Study programme

Zaštita od bolesti i štetnika energetskih kultura (197993)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R2
Lecturer
Assist. Prof. Maja Čačija, PhD
Assist. Prof. Ivana Pajač Živković, PhD
Assist. Prof. Darija Lemić, PhD
Associate teacher for exercises
Assoc. Prof. Darko Vončina, PhD
Assist. Prof. Ivana Pajač Živković, PhD
Assist. Prof. Maja Čačija, PhD
Assist. Prof. Darija Lemić, PhD
Associate teacher for seminars
Assoc. Prof. Darko Vončina, PhD
Assist. Prof. Ivana Pajač Živković, PhD
Assist. Prof. Maja Čačija, PhD
Assist. Prof. Darija Lemić, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-69.9%
Good (3) 70-79.9%
Very good (4) 80-89.9%
Excellent (5) > 90%
Conditions for obtaining signature
Redovito pohađanje svih oblika nastave, izrada i prezentacija seminara,

Course coordinator

Assoc. Prof. Darko Vončina, PhD
Assoc. Prof. Darko Vončina, PhD

Course description

Poljoprivrednu biomasu čini biomasa ratarske, voćarsko-vinogradarske i povrćarske proizvodnje, ukrasne biljne vrste te biomasa iz prerade i dorade poljoprivrednih sirovina u prehrambenoj industriji. Uzročnici bolesti i štetna entomofauna može u znatnoj mjeri smanjiti profitabilnost bioenergetskih kultura. Cilj predmeta je kroz različite oblike nastave studente upoznati sa ekonomski najvažnijim gljivičnim, pseudogljivičnim, bakterijskim i virusnim bolestima energetskih kultura, njihovom ekologijom, epidemiologijom, pravilnom determinacijom te mogućnostima kontrole. Također, studenti će biti upoznati sa najvažnijim štetnicima poljoprivrednih kultura koje se koriste kao obnovljivi izvori energije, njihovom biologijom, morfologijom i ekologijom, simptomima koje uzrokuju, metodama praćenja i prognoze pojave te mogućnostima pesticidnih i nepesticidnih mjera suzbijanja. Uz bolesti i štetnike bit će obrađeni i najznačajniji abiotski uzročnici biljnih bolesti (klimatski, zemljišni, kemijski) te sličnosti simptoma u odnosu na simptome uzorkovane biotskim uzročnicima i štetnicima. Kroz seminarske radove studenti će, temeljem stečenih znanja i pretraživanjem literature, samostalno obraditi problematiku zaštite pojedinih kultura od bolesti i štetnika.

Type of course

General competences

Nakon položenog ispita, student/ica će moći:
1. Klasificirati biljne patogene energetskih kultura i objasniti njihov značaj;
2. Objasniti životni ciklus, ekologiju i epidemiologiju različitih bolesti i štetnika energetskih kultura;
3. Prepoznati simptome bolesti/štetnika te izabrati najprikladniju metodu kontrole;
4. Izvesti determinaciju uzročnika bolesti i štetnika primjenom različitih metoda;
5. Procijeniti veličinu štete temeljem simptoma napada na biljkama domaćinima;
6. Navesti i opisati metode praćenja i prognoze pojave bolesti i štetnika;
7. Razviti vještine učenja za nastavak studija i/ili cijeloživotno obrazovanje.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predmet se sastoji od 40 sati predavanja tijekom kojih će studenti dobiti specifična znanja vezana za bolesti i štetnike koji se javljaju prilikom uzgoja energetskih kultura
 • Seminari
  Kroz 8 sati seminara studenti će samostalno obraditi specifične teme vezane za bolesti i štetnike energetskih kultura
 • Vježbe u praktikumu
  Kroz 12 sata vježbi studenti će naučiti determinirati najvažnije bolesti i štetnike

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje nastave prema planu, praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koju osiguravaju ishodi učenja i stečene kompeticije studenata, omogućuje kontaktiranje studenata s predmetnim nastavnicima i suradnicima.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave (predavanja, vježbi i seminara) te izrada i izlaganje seminarskog rada. Tijekom predavanja studenti trebaju biti zainteresirani te aktivno sudjelovati u nastavi izlaganjem vlastitih ideja, mišljenja, stavova i problemskih rješenja. Tijekom vježbi, studenti trebaju biti spremni i zainteresirani za timski rad te su dužni odraditi postavljene radne zadatke.

