Study programme

Pedologija krajobraza (144022)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 34
Laboratory exercises 13
Practicum 2
Seminar 6
Field exercises 5
Lecturer
Prof. Stjepan Husnjak, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Danijela Jungić, PhD
Associate teacher for seminars
Assist. Prof. Danijela Jungić, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%
Conditions for obtaining signature
Prisustvovanja na min. 80 % predavanja i 100 % obavljene vježbe

Course coordinator

Prof. Stjepan Husnjak, PhD
Prof. Stjepan Husnjak, PhD

Course description

Pedologija je prirodnoznanstvena disciplina u okviru koje se proučava tlo - jedan od najvažnijih i nezamjenjivih prirodnih resursa. Tlo je važan element krajobrazne arhitekture te je stoga nužno da se studenti preddiplomskog studija «Krajobrazna arhitektura» upoznaju sa osnovnim znanostima o tlu. U okviru ovog modula kroz predavanja, studenti će steći bitna saznanja o postanku tla, o osnovnim fizikalnim, kemijskim i biološkim svojstvima tla, o mineralnoj i organskoj tvari tla, o vodi i zraku tla, o toplinskim svojstvima tla, zatim o osnovnim principima prirodoznanstvenih i namjenskih klasifikacija tla. Kroz terenske i laboratorijske vježbe studenti će ovladati vještinama načina istraživanja tla i dolaženja do kvalitativnih i kvantitativnih podataka o tlu. Kroz seminarski rad detaljno će se upoznati sa načinima obrade i interpretacije rezultata terenskih i laboratorijskih istraživanja.

Type of course

General competences

Modul Pedologija krajobraza osposobljava studente za razumijevanje načina postanka tla i daje znanja o osnovnim morfološkim, fizikalnim i kemijskim svojstvima tla. Studenti raspolažu s temeljnim znanjima o rasprostranjenosti pojedinih tipova tala u Republici Hrvatskoj, koja su osnova za planiranje održivog gospodarenja zemljišnim resursima.

Types of instruction

 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorijske vježbe 13 sati - izvodi se 7 vježbi iz fizikalnih analiza tla i 6 vježbi iz kemijskih analiza tla
 • Predavanja
  Predavanja 34 sati / u jednoj skupini
 • Provjere znanja
  Parcijalni i cjeloviti testovi
 • Seminari
  Seminari 6 sata / u jednoj skupini
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe 5 sati - opisivanje morfoloških svojstava tla na pedološkom profilu, sondiranje, uzorkovanje tla – Fakultetsko dobro i Maksimir (2 sata) - upoznavanje različitih tipova tala - Medvednica (3 sata)
 • Vježbe
  Vježbe 20 sati / u tri skupine
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu 2 sata - upoznavanje studenata s postupkom fotointerpretacije (fiziografska analiza satelitskih snimaka) / u tri skupine

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Utvrditi dominantne pedogenetske čimbenike i procese pri nastanku različitih tala Parcijalni ili cjeloviti ispit
Opisati i interpretirati morfološka, fizikalna i kemijska svojstva Parcijalni ili cjeloviti ispit
Procijeniti dominantna ograničenja s aspekta pogodnosti tla za korištenje u poljoprivredi Parcijalni ili cjeloviti ispit
Razvrstati tla u skupine prema stupnju pogodnosti za različite namjene Parcijalni ili cjeloviti ispit
Identificirati razrede i tipove tla Parcijalni ili cjeloviti ispit
Planirati terenska i laboratorijska pedološka istraživanja tla Parcijalni ili cjeloviti ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, seminara i vježbi, pružanje konzultacija; organizacija ispitnih testova i ispita, organizacija terenske nastave

