Study programme Agricultural Economics Agricultural Engineering Agroecology Animal Sciences Horticulture Landscape architecture Organic Agriculture Plant Protection Plant Sciences

Osnove biljne patologije (144057)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 30
Laboratory exercises 18
Seminar 12
Lecturer
Prof. Tihomir Miličević, PhD
Associate teacher for exercises
Prof. Tihomir Miličević, PhD
Katarina Martinko, mag. ing. agr.
Associate teacher for seminars
Prof. Tihomir Miličević, PhD
Grading
Sufficient (2) 61%-70%
Good (3) 71%-80%
Very good (4) 81%-90%
Excellent (5) 91%-100%
Conditions for obtaining signature
Redovno pohađanje nastave

Course coordinator

Prof. Tihomir Miličević, PhD
Prof. Tihomir Miličević, PhD

Course description

U sklopu predavanja daje se pregled temeljnih znanja iz šireg područja fitopatologije. Fitopatologija je znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjima biljnih bolesti i njihovih uzročnika, odnosno, biljnih patogena ili parazita, kao i mjerama njihovog suzbijanja. Predavanja unutar ovog modula obrađuju sljedeća područja:
- Važnost i značenje fitopatologije u biljnoj proizvodnji
- Povijest fitopatologije u Hrvatskoj i svijetu
- Opis i podjelu biljnih bolesti - abiotske bolesti (neinfektivne bolesti ili tzv. fiziopatije) i biotske bolesti
- Opis uzročnika biotskih biljnih bolesti - biljni patogeni ili paraziti (etiologija biljnih bolesti)
- Epidemiologiju biljnih bolesti
- Ekologiju biljnih bolesti i patogena
- Horologiju ili širenje inokuluma biljnih patogena
- Patogenezu biljnih bolesti (infekciju, inkubaciju i kolonizaciju)
- Simptomatologiju biljnih bolesti i anatomsko-fiziološke promjene u bolesnoj biljci
- Mehanizme otpornosti biljaka na napad patogena i razvoj bolesti (fitoimunologija)
- Patološku specijalizaciju biljnih patogena
U sklopu vježbi upoznaje se s temeljnom fitopatološkom dijagnostikom i radom u fitopatološkom laboratoriju, in vivo prepoznavanjem simptoma biljnih bolesti te s fitopatografijom i fitopatometrijom.

Type of course

 • Preddiplomski studij / Fitomedicina (compulsory course, 3 semester, 2 year)

General competences

Predmet osposobljava studente za razumijevanje temeljnih principa fitopatologije kao grane fitomedicine ili zaštite bilja te razumijevanje fitopatološke terminologije bitne za uspješni nastavak studija u sklopu ostalih predmeta iz šireg područja fitopatologije. Studenti će se moći služiti osnovnom fitopatološkom laboratorijskom opremom kao i provesti temeljne metode fitopatološke dijagnostike prilikom determinacije biljnih bolesti i identifikacije biljnih patogena.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
  Stjecanje vještina za samostalni rad i prezentiranje izabranih tema seminara.
 • Vježbe u praktikumu
  Rad u grupama do 10 studenata.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati važnost i ulogu fitopatologije kao dijela fitomedicine u biljnoj proizvodnji.
Opisati i interpretirati glavne fitopatološke stručne pojmove čije poznavanje je bitno za nastavak studija na drugim modulima iz područja fitopatologije i zaštite bilja.
Rukovati s osnovnom opremom u fitopatološkim laboratorijima (stereomikroskop, svjetlosni mikroskop, autoklav, laminar i dr.).
Izvesti temeljne metode i postupke u fitopatološkoj dijagnostici (priprema i analiza uzoraka, izolacija patogena, priprema preparata za mikroskopiranje i dr.).
Razlikovati biljne bolesti od napada biljnih štetnika te razlikovati abiotske (neparazitske) bolesti od biotskih (parazitskih) bolesti.
Prepoznati glavne skupine simptoma parazitskih biljnih bolesti na temelju patoloških promjena u biljci (nekroze, hipertrofije i dr.) te na temelju istih procijeniti etiologiju bolesti.
Opisati glavne karakteristike uzročnika biljnih patogena (gljive, bakterije, virusi i dr.).
Analizirati i vrednovati ekološke čimbenike (temperatura, vlaga i dr.) i njihovu ulogu u epidemiologiji i prognozi biljnih bolesti.
Identificirati infektivni inokulum biljnih patogena odgovoran za infekciju biljaka te utvrditi način njegova prijenosa.
Opisati obrambene mehanizme biljaka na napad patogena i razvoj bolesti te prepoznati „in vivo“ najčešće obrambene reakcije biljaka i razlikovati ih od drugih reakcija biljaka.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni - predavanja 3 do 59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
Pismeni - vježbe 2 do 59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
18 54 2
Seminar 1 do 59%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1
Ukupno 6 do 59 60-70 bodova 71-80 bodova 81-90 bodova 91-100 bodova do 59 bodova - nedovoljan 1 61-70 bodova - dovoljan 2 71-80 bodova - dobar 3 81-90 bodova - vrlo dobar 4 91-100 bodova -odličan 5 60 180 6

