Study programme

Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda (144413)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 44
Laboratory exercises 4
Practicum 4
Seminar 8
Lecturer
Prof. Tajana Krička, PhD
Assist. Prof. Ana Matin, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Ana Matin, PhD
Grading
Sufficient (2) 50-60%
Good (3) 61-70%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%

Course coordinator

Assist. Prof. Ana Matin, PhD
Assist. Prof. Ana Matin, PhD

Course description

Modul „Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda“ obuhvaća tehnike ekološke dorade i skladištenja ratarskih proizvoda od prijama Modul Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda obuhvaća tehnike ekološke dorade i skladištenja ratarskih proizvoda od prijama materijala pa do njegove otpreme. Unutar modula studenti stječu temeljna znanja iz područja ekoloških načina konzerviranja ratarskih proizvoda, tipova sušara te automatizacije procesa. Obrađuju se načini skladištenja dorađenih proizvoda, kao i fizikalno-kemijski procesi tijekom samog dorade i skladištenja određenih ratarskih kultura. Programska cjelina su i biološki procesi tijekom skladištenja u ekološkoj doradi, kao i piramida prehrane.

Type of course

General competences

Student/ica će nakon predavanja ovladati spoznajama o ekološkim postupcima u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda te utvrđivanju negativnih bioloških procesa koji se mogu javiti kao i njihovo sprečavanje i eliminacija.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
  Seminar - stjecanje vještina – skupine (3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano uz ekološke postupke u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda.
 • Vježbe
  Vježbe - u sklopu PK i L vježbi izvode se vježbe iz područja bioloških procesa tijekom fizikalno-kemijskih promjena prilikom skladištenja u ekološkoj doradi; tehnika i tehnologija pripreme ekoloških sredstava za zaštitu ratarskih kultura u silosima i skladištima te zaštita pomoću rashladnih uređaja. Vježbe se provode u skupinama od 10 studenata.
 • Vježbe u praktikumu

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Odabrati i primijeniti pravilnu tehnologiju u ekološkoj doradi ratarskih proizvoda. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Definirati mogućnosti različitih ekoloških postupaka tijekom prerade ratarskih kultura. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Analizirati prednosti i nedostatke korištenja ekoloških postupaka u doradi i skladištenju. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Identificirati biološke procese tijekom sušenja i skladištenja ratarskih kultura. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Argumentirano riješiti na ekološki način moguće probleme tijekom dorade i skladištenja. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Students' obligations

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni i usmeni ispit 90% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
50 150 5
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Postupci ekološkog konzerviranja ratarskih proizvoda P - Razlozi uvođenja ekoloških procesa. Osnove sušenja i procesi sušenja, dijagram sušenja.
 2. Postupci ekološkog konzerviranja ratarskih proizvoda P - Načini sušenja i tehnološki procesi u sušenju. Tipovi sušara i oprema u procesu sušenja.
 3. Postupci ekološkog konzerviranja ratarskih proizvoda P + PK - Ekološki načini dorade ratarskih kultura; pšenica, ječam. Pravila proizvodnje i prerade.
 4. Postupci ekološkog konzerviranja ratarskih proizvoda P + PK - Ekološki načini dorade ratarskih kultura; sirak, soja. Pravila proizvodnje i prerade.
 5. Postupci ekološkog konzerviranja ratarskih proizvoda P - Principi proizvodnje s posebnim naglaskom na žitarice. Načini prerade, pakiranja i prezentiranja.
 6. Skladišta i tehnike ekološkog skladištenja P - Tipovi skladišta prikladnih za ekološko skladištenje.
 7. Skladišta i tehnike ekološkog skladištenja P +L - Fizikalno-kemijski procesi u skladištenju.
 8. Skladišta i tehnike ekološkog skladištenja P - Načini i tehnološki procesi u skladištenju.
 9. Skladišta i tehnike ekološkog skladištenja P + L - Sprečavanje negativnih procesa tijekom skladištenja.
 10. Skladišta i tehnike ekološkog skladištenja P - Legislativa u procesima ekološkog skladištenja.
 11. Biološki procesi tijekom sušenja i skladištenja ratarskih proizvoda P + PK - Biološki procesi tijekom fizikalnih i kemijskih promjena prilikom sušenja i skladištenja u ekološkoj doradi.
 12. Ekološka zaštita ratarskih proizvoda P + PK - Tehnika i tehnologija pripreme ekoloških sredstava za zaštitu ratarskih kultura u silosima i skladištima te zaštita pomoću rashladnih uređaja.
 13. Ekološka zaštita ratarskih proizvoda P + PK - Kontrola bolesti i štetnika u skladištima predviđenim za ekološko skladištenje.
 14. Seminar S - Teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom.
 15. Ispit - Pismeni i usmeni ispit.

Obligatory literature

 1. Bala, B.K. (1997.): Drying and storage of cereal grains, Science Publisher, USA.
 2. Sauer, D.B. (1992.): Storage of Cereal Grains and Their Productis, American Association of Cereal Chemists, USA.
 3. Hellickson, M., Walker, J. (1983.): Ventilation of Agricultural Structures, American Association of Agricultural Engineers, USA.
 4. Krička, T. i suradnici (2009.): Tehnologija mlinarstva. Agronomski fakultet, u tisku.

Recommended literature

 1. Bašić, F. (2004.): Održivo gospodarenje tlom. Agronomski fakultet, Skripta.