Study programme

Primjena fermentiranog ostatka nakon proizvodnje bioplina kao gnojiva (198006)

ECTS 4.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 20
Auditory exercises 14
Seminar 6
Lecturer
Prof. Lepomir Čoga, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Marko Petek, PhD
Associate teacher for seminars
Prof. Lepomir Čoga, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70 %
Good (3) 71 – 80 %
Very good (4) 81-90 %
Excellent (5) 91-100 %
Conditions for obtaining signature
Uredno odrađena predavanja, vježbe i seminar.

Course coordinator

Prof. Lepomir Čoga, PhD
Prof. Lepomir Čoga, PhD

Course description

Cilj predmeta je upoznati studente s fermentiranim ostatkom nakon proizvodnje bioplina (digestatom) kao visoko vrijednim organskim gnojivom dobivenim iz stajnjaka, ostataka poljoprivrednih sirovina i organskog otpada procesom anaerobne fermentacije. Prezentirati i obrazložiti agronomske (visoka količina biljci pristupačnih hraniva, smanjena klijavost korova i pojava patogena, poboljšanje strukture tla), ekološke (smanjena emisija amonijaka i stakleničkih plinova, smanjenje neugodnih mirisa, smanjenje količine otpada) i ekonomske prednosti primjene fermentiranog ostatka u poljoprivredi (radna mjesta i smanjenje troškova za gnojidbu) u odnosu na neka druga organska gnojiva. Kemijska analiza fermentiranog ostatka kroz laboratorijski rad. Kreiranje gnojidbe fermentiranim ostatkom za različite biljne vrste na temelju fizikalno-kemijskih značajki gnojiva, tla i zahtjeva kulture.

Type of course

Types of instruction

 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati vrijednost fermentiranog ostatka (digestata) i njegov utjecaj na biljni svijet, strukturu tla, klimatske promjene i sustav upravljanja otpadom. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Objasniti agronomske, ekološke i ekonomske prednosti korištenja fermentiranog ostatka u poljoprivredi. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Procijeniti smanjenje troškova gnojidbe i smanjenje emisije stakleničkih plinova primjenom fermentiranih ostataka. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Odabrati najpovoljnije metode i tehnike za analizu fermentiranog ostatka. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Odrediti najpovoljniji način primjene fermentiranog ostatka. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Obraditi i interpretirati rezultate kemijskih analiza fermentiranog ostatka. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Izračunati količine, vrste i način primjene fermentiranog ostatka po jedinici površine. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.

Working methods

Teachers' obligations

Pružiti cjelovite informacije o nastavnom programu, ispitnoj proceduri i kriterijima ocjenjivanja. Koristeći sva raspoloživa pomagala, savjesno i na pedagoški prihvatljiv način obraditi i prezentirati studentima nastavni program, vodeći pri tome računa o razini znanja svojih studenata. Tijekom nastavnog procesa kontinuirano provjeravati naučeno i usvojeno znanje te stečene vještine. Omogućiti interakciju, dodatna objašnjenja, rekapitulaciju i pitanja. Analizom prikupljenih podataka odrediti u kojoj su mjeri studenti svladali obrazovne ciljeve i ostvarili očekivane ishode učenja. Studentima biti dostupan i nakon predavanja i na taj način kontinuirano pratiti njihov rad. Literatura (predavanja, udžbenici, radovi) koja se predlaže za pripremu ispita mora odgovarati sadržaju modula i treba biti studentima dostupna. Za studente koji pokazuju visok interes za modul potrebno je osigurati ili ih uputiti na dodatnu literaturu.

Students' obligations

Redovno pohađanje nastave i vježbi u laboratoriju, izrada i prezentacija seminarskog rada

