Study programme

Izabrana poglavlja procesne tehnike (144530)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 44
Laboratory exercises 12
Seminar 4
Lecturer
Prof. Tajana Krička, PhD
Assoc. Prof. Ana Matin, PhD
Associate teacher for exercises
Assoc. Prof. Ana Matin, PhD
Associate teacher for seminars
Assoc. Prof. Ana Matin, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%

Course coordinator

Prof. Tajana Krička, PhD
Prof. Tajana Krička, PhD

Course description

Modul „Izabrana poglavlja procesne tehnike“ obuhvaća osnovna saznanja o značaju procesne tehnike u jedinstvenom kontinuiranom procesu kojem su osnovne smjernice dobivanje gotovog proizvoda i njegove tehnološke kakvoće. Obuhvaća saznanja vezana uz provedbu industrijskih procesa prerade fizikalnih sirovina, projektiranje i gradnju procesnih postrojenja.
Unutar modula studenti stječu temeljna znanja iz područja konzerviranja (sušenje, siliranje, zamrzavanje i tretiranje kemijskim sredstvima) koja se proširuju s tehnološko-tehničkim procesima industrijske prerade pojedinih poljoprivrednih proizvoda. Izabrana poglavlja čine procesi u području dorade i prerade žitarica i zrnatih mahunarki, kao i industrijskog i krmnog bilja pri kojima se obavlja promjena vrste i svojstava različitih materijala.
Prate se kriteriji ocjenjivanja kakvoće sa stanovišta tehnoloških osobina konačnog proizvoda te mogućnosti daljnje prerade tih proizvoda

Type of course

 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (compulsory course, 1 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Melioracije (compulsory course, 1 semester, 1 year)

General competences

Student/ica će nakon predavanja ovladati saznanja o značaju procesne tehnike u tehničko-tehnološkim procesima konzerviranja i fazama prerade žitarica i zrnatih mahunarki te industrijskog i krmnog bilja.

Types of instruction

 • Laboratorijske vježbe
  Vježbe - u sklopu PK i L vježbi izvode se vježbe iz područja načina sušenja zbog postizanja kvalitetnog proizvoda u svrhu daljnje prerade; konzerviranja zamrzavanjem i kemijskim tretiranjem; prerade sirutke u tri industrijska proizvoda; tehnoloških postupci siliranja. Vježbe se provode u skupinama od 10 studenata.
 • Predavanja
 • Seminari
  Seminar - stjecanje vještina – skupine (3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano uz procesnu tehniku u procesima dorade
 • Vježbe u praktikumu

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati i razumjeti opremu u procesnoj tehnici, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Odabrati i primijeniti pravilnu tehnologiju za preradu u gotov proizvoda iz različitih materijala, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Razlikovati tehničko-tehnološke procese konzerviranja poljoprivrednih proizvoda, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Definirati mogućnost primjene sušenja i siliranja kao načine konzerviranja ratarskih kultura, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Analizirati prednosti i nedostatke različitih industrijskih procesa prerade fizikalnih sirovina i Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Identificirati i riješiti probleme tijekom projektiranja i gradnje procesnih postrojenja. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Students' obligations