Weekly class schedule

 1. Uvodno predavanje - uzročnici bolesti - značaj i štetnost bolesti u uzgoju energetskih kultura
 2. Biotske bolesti energetskih kultura (predavanje) - opis glavnih skupina biotskih uzročnika bolesti i njihovih osnovnih karakteristika: gljive, pseudogljive, bakterije i virusi
 3. Abiotske bolesti energetskih kultura (predavanje) - abiotski uzročnici bolesti (klimatski, zemljišni, kemijski), njihovi simptomi i sličnost sa simptomima uzrokovanima biotskim uzročnicima
 4. Bolesti energetskih kultura (predavanje) - detaljan pregled ekonomski najznačajnijih bolesti energetskih kultura (Miscanthus sp., divlje proso, konoplja, divovska trska, blještac, sirak, sudanska trava, kukuruz, pšenica), njihove ekologije, epidemiologije i mogućnosti kontrole odnosno usporavanja prijenosa
 5. Bolesti energetskih kultura (predavanje) - detaljan pregled ekonomski najznačajnijih bolesti energetskih kultura (Miscanthus sp., divlje proso, konoplja, divovska trska, blještac, sirak, sudanska trava, kukuruz, pšenica), njihove ekologije, epidemiologije i mogućnosti kontrole odnosno usporavanja prijenosa
 6. Bolesti energetskih kultura (predavanje) - detaljan pregled ekonomski najznačajnijih bolesti energetskih kultura (Miscanthus sp., divlje proso, konoplja, divovska trska, blještac, sirak, sudanska trava, kukuruz, pšenica), njihove ekologije, epidemiologije i mogućnosti kontrole odnosno usporavanja prijenosa
 7. Seminarski radovi - bolesti - izrada i prezentacija seminarskih radova vezanih uz specifične teme koje se obrađuju u okviru modula
 8. Determinacija uzročnika bolesti (vježbe) - determinacija uzročnika bolesti primjenom svjetlosnog mikroskopa te drugih laboratorijskih i molekularnih metoda
 9. Uvodno predavanje - štetnici; štetnici iz redova Orthoptera i Thysanoptera - upoznavanje studenata s pravima i obvezama, ciljem modula, sadržajem i načinima provjere znanja. Podjela najvažnijih štetnika energetskih kultura po sistematici. Biologija, ekologija, značaj, štetnost i mogućnosti suzbijanja kukaca iz redova Orthoptera i Thysanoptera Morfologija i sistematika kukaca (vježbe) - pregled morfoloških karakteristika važnih za identifikaciju kukaca i pregled sistematike najvažnijih štetnika energetskih kultura
 10. Štetnici iz reda Hemiptera (predavanje) - biologija, ekologija, značaj, štetnost i mogućnosti suzbijanja kukaca iz reda Hemiptera
 11. Štetnici iz reda Coleoptera (predavanje) - biologija, ekologija, značaj, štetnost i mogućnosti suzbijanja kukaca iz reda Coleoptera
 12. Štetnici iz redova Lepidoptera (predavanje) - biologija, ekologija, značaj, štetnost i mogućnosti suzbijanja kukaca iz redova Lepidoptera
 13. Štetnici iz redova Diptera (predavanja) - biologija, ekologija, značaj, štetnost i mogućnosti suzbijanja kukaca iz redova Diptera
 14. Štetnici iz redova Orthoptera i Thysanoptera (vježbe) - rad na determinaciji kukaca i simptomatici šteta od kukaca iz redova Orthoptera i Thysanoptera, izrada crteža Štetnici iz reda Hemiptera i Coleoptera (vježbe) - rad na determinaciji kukaca i simptomatici šteta od kukaca iz reda Hemiptera i Coleoptera, izrada crteža.
 15. Štetnici iz redova Lepidoptera i Diptera (vježbe) - rad na determinaciji kukaca i simptomatici šteta od kukaca iz redova Lepidoptera i Diptera, izrada crteža Seminarski radovi - studenti sudjeluju u izlaganju seminarskih radova o najvažnijim energetskim kulturama s naglaskom na njihove štetnike i mogućnosti suzbijanja

Obligatory literature

 1. Igrc Barčić, J., Maceljski, M., (2001). Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. Zrinski, Čakovec
 2. Skupina autora (2003). Bolesti pšenice, Glasilo biljne zaštite, 5, 275-341
 3. Kovačević, Ž., Kišpatić J., Panjan M., Maceljski M. (1968). Bolesti i štetnici ratarskog bilja, Znanje, Zagreb
 4. Maceljski, M. (2002). Poljoprivredna entomologija. Zrinski, Čakovec
 5. Oštrec, LJ., Gotlin Čuljak, T. (2005). Opća entomologija. Zrinski, Čakovec

Recommended literature

 1. Agrios, G. N. (2005). Plant Pathology – 5th ed., Elsevier Academic Press, UK
 2. Martin, R.C., MacRae, R. (2014). Managing Energy, Nutrients, and Pests in Organic Field Crops. CRC Press, Taylor & Francis Group, SAD;
 3. Dent, D. (2000). Insect Pest Management. CABI Publishing, Wallington;
 4. Alford, D.V. (1999). A Textobook of Agricultural Entomology. Blackwell Science, Oxford;
 5. Maceljski, M., Igrc, J. (1991). Entomologija- štetne i korisne vrste u ratarskim usjevima. Sveučilišna naklada Liber, Zagreb.