Study programme Agricultural Economics Agricultural Engineering Agroecology Animal Sciences Horticulture Landscape architecture Organic Agriculture Plant Protection Plant Sciences

Temelji uzgoja bilja (157027)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 40
Auditory exercises 11
Seminar 9
Lecturer
Prof. Ivica Kisić, PhD
Prof. Milan Mesić, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Darija Bilandžija, PhD
Assist. Prof. Igor Bogunović, PhD
Associate teacher for seminars
Assist. Prof. Igor Bogunović, PhD
Assist. Prof. Darija Bilandžija, PhD
Prof. Ivica Kisić, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%

Course coordinator

Assist. Prof. Igor Bogunović, PhD
Assist. Prof. Igor Bogunović, PhD

Course description

Agrosfera kao “ekološki okvir” uzgoja bilja, i agroekosustav kao temeljna ekološka jedinica u poljoprivredi. Agroekološki čimbenici i kulturni krajobrazi poljoprivrednih regija Hrvatske kao nacionalno blago kojim upravlja agronom. Značaj promišljenog i odgovornog pristupa svakom zahvatu u uzgoju bilja. Uzgoj bilja - jednogodišnjih usjeva i trajnih nasada kao okosnica održivog razvitka i suvremenog koncepta polivalentnog korištenja prostora. Zahvati u uzgoju bilja: obrada tla, gnojidba na otvorenom i u zatvorenim prostorima, sjetva, njega usjeva i nasada, preventivno suzbijanje korova, žetva i berba, posliježetveni postupci. Agromelioracijski zahvati. Kako zahvate koji zadire u okoliš učiniti održivim, odnosno gospodarski, socijalno i etički prihvatljivim? Suvremeni sustavi gospodarenja, razlozi reafirmacije ekstenzivnih sustava gospodarenja (low intensity farming systems) i korjenitih promjena pred kojima se nalazi svjetska i europska poljoprivreda. Plodored, plodoredna vrijednost i snošljivost pojedinih usjeva. Obilježja intenzivne, održive i ekološke poljoprivrede, njihov utjecaj na kulturne krajobraze, ruralni - regionalni razvitak i mjere zajedničke poljoprivredne politike zemalja EU.

Type of course

 • Preddiplomski studij / Agroekologija (compulsory course, 2 semester, 1 year)
 • Preddiplomski studij / Biljne znanosti (compulsory course, 2 semester, 1 year)
 • Preddiplomski studij / Ekološka poljoprivreda (compulsory course, 2 semester, 1 year)
 • Preddiplomski studij / Fitomedicina (elective course, 6 semester, 3 year)
 • Preddiplomski studij / Hortikultura (elective course, 6 semester, 3 year)

General competences

Predmet osposobljava za razumijevanje prirodnih okolišnih čimbenika rasta i razvoja biljke, odnosno "ekološki okvir" u kojemu se odvija uzgoj u poljoprivrednoj životnoj zajednici.
Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja osnovnih
biljno uzgojnih zahvata, obrade tla i gnojidbe te kalcifikacije i sjetve. Također usvajaju znanja suvremenih sustava uzgoja bilja.

Types of instruction

 • Auditorne vježbe
  U sklopu auditornih vježbi, detaljno se objašnjavaju pojedini praktični aspekti gradiva s predavanja, prikazuju se filmovi s praktičnim sadržajem, određivanje pedoloških, gnojidbenih i kalcifikacijskih izračuna.
 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvodi se dvije vježbe određivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika tla. Laboratorijske vježbe se provode u skupinama (šest skupina od 20 do 30 studenata).
 • Seminari
  Vezan za detaljnije razrađivanja problematike agrotehničkog kompleksa, zaštite tla i degradacijskih procesa u tlu – skupine (3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje naslovnog seminara.
 • Terenske vježbe
  Dijagnosticiranje tla i dinamometriranje tla, dijagnoza stanja tla pomoću lopate, sonde i kopanjem profila, problematika vezena uz obradu tla.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Iskazati povezanost temeljnih agrikulturalnih znanja (tlo, biljka, životinja) sa specifičnim zahtjevima u poljoprivredi. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Prepoznati važnost primjene pojedine obrade u provođenju održive poljoprivredne proizvodnje. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Isplanirati slijed pojedinih aktivnosti u biljnoj proizvodnji. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti i primijeniti osnovne zakonitosti (obrada, gnojidba, gospodarenje humusom i biljnim ostacima) za provođenje dobre poljoprivredne prakse. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Opisati i izračunati osnovne hidropedološke računske probleme, izračunavanje zaliha fiziološki aktivne vode. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Izračunati temperaturne pragove, potencijalnu i stvarnu evapotranspiraciju te izraditi klimadijagram prema walteru. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Izračunati pojedinačna i grupirati kompleksna mineralna gnojiva u poljoprivredi za određivanje potrebne dozacije u poljoprivrednoj proizvodnji. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Izraditi plodored i odrediti potrebe za kalcifikaciju. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja