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni i usmeni ispit 90% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
50 150 5
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Osnove dorade poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda P - Osnovni elementi opreme u procesnoj tehnici (ventilatori, regulatori, ventili, kompresori, kotlovi i tipovi pare). Opis potrebnih strojeva i opreme za pojedine grane industrijske prerade.
 2. Osnove regulacije i procesa regulacije P - Elementarne strategije regulacije regulacijom povratnom vezom (spregom) i regulacijom unaprijeđenim vođenjem. Regulacija protoka fluida, temperature, razine (nivoa) i tlaka.
 3. Unaprjeđenje dorade poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda P – Dijagram toka procesa koji obuhvaća informacijske sustave, odnosno baze podataka i skupove programa.
 4. Načini konzerviranja sušenjem P - Načini sušenja zbog postizanja kvalitetnog proizvoda u svrhu daljnje prerade.
 5. Modeliranje procesa termičke dorade poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda P- Modeliranje gibanja vode, tlaka i temperature u odnosu na vrijeme u pojedinim proizvodima u ovisnosti o tipu konzerviranja Definicija tlaka vode i topline u proizvodu i njihovo gibanje u odnosu na vrijeme. Matematički prikaz navedenih veličina pomoću &#39;Laplasovih korelatora do difuzije vode kao pokazatelja konzerviranja.
 6. Poremetnja u procesima konzerviranja i dorade poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda P - Ispad sušare iz faze te procesi u zrnu uzorkovani poremetnjom na krovićima sušare i na izlaznom transporteru.
 7. Dorada soje za prehrambeni lanac P + L – Osnovne procesne tehnike u termičkoj doradi soje (rotacione sušare s bubnjem, protočne gravitacijske sušare, fluidne sušare). Industrijska prerada sirovog ulja u konzumno ulje. Korištenje pogače i sačme uljarica kao hrane za životinje. Procesi rafiniranja sirovog ulja u ulje pogodno za prehrambeni lanac.
 8. Dorada krumpira za prehrambeni lanac P + L – Osnovne procesne tehnike u procesima dorade i skladištenja krumpira
 9. Dorada zrna kave za prehrambeni lanac P + L – Osnovne procesne tehnike u procesima dorade i skladištenju zrna kave
 10. Načini konzerviranja zamrzavanjem i kemijskim tretiranjem P + L- Upotreba silaže kao dodatka ishrani stoke, kao i spremanje silirane stočne hrane (okomiti silosi, silo-jame, silo hrpe, vodoravni silosi). Postupci prilikom siliranja zelene mase u svrhu dobivanja kvalitetne silaže kao dodatka za ishranu stoke.
 11. Načini konzerviranja zamrzavanjem i kemijskim tretiranjem P + L - Metode konzerviranja (fizikalne, kemijske i kombinacija obiju). Postupci prilikom zamrzavanja i kemijskog tretiranja zbog zadržavanja (pasterizacija i sterilizacija) kvalitativnih svojstava u svrhu dužeg čuvanja proizvoda za daljnju industrijsku preradu.
 12. Načini konzerviranja zamrzavanjem i kemijskim tretiranjem P + L - Prerada sirutke u tri industrijska proizvoda (pasterizirana sirutka, sirutka u prahu, ugušćena sirutka), te namjena korištenja sirutke u stočarstvu.
 13. Tehnološki postupak siliranja P + PK - Vrste opreme i strojeva za dobivanje silaže. Procesi fermentacije (I faza-aerobna, II faza-aktivna faza I, treća faza- aktivna faza II, četvrta faza-stabilna, peta faza-sekundarna fermentacija). Upotreba silaže kao dodatka ishrani stoke, kao i spremanje silirane stočne hrane (okomiti silosi, silo-jame, silo hrpe, vodoravni silosi).
 14. Seminar S - Teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom.
 15. Ispit - Pismeni i usmeni ispit.

Obligatory literature

 1. Hosney,R.C. (1994.): Principles of Cereal Science and Technology, Published by the AACC, St.Paul, Minnesota, USA , 1-411.
 2. Watson, S.A. and P.E. Ramstad (1994.): Corn Chemistry and Technology, Published by the AACC, St.Paul, Minnesota, USA , 351-495.
 3. Matijašević, Oštrić, B. , Turkalov, J. (1980.): Tehnologija ulja i masti, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija.
 4. Gaćeša, S. (1979.): Tehnologija slada sa sirovinama za tehnologiju piva, Beograd, Srbija.
 5. BIOEN (2001.): Projekt Biodizel &#34;Uvođenje proizvodnje biodizelskog goriva u Republiku Hrvatsku&#34;, Zagreb.

Recommended literature

 1. Mujumdar; A. (2000.): Drying Technology in Agriculture and Food Sciences, Plymouth, UK.
 2. Hellickson, M.A. and J.N. Walker (1983.): Ventilation of Agricultural Structures, ASAE, 2950, Niles Road.
 3. McLean, K.A. (1989.): Drying and Storage Combinable Crops, Farming Press Book, Ipswich IP1 1RJ, UK.
 4. BIOEN (2001.): Program korištenja energije biomase i otpada, Nove spoznaje i provedba, Zagreb.