Study programme

Vinarstvo (144004)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 40
Laboratory exercises 16
Field exercises 4
Lecturer
Prof. Ana Jeromel, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Ana Marija Jagatić Korenika, PhD
Assist. Prof. Marin Mihaljević Žulj, PhD
Grading
Sufficient (2) 61-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%

Course coordinator

Prof. Ana Jeromel, PhD
Prof. Ana Jeromel, PhD

Course description

Program modula Vinarstvo omogućuje studentima stjecanje temeljnih znanja o kemijskom sastavu mošta i vina, utjecaju pojedinih tehnoloških procesa proizvodnje na promjene u sastavu vina i utjecaju na organoleptična svojstva. Kroz program modula Vinarstvo studenti stječu osnovna znanja o postupcima primarne prerade grožđa, tehnologiji proizvodnje bijelih, rose i crnih vina, dozvoljenim postupcima dorade i obrade mošta i vina, mogućim načinima dozrijevanja, čuvanja i punjenja vina te metodama ocjenjivanja kakvoće vina. Laboratorijske vježbe omogućuju studentima kroz praktičan i samostalan rad upoznavanje sa osnovnim fizikalno-kemijskim analizama mošta i vina. Polaganje ispita provodi se preko parcijalnih testova znanja i završnog pismenog ispita

Type of course

 • Preddiplomski studij / Hortikultura (compulsory course, 4 semester, 2 year)

General competences

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih kemijskih i tehnoloških procesa neophodnih u proizvodnji vina. Student stječe teorijska i praktična znanja o načinu i razlozima primjeni pojedinog enološkog postupka i njegovom utjecaju na kakvoću vina

Types of instruction

 • Laboratorijske vježbe
  Obuhvaćaju 8 laboratorijskih vježbi fizikalno-kemijske analize mošta i vina sa grupom od 10 studenata, jedne pokazne vježbe bistrenja i filtracije te završnu vježbu koja obuhvaća kompletnu fizikalno-kemijsku analizu vina
 • Predavanja

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Imenovati osnovne grupe kemijskih spojeva zastupljenih u grožđu, moštu i vinu, Test znanja ili završni ispit
Objasniti osnove tehnološke procese proizvodnje vina, Test znanja ili završni ispit
Isplanirati postupak proizvodnje vina, Test znanja ili završni ispit
Odabrati prikladno vinsko suđe i strojeve koji će osigurati optimalne uvjete za proizvodnju vina, Test znanja ili završni ispit
Opisati načine primjene te izračunati potrebne količine enoloških sredstava korištenih u pojedinim postupcima proizvodnje vina Kroz praktične zadatke tijekom vježbi te test znanja ili završni ispit
Prepoznati osnovne mirise i okuse vina. Aktivno kroz vježbe te pasivno, teorijski, putem testa znanja ili završnog ispita

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje nastave prema nastavnom planu, praćenje rada studenata, ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom semestra i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koje osiguravaju izlazne kompetencije, aktivna komunikacija sa studentom tijekom cijelog semestra

Students' obligations

Studenti su obavezni redovito prisustvovati na nastavi, a evidenciju nastave provodi predmetni profesor. Za ostvarivanje prava na potpis, studenti su obavezni tijekom cijelog semestra nazočiti na najmanje 80% predavanja i 80% vježbi. Ukoliko je student izostao sa nastave više od dopuštenog, a bez opravdanog razloga, potpis će mu biti uskraćen te je dužan ponovno upisati predmet u idućoj akademskoj godini. Studenti su obavezni prisustvovati i vježbama, gdje se od njih očekuje aktivan angažman, sudjelovanje u raspravi i rješavanju zadataka

