Study programme

Korištenje otpadnih voda u poljoprivredi (197991)

ECTS 3.00
English language R1
E-learning R1
Lecturer
Assist. Prof. Vilim Filipović, PhD
Lana Filipović, PhD
Prof. Gabrijel Ondrašek, PhD
Assist. Prof. Monika Zovko, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Vilim Filipović, PhD
Lana Filipović, PhD
Marina Bubalo Kovačić, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) >90%

Course coordinator

Assist. Prof. Vilim Filipović, PhD
Assist. Prof. Vilim Filipović, PhD

Course description

Glavni cilj predmeta je upoznavanje studenata s mogućnostima korištenja pročišćenih otpadnih voda na poljoprivrednim površinama, s naglaskom na korisne, ali i potencijalno štetne učinke njihove primjene. Predmet upoznaje studente s nacionalnom i EU zakonskom regulativom iz područja gospodarenja otpadnim vodama, s glavnim onečišćivalima koji se mogu identificirati u otpadnim vodama te s procesima i reakcijama koji uvjetuju njihovo ponašanje u tlu. Cilj je stjecanje općih i specijalističkih znanja iz ekologije otpadnih voda što uključuje osnovna znanja o fizikalnim, kemijskim i biološkim čimbenicima koji mogu utjecati na korisnost, odnosno štetnost primjene otpadnih voda u agroekosustavu, a u svrhu osposobljavanja studenata za donošenje preporuka i odluka na polju primjene otpadnih voda kao uvjetno vrijednog resursa u sklopu sustava gospodarenja otpadom kao izvora energije.

Type of course

General competences

Poznavanje pedologije te osnovnih fizikalnih, kemijskih i bioloških procesa u tlu.
Preddiplomski studij iz poljoprivrednih, biotehničkih, tehničkih ili prirodnih znanosti.

Types of instruction

 • Konzultacije
 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Projektantske vježbe
 • Provjere znanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Upoznavanje s osnovnim tehnikama pročišćivanja otpadnih voda i mogućim načinima njihova korištenja u poljoprivredi kako bi mogli razumjeti i kritički prosuditi o potencijalno pozitivnim i negativnim stranama njihova korištenja u agroekosustavu. Osposobljavanje za procjenu rizika (ekoloških i zdravstvenih) korištenja otpadnih voda na poljoprivrednim površinama. Razumjeti i prosuditi ovisno o porijeklu i načinima predobrade otpadnih voda te o značajkama agroekosustava u kojemu bi bile primjenivale, kada i u kojoj mjeri njihovo korištenje u poljoprivredi ima poželjne učinke. Savladavanje praktičnih znanja kao što su osnovne laboratorijske metode koje se koriste za kemijsku analizu otpadnih voda, kao i stjecanje znanja o računalnim modelima i mogućnostima njihove primjene u procjeni dugoročnih rizika primjene otpadnih voda određene kakvoće u agroekosustavima.
Kategorizirati otpadne vode na temelju njihova izvora i glavnih fizikalnih, kemijskih i bioloških značajki.
Studenti će steći znanja o načinima pročišćivanja otpadnih voda i mogućnostima njihova korištenja u poljoprivredi.
Studenti će biti osposobljeni za dizajniranje i prilagodbu sustava navodnjavanja u kojima se koriste otpadne vode
Studenti će moći definirati, razumjeti i opisati najvažnije procese vezane uz kretanje značajnijih onečišćivala porijeklom iz otpadnih voda u tlu.
Studenti će steći aktivna znanja o mogućnostima primjene računalnih modela u svrhu predviđanja kretanja onečišćivala u tlu.
Studenti će steći vještine potrebne za samostalnu procjenu utjecaja primjene otpadnih voda na sustav voda-tlo-biljka.
Studenti će steći vještine potrebne za sudjelovanje u izradama studija utjecaja primjene otpadnih voda na okoliš.
Studenti će steći aktivna znanja potrebna za sudjelovanje u izradi i provedbi nacionalne i EU zakonske regulative iz područja gospodarenja otpadnim vodama.

Weekly class schedule

 1. Porijeklo i karakteristike otpadnih voda, generalni aspekti njihova korištenja u poljoprivredi. P Zdravstveni aspekti korištenja otpadnih voda u poljoprivredi. P Pročišćavanje otpadnih voda. P
 2. Smjernice i zakonska (nacionalna i EU) regulativa iz područja gospodarenja otpadnim vodama: Navodnjavanje kultura otpadnim vodama. P Projektiranje sustava navodnjavana. V
 3. Problematika kakvoće otpadnih voda. P Utjecaj kakvoće otpadnih voda na agroekosustav te utjecaj poljoprivredne prakse na kakvoću voda. P Uzorkovanje slivnih voda. V
 4. Utjecaj korištenja otpadnih voda u poljoprivrednoj proizvodnji na koncentraciju i transformacije. P Kretanje hranjiva u sustavu voda-tlo-biljka. P
 5. Uvod u analitički laboratorij i principe dobre laboratorijske prakse; teoretske osnove ispravnog zaprimanja uzoraka otpadnih voda u laboratorij. P Priprema uzoraka za analizu, određivanje ukupne suspendirane tvari, pH i električne vodljivosti. V
 6. Utjecaj korištenja otpadnih voda u poljoprivrednoj proizvodnji na koncentraciju teških metala. P Kretanje teških metala u sustavu voda-tlo-biljka. P
 7. Uvod u instrumentalne analitičke metode: određivanje odabranih hranjiva kao kemijskih pokazatelja kakvoće otpadnih voda. V Kakvoća vode za navodnjavanje. P Utjecaj zaslanjenost vode za navodnjavanje na kvalitetu tala i održivu poljoprivrednu proizvodnju. P
 8. Instrumentalne analitičke metode: određivanje koncentracije metala kao kemijskih pokazatelja kakvoće otpadnih voda. V Utjecaj korištenja otpadnih voda u poljoprivrednoj proizvodnji na udjel organske tvari u tlu i koncentraciju, transformacije i kretanje pesticida u sustavu voda-tlo-biljka. P
 9. Fizikalna svojstva tla i utjecaj na tok vode i kretanje onečišćivala: primjena računalnog modela za simulacije toka vode i kretanje onečišćivala. P Modeliranje utjecaja primjene navodnjavanja otpadnom vodom neodgovarajuće kvalitete na kretanje onečišćivala u tlu. V Seminar. S

Obligatory literature

 1. Tedeschi, S. (1997): Zaštita voda, Sveučilište u Zagrebu i HDGI, 287 str.
 2. Ondrašek, G., Petošić, D., Tomić, F., Mustać I., Filipović, V., Petek, M., Lazarević, B.,
  Bubalo, M. (2015): Voda u agroekosustavima. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,
  344 str.
 3. Tušar, B. (2009): Pročišćavanje voda, Kigen d.o.o. i Geotehnički fakultet
  Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009., 411 str.
 4. Levy, G., Fine, P., Bar-Tal, A. (2010): Treated Wastewater in Agriculture: Use and
  impacts on the soil environments and crops, Wiley-Blackwell, 464 str.