Study programme INTER-EnAgro

Fitomedicina (120.00 ECTS)

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka fitomedicine
(mag. ing. agr.)

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Primijenjena entomologija (144422)
Bažok, R.
R2 60
(30+22+8)
1.
3.00 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja (116648)
Bažok, R.
R2 30
(16+4+10)
1.
6.00 Fitobakteriologija i fitovirologija (26608)
Đermić, E.
R1 60
(40+15+5)
1.
6.00 Fitomikologija (26610)
Topolovec-Pintarić, S.
R1 60
(38+17+5)
1.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 2.00
@ Teach.
hrs
Sem.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Elective course: Group 14461
    => Required number of ECTS credits: at least 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Akarologija (144427)
Barić, B.
R1 30
(14+12+4)
2.
3.00 Biljni virusi prenosivi vektorima (157184)
Vončina, D.
R1 30
(24+4+2)
2.
3.00 Dizajniranje i analiza pokusa u zaštiti bilja (144423)
Bažok, R.
R2 30
(16+8+6)
2.
3.00 Epidemiologija biljnih bolesti (78534)
Topolovec-Pintarić, S.
R1 30
(22+8+0)
2.
3.00 Fitonematologija (144426)
Grubišić, D.
R1 30
(14+13+3)
2.
3.00 Interakcija biljka patogen (144429)
Miličević, T.
R1 30
(18+8+4)
2.
3.00 Štetnici i bolesti ljekovitog i aromatičnog bilja (169424)
Čačija, M.
R3 30
(16+12+2)
2.
3.00 Urbana entomologija (144430)
Mešić, A.
R1 30
(18+10+2)
2.
3.00 Urbana fitopatologija (144428)
Miličević, T.
R1 30
(14+10+6)
2.
6.00 Oplemenjivanje na otpornost na štetočinje i abiotske stresove (144321)
Bolarić, S.
R1 60
(39+20+1)
2.
3.00 Molekularne tehnike u fitopatologiji (169423)
Đermić, E.
R1 30
(13+12+5)
2.
ECTS  Elective course: Group 14462
    => Required number of ECTS credits: at least 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Menadžment i poduzetništvo u poljoprivredi (26298)
Njavro, M.
R1 60
(28+18+14)
2.
3.00 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)
Bogdanović, S.
R1 30
(8+20+2)
2.
6.00 Trajnice u sustavu gradskog zelenila (157185)
Han Dovedan, I.
R1 60
(24+10+26)
2.
3.00 Ekološko vinogradarstvo (26174)
Karoglan Kontić, J.
R1 30
(22+6+2)
2.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Specijalna herbologija (157182)
Barić, K.
R1 60
(36+12+12)
3.
3.00 Stručna praksa-Fitomedicina (144439)
Bažok, R.
90
(0+0+90)
3.
3.00 Stručni projekt-Fitomedicina (144440)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14463
    => Required number of ECTS credits: at least 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Laboratorijske tehnike u fitopatologiji (26277)
Topolovec-Pintarić, S.
R1 30
(10+15+5)
3.
3.00 Biljna karantena (144436)
Gotlin Čuljak, T.
R1 30
(20+10+0)
3.
3.00 Ekologija štetnika i načela prognoze (78535)
Gotlin Čuljak, T.
R1 30
(20+5+5)
3.
3.00 Forenzična entomologija (169425)
Juran, I.
R1 30
(24+6+0)
3.
3.00 Legislativa u zaštiti bilja (26278)
Barić, K.
R1 30
(20+0+10)
3.
3.00 Poljoprivredno savjetodavstvo u fitomedicini (169426)
Lemić, D.
R1 30
(14+10+6)
3.
6.00 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (157188)
Grubišić, D.
R1 60
(26+28+6)
3.
3.00 Ekologija korova (144433)
Šćepanović, M.
R1 30
(14+12+4)
3.
3.00 Interakcije herbicida u tlu (144434)
Barić, K.
R1 30
(24+6+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14464
    => Required number of ECTS credits: at least 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 GIS i prirodni resursi (144095)
Kušan, V.
R1 30
(12+18+0)
3.
6.00 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima (26621)
Perčin, A.
R1 60
(34+14+12)
3.
3.00 Info sustavi u poljoprivredi (144070)
Grbavac, V.
R1 30
(15+0+15)
3.
6.00 Organsko-biološka proizvodnja povrća (144406)
Žutić, I.
R1 60
(36+12+12)
3.
6.00 Upravljanje rizikom u poljoprivredi (26487)
Njavro, M.
R2 60
(20+15+25)
3.
3.00 Primjena marketinga i inovacije u agrobiznisu (132884)
Kovačić, D.
R1 30
(12+0+18)
3.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Bagić, G.
R3 30
(15+15+0)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Fitomedicina (169288)
Bažok, R.
280
(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14465
    => Required number of ECTS credits: at least 0.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Oplemenjivanje voćaka i vinove loze (133065)
Pejić, I.
R3 30
(18+8+4)
4.

* student treba izabrati najmanje 18 ECTS-a iz ove grupe predmeta (označeno: naziv predmeta*)
** student treba izabrati najmanje 12 ECTS-a iz ove grupe predmeta (označeno: naziv predmeta**)