Study programme

Sistematika tla (144080)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 34
Seminar 7
Field exercises 19
Lecturer
Prof. Stjepan Husnjak, PhD
Associate teacher for exercises
Prof. Stjepan Husnjak, PhD
Associate teacher for seminars
Assist. Prof. Vedran Rubinić, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%

Course coordinator

Prof. Stjepan Husnjak, PhD
Prof. Stjepan Husnjak, PhD

Course description

Sistematika tla obuhvaća klasifikaciju tla te detaljni prikaz tipova tala. Kroz predavanja, terenske vježbe i seminarski rad studenti će steći saznanja o postojećoj klasifikaciji tla u Hrvatskoj. Upoznati će se vrlo detaljno sa tipovima tla i njihovim svojstvima te njihovom rasprostranjenosti u Hrvatskoj što je od velike važnosti budući da je cjelokupna problematika korištenja i zaštite tla u direktnoj vezi s tipom tla ili njegovim nižim jedinicama. Pored toga studenti će ovladati vještinama ispravnog prepoznavanja horizonata i klasificiranja tla. Upoznati će se sa postojećim korelacijama klasifikacije tla u Hrvatskoj s međunarodnim klasifikacijama tla.

Type of course

General competences

Predmet Sistematika tla osposobljava studente za razumijevanje razvrstavanja tla prema genetskim principima, kao i za kreiranje kriterija i normativa za namjenske klasifikacije. Studentima daje temeljna znanja potrebna za prepoznavanje i izdvajanje horizonata, definiranje građe i tipološke pripadnosti tla, te razumijevanje i/ili utvrđivanje rasprostranjenosti pojedinih tipova tala u Republici Hrvatskoj.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja 34 sati / u jednoj skupini
 • Seminari
  Seminari 7 sata / u jednoj skupini
 • Terenske vježbe
  Vježbe (terenske) 19 sati / u jednoj skupini

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Razumjeti važnost, potrebe i načine razvrstavanja tla Parcijalni ispit 1
Prepoznati i izdvajati pedogenetske horizonte na terenu i razumjeti njihov nastanak i razvoj Rasprave tijekom nastave, Parcijalni ispiti 1, 2 i 3
Identificirati građu pedološkog profila Rasprave tijekom nastave, Parcijalni ispiti 1, 2 i 3
Odrediti tipološku pripadnost tla, te objasniti njegova fizikalna, kemijska i biološka svojstva uz procjenu njegovog proizvodnog potencijala Rasprave tijekom nastave, Seminar, Parcijalni ispiti 1, 2 i 3
Samostalno kreirati kriterije i normative za namjenske klasifikacije Rasprave tijekom nastave, Seminar
Planirati načine održivog gospodarenja pojedinim tipovima tala s aspekata njihove rasprostranjenosti u RH Seminar, Parcijalni ispit 1, 2 i 3
Korelirati tipološku pripadnost tla prema RH klasifikaciji s međunarodnim klasifikacijama Rasprave tijekom nastave, Seminar

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, seminara i vježbi.
Praćenje prisutnosti studenata na nastavi.
Pružanje konzultacija.
Organizacija i provođenje testova znanja i ispita.
Organizacija i provođenje terenske nastave.

Students' obligations

Uredno pohađanje predavanja i vježbi te izrada seminarskih radova
Polaganje parcijalnih ispita znanja tijekom semestra ili cjelovitog ispita u redovitim ispitnim rokovima.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 57 57 1,9
Parcijalni ispit (PI1) 33,33% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 40 1,3
Parcijalni ispit 2 (PI2) 33,33% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 40 1,3
Parcijalni ispit 3 (PI3) 33,33% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 43 1,5
UKUPNO 100% (PI1 + PI2 + PI3) / 3 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Cjeloviti ispit Pisani ispit. U slučaju da student ne položi ispit putem parcijalnih ispita tijekom semestra, polaže cjeloviti pisani ispit koji uključuje cjelokupno gradivo modula. Ispitna pitanja: - vidi pod PI1, PI2 i PI3 Tijekom ispitnih rokova

Weekly class schedule

 1. Uvodni dio, principi sistematike tla, struktura pojedinih klasifikacija, klasifikacija koja se koristi u Hrvatskoj, Red terestričkih tala, razred Nerazvijenih tala
 2. Red terestričkih tala, razredi Nerazvijena tla i Humusno akumulativna tla
 3. Red terestričkih tala, razredi Humusno akumulativnih tala i Tipičnih kambičnih tala
 4. Terenska nastava na Medvednici, prepoznavanje tala iz reda terestrička tla
 5. Parcijalni ispit 1; Red terestričkih tala, Razred Rezidualna kambična tla
 6. Red terestričkih tala, Razred eluvijalno iluvijalna tla
 7. Red terestričkih tala, Razredi Antropogena i Tehnogena tla, Uvodni dio i klasifikacija reda semiterestrička tla
 8. Red hidromorfnih tala, razredi Nerazvijena tla i Semiglejna tla
 9. Parcijalni ispit 2; Red hidromorfnih tala, Razredi Hipoglejna tla, Amfiglejna tla i Tresetna tla
 10. Red hidromorfnih tala, Razred antropogena hidromorfna tla, Klasifikacija Halomorfnih i Subakvalnih tala
 11. WRB i korelacija s klasifikacijom tla u Hrvatskoj; Izrada seminara
 12. Terenske vježbe na području Zagreb – istočna Slavonija
 13. Terenske vježbe na području Zagreb – Podravina (granica s Mađarskom)
 14. Predaja i prezentacija seminara
 15. Parcijalni ispit 3

Obligatory literature

 1. Husnjak, S. (2014.): Sistematika tala Hrvatske. Sveučilišni udžbenik, Hrvatska Sveučilišna naklada, Zagreb

Recommended literature

 1. Škorić A. (1986.): Postanak, razvoj i sistematika tla. Knjiga, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb
 2. Škorić, A. (1985.): Priručnik za pedološka istraživanja. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb – odabrana poglavlja

Similar course at related universities

 • Fajultet Agrobiotehničkih znanosti u Osijeku – predmet: Pedogeneza i sistematika tla
 • Ball State University, USA – predmet: Soil Classification and Interpretation
 • Penn State University, USA – predmet: Soil Genesis, Classification, and Mapping