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Parcijalni ispit I 20 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6,7 22 0,8
Parcijalni ispit II 20 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6,7 22 0,8
Seminar 10 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6 14 0,4
Kolokvij 10 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
14 18 0,4
Parcijalni ispit III 20 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6,6 22 0,8
Završni ispit 20 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
22 0,8
Ukupno 100 40 120 4
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Parcijalni ispit I U terminu predavanja studenti polažu tri (3) parcijalna ispita. Svaki dio sadrži 33,3 % od ukupnog gradiva obrađenog na nastavi. I dio u 5. tjednu Studenti imaju mogućnost nadoknade samo jednog nepoloženog dijela ili mogu polagati cijeli ispit u redovnim ispitnim rokovima
Parcijalni ispit II U terminu predavanja studenti polažu tri (3) parcijalna ispita. Svaki dio sadrži 33,3 % od ukupnog gradiva obrađenog na nastavi. II dio u 10. tjednu Studenti imaju mogućnost nadoknade samo jednog nepoloženog dijela ili mogu polagati cijeli ispit u redovnim ispitnim rokovima
Seminar Studenti tijekom semestra dobivaju seminarski rad iz područja nastavne tematike. Seminarski rad pripremaju samostalno i javno ga prezentiraju u terminu predviđenom za seminare. Tijekom semestra Do izvršenja obveze, jer je seminarski rad sastavni dio ocjene.
Kolokvij Na kraju odrađenih vježbi, studenti polažu program koji je obrađen na laboratorijskim vježbama Na kraju vježbi Mogućnost nadoknade je predviđena samo za one studente koji su odradili program iz vježbi, a nisu položili kolokvij. Studenti koji nisu odradili vježbe nemaju mogućnost nadoknade.
Parcijalni ispit III U terminu predavanja studenti polažu tri (3) parcijalna ispita. Svaki dio sadrži 33,3 % od ukupnog gradiva obrađenog na nastavi. III dio u 15. tjednu Studenti imaju mogućnost nadoknade samo jednog nepoloženog dijela ili mogu polagati cijeli ispit u redovnim ispitnim rokovima
Završni ispit Na završni ispit mogu pristupiti studenti koji su odradili sve obveze tijekom semestra (izlazak na parcijalne ispite, odrađen seminarski rad, kolokvirane vježbe). Ukoliko su studenti tijekom semestra položili sva tri parcijalna dijela, odradili seminarski rad i kolokvirali vježbe polažu samo usmeni dio ispita. Za one studente koji su odradilili seminarski rad, kolokvirali vježbe, a nisu položili parcijalne dijelove ispita izlaze na cjeloviti ispit koji se sastoji od pisanog i usmenog dijela ispita. Ispitni rokovi 3 puta godišnje po 2 redovna roka lipanj, srpan + kolovoz, rujan + siječanj, veljača

Weekly class schedule

 1. Povijesni razvoj anaerobne fermentacije i sirovine koje se u tom procesu koriste
 2. Fizikalno-kemijske značajke fermentiranog ostatka ovisno o ulaznim sirovinama
 3. Agronomske, ekološke i ekonomske prednosti primjene fermentiranog ostatka u poljoprivredi
 4. Biljno hranidbeni kapacitet fermentiranog ostatka
 5. Stupanj opterećenosti fermentiranog ostatka teškim metalima
 6. Metode, oprema i načini primjene fermentiranog ostatka
 7. Gnojidba fermentiranim ostatkom – izračun količina potrebnog gnojiva
 8. Fermentirani ostatak na tržištu i kontrola kvalitete
 9. Fizikalno-kemijske analize fermentiranog ostatka i ulaznih sirovina
 10. Određivanje amonijačnog i nitratnog oblika dušika, te ukupnog dušika, fosfora i kalija u fermentiranom ostatku i ulaznim sirovinama
 11. Određivanje kalcija, magnezija, klora i natrija u fermentiranom ostatku i ulaznim sirovinama
 12. Određivanje mikroelemenata i teških metala u fermentiranom ostatku i ulaznim sirovinama, stupanj opterećenosti ostatka i ulaznih sirovina teškim metalima
 13. Europski zakonodavni okvir za fermentirani ostatak
 14. Hrvatski zakonodavni okvir za fermentirani ostatak
 15. Terenska nastava

Obligatory literature

 1. V. Vukadinović i Vesna Vukadinović (2016) Tlo, gnojidba i prinos, Osijek.
 2. V. Vukadinović i Blaženka Bertić (2013) Filozofija gnojidbe, Osijek.
 3. T. Al Seadi, D. Rutz, H. Prassl, M. Köttner, T. Finsterwalder, S. Volk, R. Janssen (2008) Biogas Handbook. University of Southern Denmark, Esbjerg

Recommended literature

 1. Arthur Wellinger, Jerry Murphy, David Baxter (2013) The Biogas Handbook: Science, Production and Applications, Woodhead Pub Limited, Oxford, Cambridge, Philadelphia, New Delhi