Study programme

Invazivni člankonošci (169250)

ECTS 3.00
English language R1
E-learning R2
Teaching hours 30
Lectures 22
Laboratory exercises 4
Seminar 4
Lecturer
Assist. Prof. Ivana Pajač Živković, PhD
Assist. Prof. Darija Lemić, PhD
Assist. Prof. Maja Čačija, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Ivana Pajač Živković, PhD
Associate teacher for seminars
Assist. Prof. Ivana Pajač Živković, PhD
Assist. Prof. Darija Lemić, PhD
Assist. Prof. Maja Čačija, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 70-80%
Very good (4) 80-90%
Excellent (5) 90-100%
Conditions for obtaining signature
Obavezno pohađanje 80% predavanja, 80% vježbi i 100% seminara.
Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave.

Course coordinator

Assist. Prof. Ivana Pajač Živković, PhD
Assist. Prof. Ivana Pajač Živković, PhD

Course description

Cilj predmeta je stjecanje znanja o invazivnim člankonošcima hrvatske faune. Prepoznavanje socio-ekonomskog i ekološkog utjecaja invazivnih člankonožaca na bioraznolikost, poljoprivredu i gospodarstvo te zdravlje ljudi u Hrvatskoj i svijetu. Upoznavanje s inovativnim metodama istraživanja raznolikosti invazivnih člankonožaca. Kroz laboratorijske vježbe studenti se praktično upoznaju s prepoznavanjem invazivnih člankonožaca te procjenama brojnosti populacije, a kroz grupne rasprave identificiraju se uzroci i posljedice njihovog javljanja u različitim ekološkim sustavima te se raspravlja o raspoloživim mjerama suzbijanja. Kroz seminarski rad studenti kroz praktični rad svladavaju određena područja te se dodatno upoznaju s trenutno prisutnim i i novim, potencijalnim invazivnim člankonošcima. Polaganje ispita se provodi preko pismene provjere znanja i usmenog ispita.

Type of course

 • Preddiplomski studij / Fitomedicina (elective course, 5 semester, 3 year)

General competences

Predmet osposobljava za razumijevanje utjecaja invazivnih člankonožaca na poljoprivrednu proizvodnju (ekonomske štete i troškovi suzbijanja), biološku raznolikost (ugrožavanje opstanka autohtonih vrsta i narušavanje prirodnog funkcioniranja i ravnoteže u ekosustavu) te zdravlje ljudi i životinja. Studenti se upoznavaju s najznačajnijim predstavnicima iz glavnih taksonomskih skupina invazivnih člankonožaca Hrvatske s posebnim osvrtom na morfologiju, biologiju, ekologiju te rasprostranjenost u Hrvatskoj i Europi. Posebna pozornost posvećena je metodama praćenja i mogućnostima suzbijanja invazivnih člankonožaca, te praktičnom prepoznavanju invazivnih člankonožaca na temelju morfoloških razlika uz procjenjivanje brojnosti populacije. Polaznici predmeta dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja koja ih osposobljavaju za razumijevanje značaja invazivnih člankonožaca a stečene vještine uspješno se mogu integrirati u daljnjem obrazovanju.