Weekly class schedule

 1. P - Uvod u predmet. Silabus modula. Općenito o biljnoj patologiji i njenoj važnosti u biljnoj proizvodnji. Povijesni razvoj biljne patologije u svijetu i u Hrvatskoj.
 2. P - Definicija biljnih bolesti. Abiotske bolesti ili fiziopatije (neinfektivne i neparazitske biljne bolesti) i bitoske biljne bolesti (parazitske ili infektivne biljne bolesti).
 3. PK – In vivo prepoznavanje simptoma abiotskih i biotskih biljnih bolesti.
 4. P - Etiologija biotskih biljnih bolesti (biljni patogeni ili paraziti) – gljive i pseudogljive, bakterije, fitoplazme, virusi, viroidi i parazitske biljke.
 5. PK – Fitopatografija i fitopatometrija.
 6. P - Epidemiologija biljnih bolesti – horologija infektivnog inokuluma biljnih patogena.
 7. P - Epidemiologija biljnih bolesti – ekologija biljnih bolesti i patogena. I – Međuispit (kolokvij 1).
 8. PK – Upoznavanje s fitopatološkom laboratorijskom opremom i tehnikom.
 9. PK– Temeljne metode rada u fitopatološkoj dijagnostici.
 10. P - Patogeneza biljnih bolesti (infekcija, inkubacija i kolonizacija).
 11. P- Simptomatologija biljnih bolesti i anatomsko-fiziološke promjene u bolesnim biljkama – patoanatomija i patofiziologija biljaka. PK – prepoznavanje patoanatomsko i patofizioloških promjena u bolesnim biljkama.
 12. Mehanizmi otpornosti biljaka na napad patogena i razvoj bolesti (fitoimunologija) i patološka specijalizacija biljnih patogena.
 13. S – Obrada pojedinih tema iz područja predmeta po izboru studenata pod vodstvom nastavnika u vidu pisanog seminara i PP prezentacije. I – Međuispit (kolokvij 2).
 14. S – Obrada pojedinih tema iz područja predmeta po izboru studenata u vidu pisanog seminara i PP prezentacije.
 15. S – Obrada pojedinih tema iz područja predmeta po izboru studenata pod vodstvom nastavnika u vidu pisanog seminara i PP prezentacije. I – Završni ispit (usmeni).

Obligatory literature

 1. Miličević, T., Kaliterna, J. (2012.): Osnove biljne patologije, Interna skripta.
 2. Miličević, T., Kaliterna, J.: PowerPoint prezentacije predavanja (dostupno putem Merlin sustava).
 3. Kišpatić, J. (1992.): Opća fitopatologija, Skripta, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Recommended literature

 1. Schumann, G.L; D'Arcy C. J. (2010.): Essential plant pathology. APS Press.
 2. Agrios, G. (2005.): Plant pathology. Elsevier Academic Press.
 3. Strange, R.N. (2003.): Introduction to plant pathology. John Wiley & Sons.
 4. Brown, J.F., Ogle, H.J. (1997.): Plant pathogens and plant diseases. APPS.
 5. Triggiano, R.N., Windham, M.T., Windham, A.S. (2003): Plant Pathology: Concepts and laboratory exercises. CRC Press.

Similar course at related universities

 • Patologia vegetale generale. Facolta di Agraria, Universita degli studi di Bari. Italija
 • Introductory plant pathology. College of Food, Agricultural and Natural Resource Sciences. University of Minnesota. USA.
 • Fitopatologija. Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Mostaru. BiH.
 • Opšta fitopatologija. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu. Srbija.
 • Osnovi fitopatologije. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Srbija