 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje (143958)
Carović-Stanko, K.
R1 60
(40+16+4)
2.
6.00 Med i drugi pčelinji proizvodi (26658)
Bubalo, D.
R1 60
(34+20+6)
2.
6.00 Ribarstvo (26430)
Treer, T.
R1 60
(32+20+8)
2.
6.00 Izvorne pasmine i njihova zaštita (157048)
Mioč, B.
R1 60
(48+8+4)
2.
6.00 Sigurnost hrane (169206)
Tudor Kalit, M.
R1 60
(32+18+10)
2.
6.00 Travnjaštvo (144325)
Bošnjak, K.
R1 60
(37+15+8)
2.
3.00 Alternativni uzgoji peradi (169415)
Bedeković, D.
R1 30
(20+6+4)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručna praksa-Ekološka poljoprivreda i agroturizam (144415)
Kisic, I.
90
(0+0+90)
3.
3.00 Stručni projekt-Ekološka poljoprivreda i agroturizam (144416)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14459
    => Required number of ECTS credits: at least 24.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Biljne vrste u lovištu (144333)
Uher, D.
R1 60
(34+20+6)
3.
6.00 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda (144413)
Matin, A.
R1 60
(44+8+8)
3.
6.00 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva u poljoprivredi 2 (144089)
Voća, N.
R1 60
(44+12+4)
3.
6.00 Lovstvo (169203)
Šprem, N.
R1 60
(24+24+12)
3.
6.00 Prerada voća i povrća (116383)
Dobričević, N.
R1 60
(30+26+4)
3.
3.00 Repelentno i insekticidno bilje (143880)
Grdiša, M.
R1 30
(20+8+2)
3.
6.00 Ruralna sociologija (98328)
Žutinić, Đ.
R1 60
(30+0+30)
3.
6.00 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima (26621)
Perčin, A.
R1 60
(34+14+12)
3.
6.00 Krmne kulture (26646)
Maćešić, D.
R1 60
(26+28+6)
3.
6.00 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva (169414)
Širić, I.
R1 60
(40+14+6)
3.
6.00 Ekološko maslinarstvo (144412)
Benčić, Đ.
R1 60
(36+16+8)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Bagić, G.
R3 30
(15+15+0)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Ekološka poljoprivreda i agroturizam (169287)
Kisic, I.
280
(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14460
    => Required number of ECTS credits: at least 0.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Ukrasne biljne vrste ruralnih vrtova (26482)
Židovec, V.
R2 60
(30+16+14)
4.