Study programme

Tehnologija i organizacija transportnih sustava u poljoprivredi (144580)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 35
Auditory exercises 12
Seminar 6
Field exercises 7
Lecturer
Prof. Stjepan Pliestić, PhD
Assist. Prof. Ante Galić, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Ante Galić, PhD
Associate teacher for seminars
Assist. Prof. Ante Galić, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%
Conditions for obtaining signature
- Pohađanje 80% predavanja.
- Odrađivanje svih vježbi.

Course coordinator

Prof. Stjepan Pliestić, PhD
Prof. Stjepan Pliestić, PhD

Course description

Jedan od temeljnih problema suvremenog svijeta je svakako transport i njegov vrtoglav porast što može prouzročiti kaos. Sukladno tome, traže se nove tehnologije i organizacije sustava koje bi mogle odgovoriti navedenim izazovima, bez ugroze brzine premještanja i prevoženja poljoprivredno prehrambenih proizvoda. Program modula Tehnologija i organizacija transportnih sredstava u poljoprivredi obuhvaća poboljšanje karakteristika, učinkovitiji transport, povećanje sigurnosti i zaštite poljoprivredno prehrambenih proizvoda, manje onečišćenja okoliša i niz drugih.
Programski dijelovi modula su: tehnologija transportnih sustava u poljoprivedi koji daje studentima teorijska i praktična znanja iz područja logistike i tehnologija premještanja poljoprivredno prehrambenih proizvoda (multimodalna, integralna, huckepack, doublestack i dr.). Organizacija transportnih sustava u poljoprivedi - daje studentima teorijska i praktična znanja iz područja planiranja, projektiranja i rada transportnih sustava u prometu poljoprivredno prehrambenih proizvoda s naglaskom na modernim transportnim tehnikama i teorijama za analiziranje transportnih sustava i problema (posebice ITS).
Auditorne vježbe omogućuju studentima kroz praktičan i samostalan rad savladavanje osnovnih tehnika, tehnologija i organizacije u transportu poljoprivredno prehrambenih proizvoda, zadataka i proračuna iz tog područja.
Polaganje ispita provodi se putem parcijalnih testova znanja i završnog usmenog ispita.

Type of course

 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (elective course, 2 semester, 1 year)

General competences

Predmet osposobljava za primjenu različitih suvremenih transportnih sredstava i tehnologija u području poljoprivredne proizvodnje, dorade, prerade i skladištenja poljoprivredno prehrambenih proizvoda.
Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o transportnim tehnologijama, kao i o organizaciji transportnog sustava u prometu poljoprivredno prehrambenih roba. Također su osposobljenji racionalizirati ukupne energetske potrošnje u transportnim postupcima.

Types of instruction

 • Auditorne vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
  Stjecanje vještina, studenti samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za pojedine teme iz područja transporta poljoprivredno prehrambenih proizvoda.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati osnovne pojmove i pravila prometovanja poljoprivredno prehrambenih proizvoda. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Prepoznati grupe proizvoda i tehnologije transporta te njihove primjene s obzirom na njihove karakteristike. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Odrediti uvjete skladištenja sirovina, gotovih proizvoda i ambalaže uvažavajući njihovu specifičnost. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Odabrati tehnologije transporta prema stanju roba (sirovina,materijala, proizvoda) i organizirati (racionalizirati) transportni put. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Iskazati i primijeniti načela i temeljna znanja u svrhu prepoznavanja i opisivanja jednostavnijih problema u području tehnologija i organizacije transportnih sredstava u poljoprivredi. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Students' obligations

