Study programme

Oblikovanje otvorenog prostora I (144026)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 20
Seminar 11
Design exercises 29
Lecturer
Assist. Prof. Petra Pereković, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Petra Pereković, PhD
Associate teacher for seminars
Assist. Prof. Petra Pereković, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%

Course coordinator

Assist. Prof. Petra Pereković, PhD
Assist. Prof. Petra Pereković, PhD

Course description

Program predmeta omogućuje studentima stjecanje osnovnih znanja o otvorenim gradskim prostorima te o procesu njihova oblikovanja. Studenti kroz rješavanje konkretnih prostornih zadataka manje složenosti stječu vještine prepoznavanja prostornih i društvenih problema te stječu vještine koje omogućavaju rješavanje istih. Kroz inventarizacijske i analitičke postupke te kreativan rad studenti na konkretnim zadacima razvijaju potencijalna rješenja. Zadaci obuhvaćaju jednostavnije primjere otvorenih prostora poput ulica i manjih uličnih kompleksa te oblikovanje dječjih igrališta, školskih vrtova ili dvorišta dječjih vrtića. Unutar vježbi i seminara obuhvaćaju cjelokupni proces oblikovanja od određivanja problema i ciljeva do produciranja različitih alternativnih koncepata te definiranja i konačnog idejnog rješenja.

Type of course

General competences

Predmet osposobljava studente za razumijevanje problematike oblikovanja otvorenih prostora. Studenti dobivaju neophodna znanja na kojima se temelji cjelokupni oblikovni proces te stječu vještine rješavanja prostornih zadataka manje zahtjevnosti.

Types of instruction

 • Predavanja
  obuhvaćaju teorijske osnove za oblikovanje pojedinih grupa otvorenih prostora te prikaz primjera već izvedenih objekta istog ili sličnog tematskog opredjeljenja. U sklopu predavanja sudjeluju gosti predavači iz prakse.
 • Projektantske vježbe
  studenti kroz niz vježbi obrađuju sve segmente projektantskog procesa na konkretnim zadacima uz pojedinačne komentare i dijalog te ponekad izravne dorade na satu.
 • Seminari
  tijekom semestra studenti izrađuju dva do tri seminarska rada koji obuhvaćaju konkretne otvorene gradske prostore koji nisu uređeni ili one s potrebom preuređenja i/ili prenamjene.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
definirati i razlikovati pojedine segmente oblikovno projektantskog procesa te ih primijeniti na manje složenim objektima otvorenih prostora pismeni ispit, seminar
definirati prostorne i društvene probleme i ciljeve na konkretnim prostornim zadacima manje zahtjevnosti pismeni ispit, seminar
prepoznati i vrednovati odrednice otvorenih prostora kroz analitički proces pismeni ispit, seminar
formirati različita alternativna konceptualna rješenja i argumentirati njihove potencijale i nedostatke pismeni ispit, seminar
formirati idejno rješenje krajobraznog uređenja otvorenog prostora manje zahtjevnosti pismeni ispit, seminar
upotrijebiti različite grafičke tehnike u svrhu prezentacije provedenih analitičkih koraka i konceptualnih rješenja pismeni ispit, seminar

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih tjednih zadataka u sklopu vježbi

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminar 1 usmena obrana rada 40 % 0 – 59%
60 -70%
71 -80%
81 -90%
91 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2,5
Seminar II usmena obrana rada 40 % 0 – 59 %
60 -70%
71 -80%
81 -90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2,5
Završni ispit pismeni 20% 0 – 59 %
60 -70%
71 -80%
81 -90%
91 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1
UKUPNO 100% 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima projektnih seminara, te njihovoj završnoj usmenoj obrani, pri čemu u zbirnu ocjenu ulazi i ocjena same izrade i prezentacije seminara, uz završni pismeni ispit.

Weekly class schedule

 1. Uvod u predmet i proces krajobraznog oblikovanja /vježbe: obilazak terena
 2. Opće odrednice ulica i drvoreda/ vježbe: inventarizacije područja predmetnog zadatka
 3. Drvored u urbanim sredinama 1/ vježbe: određivanje problema, ciljeva, projektnog programa i formiranje analitičke osnove
 4. Drvored u urbanim sredinama 2 / vježbe: analitičke odrednice prostora-raščlamba i vrednovanje
 5. Primjeri drvoreda u urbanim sredinama 1 / vježbe: traženje projektnog rješenja na osnovu analize lokacije - dijagrami i konceptualne skice
 6. Primjeri drvoreda u urbanim sredinama 2 / vježbe: izrada alternativnih rješenja - koncepti
 7. Grafička prezentacija i skiciranje 1/ vježbe: idejno rješenje drvoreda
 8. Dječja igrališta-uvod / vježbe: inventarizacija područja predmetnog zadatka
 9. Dječja igra i dječja igrališta / vježbe: određivanje problema, ciljeva, projektnog programa i formiranje analitičke osnove
 10. Oblikovanje dječjih igrališta 1 / vježbe: analitičke odrednice prostora-raščlamba i vrednovanje
 11. Oblikovanje dječjih igrališta 2 / vježbe: varijante dijagrama i konceptualnih skica
 12. Primjeri suvremenih dječjih igrališta 1/ vježbe: varijante konceptualnih skica i koncepti
 13. Primjeri suvremenih dječjih igrališta 2/ vježbe: razrade alternativna rješenja - koncepti
 14. Grafička prezentacija i skiciranje 2/ vježbe: alternativni koncepti i idejno rješenje
 15. Otvoreni gradski prostori-općenito / vježbe: idejno rješenje dječjeg igrališta

Obligatory literature

 1. Booth, N.K. (1983.): Basic Elements of Landscape Architestural Design. Waveland press, INC, Prospect Heights, Illinois.
 2. Marcus, C.C., Francis, C. (1998.): People Places, New York; str. 259-311.
 3. Shackell, A., Butler, N., Doyle, P., Ball, D. (2008.): Design for Play: A guide to creating successful play spaces.

Recommended literature

 1. Laurie M. (1986): An introduction to landscape architecture, New York.
 2. Motloch, J.L. (2001): Introduction to Landscape Design. John Wiley&Sons, INC, New York.
 3. Cosco, N.G. (): Developing evidence-based design: environmental interventions for healthy development of young
  children in the outdoors, Open space- People space, str.,125-135, London and New York: Taylor & Francis.

Similar course at related universities

 • Krajinsko načrtovanje I - Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.