Students' obligations

Pohađanje predavanja, vježbi i izrada seminarskih radova

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 56 56 1,9
Parcijalni ispit 1 (PI1) 25% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 30 1
Parcijalni ispit 2 (PI2) 25% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 30 1
Parcijalni ispit 3 (PI3) 25% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 30 1
Parcijalni ispit 4 (PI4) 25% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 34 1,1
UKUPNO 100% Prosj. ocjena = (PI1+PI2+PI3+PI4)/4 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Parcijalni ispit 1 Uvod, povijest i podjela pedologije, definicija tla i zemljišta; pedogenetski faktori i procesi; morfološka svojstva tla Organizirani su unutar redovite nastave 1 popravni test
Parcijalni ispit 2 Fizikalna svojstva tla (mehanički sastav, gustoća tla, struktura tla, vodni režim i režim vlažnosti, kretanje vode u tlu, mjerenje vlage, važnost vode u tlu, kretanje zraka u tlu, Kz, važnost zraka u tlu, toplinska svojstva i toplinski režim tla, važnost topline u tlu Organizirani su unutar redovite nastave
Parcijalni ispit 3 Kemijska svojstva tla: mineralni i organska tvar tla, glavni elementi u tlu, oksidacijsko-redukcijski procesi u tlu, adsorpcijski kompleks tla, sorpcija tvari u tlu, otopina tla Organizirani su unutar redovite nastave
Parcijalni ispit 4 Organizmi tla, klasifikacija i pedokartiranje: Mikro i makroorganizmi u tlu, uvod u klasifikacije tla, vrste i svrha klasifikacije, razredi i tipovi unutar redova tala: terestrička, semiterestrička, hidromorfna, halomorfna i subakvalna tla, postupci i metode pedološkog kartiranja, namjena i mjerila pedoloških karata Organizirani su unutar redovite nastave
Cjeloviti pismeni ispit Provodi se u slučaju da studenti nisu položili modul putem parcijalnih testova i polažu ispit u redovitim ispitnim rokovima. 2 redovita roka u ljetnom i jesenskom terminu
Seminarski radovi Studenti su obavezni nakon obavljenih terenskih i laboratorijskih vježbi napisati seminarski rad 2 tjedna nakon vježbi

Weekly class schedule

 1. Uvod, povijest nastanka i razvoja pedologije, podjela pedologije, definicija tla i zemljišta,funkcije tla
 2. Pedogenetski čimbenici; reljef, klima, matični supstrat, organizmi, vrijeme i ljudska aktivnost,utjecaj pedogenetskih čimbenika na razvoj vrste i intenziteta pojdinih pedogenetskih procesa
 3. Pedogenetski procesi: trošenje, tvorba sekundarnih minerala, razgradnja organske tvari i nastanak humusa, tvorba organo-mineralnog kompleksa, migracija, morfološka svojstva tla
 4. Parcijalni ispit 1; Fizikalna svojstva tla: mehanički sastav i tekstura tla, gustoća tla, struktura tla,porozitet tla, konzistencija tla
 5. Fizikalna svojstva tla; voda u tlu, kruženje vode, oblici vode u tlu, vodne konstante, vodni režim i režim vlažnosti, kretanje vode u tlu, mjerenje vlage, važnost vode u tlu
 6. Fizikalna svojstva tla; zrak tla, kretanje zraka, kapacitet tla za zrak, važnost zraka u tlu, toplinska svojstva, kapacitet tla za toplinu i toplinski režim tla, važnost topline u tlu
 7. Parcijalni ispit 2: Kemijska svojstva tla; mineralna tvar tla, organska tvar tla
 8. Kemijska svojstva tla: glavni elementi u tlu, polutanti antropogenog porijekla, oksidacijsko redukcijski procesi u tlu
 9. Kemijska svojstva tla: sorpcija tvari u tlu, otopina tla
 10. Parcijalni ispit 3; Organizmi tla. makroorganizmi i mikroorganizmi u tlu
 11. Klasifikacija tla: uvod u klasifikaciju tla, vrste i svrha klasifikacije, terestrička tla
 12. Klasifikacija tla: terestrička i semiterestrička tla
 13. Klasifikacija tla : semiterestrička, hidromorfna, halomorfna i subakvalna tla
 14. Pedokartiranje: postupci i metode pedološkog kartiranja, namjena i mjerila pedoloških karata
 15. Parcijalni ispit 4

Obligatory literature

 1. Husnjak, S. (2010): Pedologija krajobraza. Skripta za studente krajobrazne arhitekture.
  Agronomski fakultet Zagreb, Zavod za pedologiju

Recommended literature

 1. Husnjak, S. (2014.): Sistematika tala Hrvatske. Sveučilišni udžbenik, Hrvatska Sveučilišna naklada, Zagreb
 2. Škorić, A. (1991.): Sastav i svojstva tla. Knjiga, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb – odabrana poglavlja
 3. Škorić, A. (1985.): Priručnik za pedološka istraživanja. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb – odabrana poglavlja
 4. Laboratorijske vježbe – Power Point prezentacija

Similar course at related universities

 • Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet Agrobiotehničkih znanosti,: Pedologija
 • Southern Illinois University (Illinois, USA): Advanced landscape design 1 i 2
 • Çukurova Universitesi (Adana, Turkey): Landscape engineering
 • The University of Queensland (St.Lucia, Australia): Soils, Landscapes and Environment