Types of instruction

 • Konzultacije
  Nositelj predmeta svaki tjedan održava konzultacije prema dogovorenom rasporedu na kojima studenti dobivaju potrebnu pomoć i upute u vezi usvajanja predmetnog sadržaja te izrade seminarskog rada.
 • Laboratorijske vježbe
  Identifikacija invazivnih člankonožaca uz pomoć standardnih determinacijskih ključeva.
 • Predavanja
  Karakterizacija invazivnih člankonožaca Hrvatske. Pregled najznačajnijih predstavnika iz glavnih taksonomskih skupina te njihov utjecaj na biološku raznolikost (ugrožavanje opstanka autohtonih vrsta i narušavanje prirodnog funkcioniranja i ravnoteže u ekosustavu), zdravlje ljudi i životinja, te troškovi suzbijanja invazivnih člankonožaca. Upoznavanje s postupkom procjene invazivnosti vrsta, crna i bijela lista. Putovi prijenosa i načini širenja invazivnih člankonožaca. Prikaz invazivnih člankonožaca Hrvatske s posebnim osvrtom na morfologiju, biologiju, ekologiju te rasprostranjenost u Hrvatskoj i Europi. Nove metode istraživanja invazivnih člankonožaca. Posebna pozornost posvećena je metodama praćenja i mogućnostima suzbijanja invazivnih člankonožaca uz naglasak na integrirane i ekološke smjernice zaštite. Razmatranje čimbenika daljnjeg širenja invazivnih člankonožaca u agroekološkim uvjetima Hrvatske.
 • Provjere znanja
  Pismeni i završni usmeni ispit.
 • Seminari
  Studenti izrađuju pisani seminarski rad i javno prezentiraju radove. Teme radova određuju se u dogovoru s nositeljem predmeta sukladno osobnim interesima studenata iz područja predmeta.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati invazivne člankonošce na poljoprivrednim kulturama u Hrvatskoj. Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, radni zadaci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni i završni usmeni ispit.
Ustanoviti ekonomsku važnost invazivnih člankonožaca u poljoprivrednoj proizvodnji. Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, radni zadaci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni i završni usmeni ispit.
Opisati i objasniti životni ciklus invazivnih člankonožaca, štetnika poljoprivredne proizvodnje. Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, radni zadaci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni i završni usmeni ispit.
Procijeniti važnost invazivnih člankonožaca u odnosu na biološku raznolikost agroeko sustava. Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, radni zadaci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni i završni usmeni ispit.
Identificirati uzroke i posljedice unosa i širenja invazivnih člankonožaca u agroeko sustavu. Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, radni zadaci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni i završni usmeni ispit.
Preporučiti učinkovite mjere suzbijanja invazivnih člankonožaca u konvencijalnoj, integriranoj i ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, radni zadaci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni i završni usmeni ispit.
Definirati programe suzbijanja i procijeniti prednosti i nedostatke raspoloživih mjera suzbijanja invazivnih člankonožaca. Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, radni zadaci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni i završni usmeni ispit.
Integrirati stečene vještine u daljnjem obrazovanju. Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, pismeni i završni usmeni ispit.

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave prema nastavnom planu. Sastavljanje testova znanja te njihovo ocjenjivanje. Održavanje usmenih ispita i konzultacija. Izrada nastavnih materijala.

Students' obligations

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Obavezno pohađanje 80% predavanja, 80% vježbi i 100% seminara. Izrada i javna prezentacija seminarskih radova. Priprema za završni pismeni i usmeni ispit u predviđenim ispitnim rokovima.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni i usmeni ispit 80% 0-60
60-70
70-80
80-90
90-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
22 72 2,4
Izrada i prezentacija seminarskog rada 10% 0-60
60-70
70-80
80-90
90-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 9 0,3
Pohađanje vježbi 10% 4 9 0,3
Ukupno 100% 90-100 % 80-90 % 70-80 % 60-70 % Izvrstan (5) Vrlo dobar (4) Dobar (3) Dovoljan (2) 30 90 3

Weekly class schedule

 1. Invazivni člankonošci – povijesni pregled i definicija P
 2. Socio-ekonomski i ekološki utjecaj invazivnih člankonožaca P
 3. Postupak procjene invazivnosti vrsta člankonožaca P
 4. Invazivni kukci iz reda Hemiptera (podred Heteroptera i Homoptera 1) P
 5. Invazivni kukci iz reda Hemiptera (podred Homoptera 2) P
 6. Invazivni kukci iz reda Coleoptera P
 7. Invazivni kukci iz reda Diptera P
 8. Invazivni kukci iz reda Lepidoptera P
 9. Invazivni paučnjaci iz reda Acarina P
 10. Ostali invazivni člankonošci u RH i novi, potencijalno opasni člankonošci za RH - projekcija budućih trendova P
 11. Genetska i morfometrijska istraživanja invazivnih člankonožaca P
 12. Determiniranje invazivne faune L i SZ
 13. Determiniranje invazivne faune L i SZ
 14. Seminarski radovi studenata S i R, M i M
 15. Seminarski radovi studenata S i R, M i M

Obligatory literature

 1. Nastavni materijali nositelja predmeta.
 2. Roques, A., Kenis, M., Lees, D., Lopez-Vaamonde, C., Rabitsch, W., Rasplus, J.-Y., Roy, D. B., 2010. Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1) (Special Issue). Pensoft Publishers, Bugarska.
 3. DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe). http://www.europe-aliens.org/
 4. CABI (Invasive Species Compendium). http://www.cabi.org/isc/

Recommended literature

 1. Mack, R.N., Simberloff, D., Lonsdale, W.M., Evans, H., Clout, M., Bazzaz, F.A., 2000. BIOTIC INVASIONS: CAUSES, EPIDEMIOLOGY, GLOBAL CONSEQUENCES, AND CONTROL.
 2. Hulme, P.E., Roy, D.B., Cunha, T., Larsson, T.-B., 2008. A pan-European inventory of alien species: rationale, implementation and implications for managing biological invasions. In DAISIE (eds.) The Handbook of European Alien Species. Springer, Dordrecht.