Study programme

Oblikovanje otvorenog prostora II (154265)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 20
Seminar 15
Field exercises 2
Design exercises 23
Lecturer
Assist. Prof. Petra Pereković, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Petra Pereković, PhD
Associate teacher for seminars
Assist. Prof. Petra Pereković, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%

Course coordinator

Assist. Prof. Petra Pereković, PhD
Assist. Prof. Petra Pereković, PhD

Course description

Program predmeta omogućuje studentima nadogradnju znanja o društvenim i prostornim odrednicama pojedinih otvorenih gradskih prostora te o procesu oblikovanja urbanih otvorenih prostora. Studenti kroz rješavanje konkretnih prostornih zadataka srednje složenosti stječu vještine prepoznavanja kompleksnijih prostornih i društvenih problema te stječu vještine koje omogućavaju rješavanje istih. Seminarski zadaci ovog predmeta obuhvaćaju manje i srednje složene primjere javnih otvorenih prostora specifičnih prostornih odnosa i društvenih zahtjeva poput manjih gradskih plaza, stambenog zelenila, okoliša poslovnih te trgovačkih građevina i sl. Vježbe i seminari obuhvaćaju cjelokupni proces oblikovanja otvorenih urbanih prostora koji rezultira konačnim prijedlogom uređenja ili preuređenja pojedinih kategorija otvorenih prostora u obliku idejnog projekta krajobraznog uređenja. Predmet obuhvaća i upoznavanje s osnovnim kategorijama i tipovima otvorenih gradskih prostora.

Type of course

General competences

Studenti dobivaju neophodna znanja na kojima se temelji cjelokupni oblikovni proces te stječu vještine rješavanja prostornih zadataka manje do srednje zahtjevnosti. Predmet osposobljava studente za razumijevanje problematike oblikovanja pojedinih otvorenih prostora i međuovisnosti društvenih i prostornih odrednica. Unutar predmeta stječu se i znanja o osnovnim tipovima otvorenih gradskih prostora te prezentacijskih usmenih i grafičkih tehnika.

Types of instruction

 • Predavanja
  obuhvaćaju teorijske osnove za oblikovanje pojedinih grupa otvorenih prostora te prikaz primjera već izvedenih objekta istog ili sličnog tematskog opredjeljenja. U sklopu predavanja sudjeluju gosti predavači iz prakse.
 • Projektantske vježbe
  studenti kroz niz vježbi obrađuju sve segmente projektantskog procesa na konkretnim zadacima uz pojedinačne komentare i dijalog te ponekad izravne dorade na satu.
 • Seminari
  tijekom semestra studenti izrađuju jedan do dva seminarska rada koji obuhvaćaju konkretne otvorene gradske prostore koji nisu uređeni ili one s potrebom preuređenja i/ili prenamjene.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
definirati i razlikovati glavne tipove otvorenih gradskih prostora kao i njihove funkcionalne karakteristike pismeni ispit, seminar
oblikovno projektantski proces primijeniti na srednje složenim objektima otvorenih prostora uz nadogradnju oblikovno projektantskog procesa s temeljnim ishodištima prostorno socijalnih zahtjeva korisnika otvorenih prostora pismeni ispit, seminar
na konkretnim prostornim zadacima srednje do velike zahtjevnosti primijeniti stečena teorijska znanja, formirati različita alternativna konceptualna ili idejna rješenja te argumentirati njihove potencijale i nedostatke pismeni ispit, seminar
upotrijebiti različite prezentacijske i grafičke tehnike za sve segmente oblikovno projektantskog procesa pismeni ispit, seminar

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti.

