Study programme

Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora (144521)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 32
Auditory exercises 8
Seminar 12
Field exercises 8
Lecturer
Prof. Ivo Grgić, PhD
Associate teacher for exercises
Magdalena Zrakić Sušac, PhD
Associate teacher for seminars
Magdalena Zrakić Sušac, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%
Konačna ocjena studenta izračunava se kao proporcionalni zbroj bodova. Slijed kod ispita je: pohađanje nastave, seminar, pismeni te po potrebi (za višu ocjenu, poteškoće kao što su disleksija, disgrafija i sl.) usmeni ispit.

Course coordinator

Prof. Ivo Grgić, PhD
Prof. Ivo Grgić, PhD

Course description

Suvremeni razvitak poljoprivrede dešava se u interakciji s prostorom . U ruralnom su prostoru sve više prisutne i mnoge druge nepoljoprivredne djelatnosti. Ruralni prostor postaje sve češće mjesto življenja stanovništva čije se ekonomske aktivnosti odvijaju negdje drugdje tj. u urbanim sredinama.
Cilj predmeta je upoznati studente s razvojem poljoprivrede i ruralnog prostora u Hrvatskoj i ekonomski razvijenim zemljama.
Studenti izrađuju samostalan rad u kojem će pokazati sposobnost primjene znanja stečenih tijekom nastave.

Type of course

General competences

Položenim ispitom studenti će usvojiti čimbenike razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora te biti sposobni sudjelovati u planiranju razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Types of instruction

 • Auditorne vježbe
  Kroz auditorne vježbe studenti će primjenom odgovarajućih metoda izračunati određene parametre poljoprivrednog i ruralnog razvitka.
 • Predavanja
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju rad s temom iz područja poljoprivrednog i razvitka ruralnog prostora
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe su u obliku posjete lokalitetu otvorenog sustava proizvodnje te posjete ruralnoj zajednici gdje će u neposrednom kontaktu dobiti dodatne informacije

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Valorizirati ulogu poljoprivrede u ekonomskom razvoju Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Razumjeti razliku između poljoprivrednog i ruralnog razvitka Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Identificirati i kvantificirati čimbenike poljoprivrednog razvitka Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Identificirati i kvantificirati čimbenike ruralnog razvitka Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Objasniti povijesne čimbenika nejednolikog poljoprivrednog i ruralnog razvitka kod različito ekonomski razvijenih zemalja Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Razumjeti značenje okoliša u kontekstu održivog razvitka Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Prezentirati samostalni rad o poljoprivrednom i ruralnom razvoju Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci tijekom vježbi, pismeni ispit.

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja i vježbi. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj modula. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja. Nakon završetka nastave ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađene s ECTS sustavom, pomoću pisanog i/ili usmenog ispita.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave, grupna i pojedinačna analiza primjera iz poljoprivrednog i ruralnog razvitka tijkeom nastave u obliku radnih zadataka pojedinačno ili u grupi. Tijekom trajanja nastave aktivno sudjelovati u raspravama i postavljati pitanja na predavanjima.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit 60% 0- 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
32 96 3,2
Seminar 30% 0- 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
28 84 2,8
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pismeni ispit Provjera znanja iz predavanja. Kraj semstra. Osim opravdanih razloga.
Seminar Napisan i javno prikazan seminar. Tijekom semstra. Osim opravdanih razloga.
Završni ispit Završni ispit obuhvaća cjelovito nastavno gradivo. Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom koja je proporcionalna pismenom i seminaru mogu pristupiti usmenom kao posebnom ispitu. Dobivena ocjena je konačna. Tijekom ispitnih rokova

Weekly class schedule

 1. Uvod u predmet P
 2. Društveno-gospodarski činitelji razvitka poljoprivrede. P
 3. Društveno-gospodarski činitelji razvitka ruralnog prostora .P
 4. Strateški prioriteti razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora u Hrvatskoj. P
 5. Poljoprivredna i ruralna politika. P
 6. Okoliš i poljoprivredni razvitak
 7. Povijesni razvoj sustava proizvodnje. P
 8. Usporedba otvorenih i zatvorenih sustava proizvodnje. P
 9. Poljoprivredni razvitak. V Prvi parcijalni ispit
 10. Ruralni razvitak. V
 11. Posjeta lokaciji otvorenog sustava proizvodnje. V
 12. Posjeta ruralnoj zajednici. V
 13. Seminarski – prezentacija
 14. Seminarski – prezentacija
 15. Seminarski – prezentacija Drugi parcijalni ispit

Obligatory literature

 1. Žimbrek, T. (2003/2004):. Agrarna ekonomika II. dio :interna skripta. Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju.
 2. Franić, Ramona, Žimbrek, T., Grgić, Z. (2003). Agrarna politika u Republici Hrvatskoj na putu od poljoprivrednog do održivog ruralnog razvitka. –u: Društvena istraživanja 12 (6):1027-1049.
 3. Đikić, Marija, Jurić, I.,Kos, F. (2002). Turopoljska svinja: autohtona hrvatska pasmina - turopolka. Velika Gorica: Plemenita opčina turopoljska.
 4. Đikić, Marija, Jurić, I., Grbeša, D. (1998). Hranidba mesnih goveda u otvorenim sustavima proizvodnje. –u: Krmiva , 40, 1, 35-45.
 5. Jurić, I., Đikić, Marija, Robić, Z., Lučić, Z. (1997). Hranidba svinja u otvorenom sustavu držanja. –u: Krmiva ,39, 6, 305-310.

Recommended literature

 1. Znaor, D., Karoglan Todorović, Sonja (2004). Poljoprivredno okolišni program za Hrvatsku. Zagreb: Avalon, Ecologica, EEEP.
 2. MPŠVG RH (2003/2004). Strategija poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske . http://www.mps.hr/pdf/strategije/Strategija_poljoprivrede_i_ribarstva.pdf
 3. Žimbrek, T. i sur. (2003). Nacrt Nacionalnog programa za poljoprivredu i seoska područja. Zagreb: MPŠVG.
 4. Tracy, M. (2000). Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, uvod u teoriju, praksu i politiku. Zagreb: MATE d.o.o.
 5. Politiek, R. D., Bakker, I. J. (1982). Livestock production in Europe. Amsterdam, Oxford, New York: Elsevier scientific publishing company.

Similar course at related universities

 • Unversity of London, Centre for Development, Environment and Policy Natural resource economics, Understanding sustainable development, Rural finance
 • Czech University of Life Sciences Prague (formerly of Agriculture) International Development and Agricultural Economics Rural Development
 • Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Institute for Food and resource Economics, Master of Agricultural and Food Econom Advanced Environmental Economics
 • University of Tennesee Institute of agriculture Rural Economic Development, Opportunities in Agricultural, Food and Resource Economics
 • University of Queensland Master of Rural Development, Leadership in Rural Industries and Communities, Rural Community Development