Working methods

Teachers' obligations

Koordinirati izvođenje nastave, definirati ciljeve izvođenja nastave, biti na raspolaganju za konzultacije, dostupnost putem emaila
Oblici nastave
Predavanja – nastava se izvodi PPT prezentacijama
Seminari – studentima se zadaju zadaci vezani uz trenutnu nastavnu tematiku
Vježbe – na vježbama se riješavaju računski zadaci vezani uz trenutnu nastavnu tematiku
Ispravljanje ispita

Students' obligations

Dolazak na nastavu, sudjelovanje u izvođenju nastave, izrada seminara
Predavanja – redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)
Seminari – uredeno ispunjene obaveze unutar zadanih zadataka
Vježbe - redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. parcijalni ispit 25% 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 30 1
2. parcijalni ispit 25% 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 30 1
3. parcijalni ispit 25% 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 30 1
Završni ispit 25% 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uloge tla - Tlo u tvorbi organske tvari - poljoprivredi i šumarstvu; Ekološko - regulacijska uloga tla; Tlo kao izvor genskog bogatstva i zaštite biološkog raznovrsja; Prostorna uloga tla; Kulturna uloga tla - tlo kao povijesni medij.
 2. Agroekološke osnove biljne proizvodnje - Poljoprivreda i prirodna sredina; Biosfera – čovjekovo mjesto i uloga u njoj; Poljoprivredni proizvodni prostor (agrosfera); Elementi poljoprivrednog proizvodnog prostora.
 3. Agrotopoklima - Mikroklima i fitoklima, Klimatske zone svjetskog poljoprivrednog prostora, Klima kao abiotski čimbenik.
 4. Tlo – Tlo kao supstrat, Reljef; Biološki prirod i prinos; Plodnost tla.
 5. Poljoprivredne regije Republike Hrvatske.
 6. Obrada tla - Osnovna (primarna) obrada tla.
 7. Dopunska (sekundarna) obrada tla; Posebni načini obrade tla.
 8. Sustavi biljne proizvodnje - Sustavi biljne proizvodnje na oranicama; Konsocijacija kultura.
 9. Sustav obrade tla za drvenaste kulture; Konzervacijska obrada tla i no-till system.
 10. Gnojidba tla - Definicija i podjela gnojiva; Gospodarenje humusom u poljoprivrednim tlima.
 11. Gnojiva; Zelena gnojidba (sideracija); Primjena kompleksnih mineralnih gnojiva.
 12. Popravljanje kiselih i alkalnih tala - Kalcifikacija; Reakcija tla.
 13. Utjecaj kiselosti tla na biljku; Uloga kalcija u tlu.
 14. Izbor vapnenog materijala za smanjenje negativnog utjecaja kiselosti - Određivanje potrebne količine materijala za kalcifikaciju; Praktični pogledi na kalcifikaciju.
 15. Biljka – sjetva, sadnja i njega kultura; Borba protiv korova.

Obligatory literature

 1. Temelji uzgoja bilja – interna skripta
 2. Butorac, A.: Opća agronomija, udžbenik, Školska knjiga Zagreb, str. 647, 1999., izabrana poglavlja, po naputku
 3. Bašić,F., Bogunović, M., Božić, M., Husnjak, S., Jurić, I., Kisić, I., Mesić, M., Mirošević, N., Romić, D., Žugec, I.: Regionalizacija hrvatske poljoprivrede, rukopis, AFZ, 274 str. Zagreb, 2001.
 4. Bašić,F., Mesić, M., Butorac,A., Kisić,I.: Izazovi pred znanostima o tlu na pragu trećeg tisućljeća. XXXV znanst. skup Hrvatskih agronoma, plenarno izlaganje, str. 31-41, Opatija, 1999.
 5. Bašić,F.:Višeznačna uloga tla kao temelj održivog gospodarenja tlom na pragu novog milenija, Znanstveni skup u povodu 140. oblj. polj. školstva u Križevcima, Zbornik radova, 71-87, Križevci, 2000
 6. Kisić, I. (2016), Antropogena erozija tla, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu

Recommended literature

 1. Mihalić, V., Bašić, F.:Temelji bilinogojstva, udžbenik za srednje Poljoprivredne škole, Školska knjiga, str. 212, Zagreb 1997.
 2. Mihalić, V.: Opća proizvodnja bilja – Školska knjiga Zagreb, 1976.
 3. Bašić,F., Franić R.: Nature and Man in Croatian Agriculture, Croatian Agriculture, Food and Food Processing Industry, PRO-TIM, p 87, Zagreb, 2003
 4. Bašić, F.: The Soils of Croatia. Str. 179, Springer, 2013
 5. Molnar, I.: Opšte ratrastvo, Poljoprivredni fak. Univerziteta u Novom Sadu, ćirilica, str. 598, Novi Sad, 1995

Similar course at related universities

 • Soil cultivation and soil conservation, BOKU
 • Principles of crop production, BOKU
 • Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
 • Principles of Agronomy, Iowa State University