Students' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminar I usmena obrana rada 40 % 0 – 59 %
60 -70%
71 -80%
81 -90%
89 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2,5
Seminar II usmena obrana rada 40 % 0 – 59 %
60 -70%
71 -80%
81 -90%
91 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2,5
Završni ispit pismeni 20% 0 – 59 %
60 -70%
71 -80%
81 -90%
91 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1
UKUPNO 100% 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima projektnih seminara, te njihovoj završnoj usmenoj obrani, pri čemu u zbirnu ocjenu ulazi i ocjena same izrade i prezentacije seminara, uz završni pismeni ispit.

Weekly class schedule

 1. Urbani krajobraz i otvoreni gradski prostori - osnovni pojmovi i tipovi / vježbe: obilazak terena
 2. Otvoreni gradski prostori i prostorno planska dokumentacija / vježbe: inventarizacije šireg i užeg područja obuhvata
 3. Otvoreni gradski prostori kao nosioci društvenog života grada / vježbe: analiza šireg i užeg područja obuhvata
 4. Percepcija oblikovanih krajobraza / vježbe: opredjeljenje projektnog programa na osnovu socijalnih potreba i analize prostora te formiranje projektnog programa i zoninga
 5. Elementi otvorenih gradskih prostora / vježbe: razvoj dijagrama i konceptualnih skica
 6. Oblikovanje otvorenih gradskih prostora / vježbe: razrada konceptualnih skica
 7. Stambeno naselje - uvod/ vježbe: razrada konceptualnih skica do koncepta
 8. Stambeno naselje – prostorne i društvene odrednice / vježbe: razrada alternativnih koncepata
 9. Stambeno zelenilo i prostorne odrednice / vježbe: razrada alternativnih koncepta i vrednovanje alternativnih rješenja
 10. Stambeno zelenilo i socijalni zahtjevi / vježbe: razrada koncepata do idejnog rješenja
 11. Oblikovanje stambenog zelenila / vježbe: razrada idejnog rješenja
 12. Suvremeni primjeri stambenih susjedstva / vježbe: formiranje idejnog rješenja
 13. Rekreacijski i boravišni prostori stambenih susjedstva 1 / razrada segmenta idejnog rješenja (tematski dio 1)
 14. Rekreacijski i boravišni prostori stambenih susjedstva 2 / vježbe: razrada segmenta idejnog rješenja (tematski dio 2)
 15. Grafička prezentacija / vježbe: prostorni prikazi

Obligatory literature

 1. Marcus, C.C., Francis, C. (1998.): People Places, New York. Str. 85-149.
 2. Prinz, D. (2006.): Urbanizam, svezak 1.- urbanističko planiranje. Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb. Str. 179-210.
 3. Gazvoda, D. (2001.): Vloga in pomen zelenega prostora v novejših slovenskih stanovanjskih soseskah, Prenova mesta-odprti prostor. Urbani izziv, letnik 12, št. 2/01- Prenova mesta. Str: 35-42.
 4. Pereković, P., Aničić, B., Hrdalo, I., Rechner, I., Andlar, G. (2007.): Percepcija osnovnih karakteristika otvorenih prostora u stambenim naseljima – primjer Grada Zagreba i Velike Gorice. Društvena istraživanja, 92 (6): 1103 – 1124.

Recommended literature

 1. Supek, R. (1987). Grad po mjeri čovjeka, ITRO Naprijed, Zagreb.
 2. Seferagić, D. (1988). Kvaliteta života i nova stambena naselja. Biblioteka revije za sociologijuZagreb: Sociološko društvo Hrvatske, str. 28, 111-118.
 3. Gec, B., Kirin, D., Kljenak, M., Miškić-Domislić, M., Pereković, P. (2007). Stanovnici o otvorenim gradskim javnim površinama. Podiplomski študij krajinske arhitekture, Biotehniška fakulteta v Ljubljani, seminarski rad; str.150-172.
 4. Whyte, W.H. (1980.): The Social Life of Small Urban Spaces. Project for Public Spaces.
 5. Aničić, M. (2006.): Stambena urbanizacija i krajobraz, diplomski rad. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Similar course at related universities

 • Krajinsko načrtovanje II - Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.