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Test znanja 1 (TZ1) 50% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 62 2,3
Test znanja 2 (TZ2) 50% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 62 2,3
Pohađanje predavanja i vježbi 56 56 1,4
UKUPNO 100% (TZ1x50)+(TZ2x50)/100 60 180 6
Završni ispit (ZI) 100% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 180 6
UKUPNO 100% dovoljan( 2) -60% dobar (3)- 75% vrlo dobar (4)- 85% odličan (5) -95% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Test znanja 1 (TZ1) Obuhvaća kemijski sastav mošta, rok berbe, primarnu preradu i potupke obrade mošta, tehnologija proizvodnje bijelog i rose vina 8. tjedan nastave
Test znanja 2 (TZ2) Obuhvaća tehnologiju proizvodnje crnog vina, kemijski sastav vina, postupke stabilizacije, njege i dorade vina, vinske podrume i suđe, senzorno ocjenjivanje vina, mane i bolesti vina, 15. tjedan nastave
Pohađanje predavanja i vježbi Vodi se evidencija nazočnosti studenata. Izostanci su dopušteni sukladno Pravilniku o studiranja na Agronomskom fakultetu
Završni ispit (ZI) Student koji ne položi testove znanja tijekom semestra pristupa polaganju cjelovitog završnog ispita u previđenim ispitnim rokovima. Završna ocjena rezultat je ocjene koju je student postigao pisanjem završnog testa ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Kemijski sastav grožđa i mošta P Rok berbe, osnovne grupe spojeva u grožđu i moštu: ugljikohidrati, organske kiseline, mineralni spojevi, vitamini
 2. Kemijski sastav grožđa i mošta Osnovna analitika mošta i vina P L Aromatski spojevi u grožđu i moštu, Aminokiseline, Polifenolni spojevi, enzimi Određivanje roka berbe, određivanje šećera, ukupne kiselosti
 3. Tehnologija proizvodnje bijelih vina Osnovna analitika mošta i vina P L Primarna prerada, procesi obrade mošta, maceracija bijelog grožđa Dozvoljeni postupci dorade mošta: dokiseljavanje, pojačavanje, doslađivanje, uguščivanje
 4. Alkoholna fermentacija P Biokemijski proces razgradnje šećera, uloga kvasaca, temperature, stupnja bistroće
 5. Glikopiruvična fermentacija Osnovna analitika mošta i vina P L Put sinteze sekundarnih produkata alkoholne fermentacije Određivanje alkohola u vinu metodom destilacije
 6. Kolokvij I
 7. Malolaktična fermentacija Osnovna analitika mošta i vina P L Put razgradnje jabučne kiseline Određivanje SO2 metodom po Paulu
 8. Tehnologija proizvodnje crnih vina Osnovna analitika mošta i vina P L Primarna prerada, procesi obrade mošta, maceracija crnog grožđa, uvjeti dozrijevanja vina Određivanje reducirajućih šećera metodom po Rebelainu
 9. Kemijski sastav vina Osnovna analitika mošta i vina P L Osnovni kemijski sastav vina, viši alkoholi, esteri, aromatski spojevi Određivanje hlapive kiselosti vina
 10. Primjena SO2 u vinarstvu Osnovna analitika mošta i vina P L Oblici SO2, razlozi korištenja, način djelovanja Sulfitiranje mošta i vina, izračun potrebne količine, dostupni oblici na tržištu
 11. Postupci dorade i njege vina Bistrenje i filtracije P L Pretoci, mehanizam bistrenja i filtracije,dozvoljena sredstva za bistrenje i filtraciju vina, Praktična primjena filtracije
 12. Vinski podrumi i suđe Bolesti i mane vina P L Namjena i tip podruma, materijali izrade, namjena i održavanje vinskog suđa Razlozi pojava bolesti i mana, njihov utjecaj na senzorna svojstva vina
 13. Punjenje i čuvanje vina u boci Senzorika vina P Priprema vina za buteljiranje, vrijeme i postupci buteljiranja, transport i uvjeti čuvanja Osjetila, čimbenici koji utječu ,tehnike ocjenjivanja
 14. Senzorika vina Osnovna analiza vina P L Interpretacija rezultata ocjenjivanja Kompletna fizikalno-kemijska analiza vina
 15. Kolokvij II

Obligatory literature

 1. Predavanja i PowerPoint prezentacije ( Merlin sustav e-učenja)
 2. Vinarstvo-interna skripta
 3. Vježbe iz vinarstva-interna skripta

Recommended literature

 1. V. Radovanović: Tehnologija vina, IRO „Građevinska knjiga“, Beograd, 1986
 2. R. Jackson „Wine science“, Academic press, 2000
 3. Riberau-Gayon, P., D., Dubourdieu, B., Doneche, A., Lonvaud (2006): Handbook of enology-The microbiology of Wine and Vinification, Volume 1, Paris
 4. Riberau-Gayon, P., D., Dubourdieu, B., Doneche, A., Lonvaud (2006): Handbook of enology-The Chemistry of Wine, Stabilization and Treatments, second edition Volume 2, Paris

Similar course at related universities

 • Vinarstvo I, Veleučilište u Rijeci
 • Tehnologija vina I, Veleučilište u Požegi