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanjima, vježbama i seminarima, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanja +vježbe) 54 54 2
Aktivno sudjelovanje na nastavi 10 % 0 30
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 10 % 6 16
Parcijalni ispit 1 (PI1) 35 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1
Parcijalni ispit 2 (PI2) 35 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1
Usmeni ispit (UI) 10 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 2
UKUPNO 100 % (S+PI1+PI2+UI)/4 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave (predavanja +vježbe) Na nastavi se redovito bilježe nazočni studenti (na početku i kraju bloka) i prati sposobnost discipliniranog i aktivnog praćenja nastave Može se opravdati izostanak do 20% predavanja, 15% vježbi i 15% seminara (čl. 12 Pravilnika o studiranju na AFZ-u) Semestar (60 sati izravne nastave) Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Aktivno sudjelovanje na nastavi Aktivno sudjelovanje u nastavi korigira ocjenu naviše. Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i problemskih rješenja, argumentiranju mišljenja i stavova. Prati se usvajanje teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, timskog rada i društvene odgovornosti. Prati se sposobnost samostalnog izvođenja laboratorijskih vježbi. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji (+), što omogućuje korekciju konačne ocjene naviše (++) ili beneficiju na usmenom ispitu (+++). Kontinuirano tijekom izvođenja nastave Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) Seminarski rad na početku semestra zadužuje svaki student pojedinačno. Pisani rad se predaje asistentu na pregled najmanje tjedan dana prije izlaganja. Korigirani rad predaje se pri izlaganju. Izlaganja seminarskih radova počinju u 12. tjednu nastave u semestru prema dogovorenom rasporedu. Studenti samostalno izlažu seminare i ocjenjuju prezentacijske vještine, analitičnost i sposobnost zaključivanja (sinteze). Struktura i sadržaj pisanog rada 50% Uvjerljivost prezentacije 50% 12. tjedan 13.tjedan. Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Parcijalni ispit 1 (PI1) Obuhvaća prvi programski dio modula: tehnologija transportnih sustava u poljoprivedi koji obrađuje područja logistike i tehnologija premještanja poljoprivredno prehrambenih proizvoda (multimodalna, integralna, huckepack, doublestack i dr.). Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 7.tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) Obuhvaća drugi programski dio modula: organizacija transportnih sustava u poljoprivedi koji obrađuje planiranje, projektiranje i rad transportnih sustava u prometu poljoprivredno prehrambenih proizvoda s naglaskom na modernim transportnim tehnikama i teorijama za analiziranje transportnih sustava i problema (posebice ITS). Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 15.tjedan
Nadoknada (samostalni zadatak) Ukoliko student ne ostvari nužna 3 ECTS boda kao preduvjet izlaska na usmeni ispit, jedan bod je moguće nadoknaditi dodatnim samostalnim zadatkom, npr: prijevod stručnog teksta s engleskog jezika i izlaganje pred nastavnikom, prikaz članka ili knjige, projektna ideja i sl. Tijekom ispitnih rokova, prije usmenog ispita
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit se sastoji od tri, eventualno dva pitanja (+++), ovisno o prethodnoj aktivnosti studenta . Testira se usvojenost teorije i činjenica, analitičnost, kritičko mišljenje, kreativnost i društvena odgovornost. Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Tehnologija transportnih sustava u poljoprivedi kao znanstveno područje, – P
 2. Transport u poljoprivredi kao tehnološki sustav, upravljanje transportnim sustavom u poljoprivredi, – P
 3. Prijevoz poljoprivredno prehrambenih roba kao podsustav, – P
 4. Transportna sredstva i uređaji, infrastruktura – element tehnologije transportnih sustava, – P
 5. Informacijski sustav u tehnologiji transporta u poljoprivredi, – P + V
 6. ITS u transportu poljoprivredno prehrambenih proizvoda, – P + V
 7. Organizacija transportnih sustava u poljoprivedi - uvod, organizacija i oblici povezivanja u transportnom sustavu poljoprivrednih roba, – P + V
 8. Organizacija pretovara poljoprivrednih roba, – P + V
 9. Koeficijenti iskoristivosti transportnih sredstava u transportu poljoprivrednih roba, – P + V
 10. Učinkovitost transportnih sredstava u transportu poljoprivrednih roba, izbor prijevoznog puta, poljoprivedne robe i njeni tokovi, – P + V
 11. Izbor prijevoznog sredstva za transport poljoprivrednih roba, – P + V
 12. Operativno planiranje i upravljanje u poljoprivrednom transportu, – P + V
 13. Transportni zadatak – transportna mreža, – P + V
 14. Tendencije razvoja transportnih tehnologija i organizacijskih oblika u poljoprivredi – P + V
 15. Terenska nastava

Obligatory literature

 1. Pliestić, S. (2011). Transport u poljoprivredi: interna skripta. Zagreb: Agronomski fakultet.
 2. Stričević, N. (1982). Suvremena ambalaža I, II. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Štrumberger, N. (1997). Tehnologija materijala u prometu roba. Zagreb: FPZ.
 4. Mavrin, I. (1999). Transporteri. Zagreb: FPZ.
 5. Županović, I. (1998). Tehnologija cestovnog prijevoza. Zagreb: FPZ.

Recommended literature

 1. Antoliš, K., Strmečki, S., Magušić, F. (2008). Informacijska sigurnost i inteligentni transportni sustavi. –u: Suvremeni promet, vol. 28, br. 5., str. 353-355
 2. Marković, I. (1981). Suvremeni transportni sistemi. Zagreb: Centar za informacije i publicitet (CIP).
 3. Murel, V.A. (1983). Transport, Umschlag, Lagerung in der Landwirtschaft. Berlin: VEB Verlag Technik.
 4. Papageorgiou, G. (2009). Modelling and simulation of transportation systems: a scenario planning approach –in: Automatika, vol: 50, br: 1/2 ; str. 39-50.
 5. Spivakovsky, A. (1985). Conveying machines I, II. Moscow: MIR Publishers.
 6. Sršen, M. (2008). Inteligentni transportni sustavi u upravljanju cestovnom mrežom. –u: Suvremeni promet, vol. 28, br: 1/2 ; str. 141-151.
 7. Zilich, E. (1972). Fördertechnik: mechanisch arbeitende Stetigförderer. Düsseldorf: Werner Verlag.
 8. Weber, M. (1974). Strömungs – Fördertechnik. Mainz: Krausskopf Verlag.
 9. Radovi domaćih i inozemnih autora objavljeni u časopisima i zbornicima radova

Similar course at related universities

 • Logistics Systems; Intelligent Transport and Logistic Systems; Strategic Transport Planning - University of Sidney, Australia
 • Food transportation and logistics - Universität Kassel
 • Principles of Transportation - Iowa State University, USA
 • Principles of Agricultural Engineering I,II; - University of Hohenheim, Institute of Agricultural Engineering
 • Process Engineering Basics - Wageningen University, The Netherlands
 • Transport u poljoprivredi - Poljoprivredni fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
 • Transportna sredstva u poljoprivredi - Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Grain Storage, Packaging and Transport - Sokoine University of Agriculture