Study programme

Neinvazivne metode u preradi poljoprivrednih proizvoda (169246)

ECTS 4.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 44
Seminar 16
Lecturer
Prof. Sandra Voća, PhD
Prof. Nadica Dobričević, PhD
Prof. Stjepan Pliestić, PhD
Associate teacher for seminars
Assist. Prof. Jana Šic Žlabur, PhD
Assist. Prof. Ante Galić, PhD
Grading
Sufficient (2) 60%-70%
Good (3) 71%-80%
Very good (4) 81%-90%
Excellent (5) 91%-100%

Course coordinator

Prof. Sandra Voća, PhD
Prof. Sandra Voća, PhD

Course description

Modul Neinvazivne metode u preradi poljoprivrednih proizvoda temeljio bi se na upoznavanju studenta sa metodama prerade poljoprivrednih proizvoda primjenom toplinskih i netoplinskim tretmana koji zbog svojih principa djelovanja ne oštećuju sirovinu. Naglasak predavanja u sklopu ovog modula stavlja se na primjenu mikrovalova i infracrvenog zračenja u preradi poljoprivrednih proizvoda, primjenu koherentne svjetlosti (lasera) kao neinvazivne metode prerade poljoprivrednih proizvoda, primjenu tehnike ultrazvuka te aktivne i inteligentne (pametne) ambalaže. Cilj predmeta je studente upoznati s neinvazivnim metodama obrade poljoprivrednih proizvoda s naglaskom očuvanja nutritivne kvalitete navedenih proizvoda uz održavanje trajnosti konačnog proizvoda.

Type of course

General competences

Predmet osposobljava za razumijevanje vođenja procesa prerade poljoprivrednih proizvoda primjenom neinvazivnih metoda.
Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o neinvazivnim metodama prerade poljoprivrednih proizvoda kao temelj za razumijevanje i primjenu u preradi proizvoda na obiteljskim gospodarstvima.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
  Seminar - stjecanje vještina – skupine (2 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za pojedine neinvazivne metode te njihov princip prerade i konzerviranja poljoprivrednih proizvoda.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati glavne karakteristike neinvazivnih metoda u preradi poljoprivrednih proizvoda, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Iskazati važnost primjene neinvazivnih metoda u svrhu očuvanja nutritivne kvalitete konačnog proizvoda, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Navesti glavne karakteristike poljoprivrednih proizvoda tretiranih neinvazivnim metodama, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Identificirati mogućnosti odabira optimalne neinvazivne metode za određeni poljoprivredni proizvod, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Usporediti tehnologije konvencionalne prerade poljoprivrednih proizvoda s neinvazivnim metodama. Radni zadaci tijekom nastave, Seminarski rad
Samostalno prezentirati stečena znanja kroz seminarska izlaganja Seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u Merlin sustavu; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; predavanja i ocjenivanje studentskih kolokvija, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita. Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima, laboratorijskim vježbama i seminarima je obavezno, te studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Merlin u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, obavijesti i ostale materijale. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara. Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i laboratorijskih vježbi.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave predavanja+vježbe Aktivno sudjelovanje na nastavi 5% 44 44 1,5
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija 15% 16 26 1
Parcijalni ispit 1 (PI1) 35% 61-70
71-80
81-90
91-100
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 0,6
Parcijalni ispit 2 (PI2) 35% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 0,6
Usmeni ispit (UI) 10% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 0,3
UKUPNO 100% (S+PI1+PI2+UI/4) 60 120 4
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave predavanja+vježbe Aktivno sudjelovanje na nastavi Na nastavi se redovito bilježe nazočni studenti (na početku i kraju bloka) i prati sposobnost discipliniranog i aktivnog praćenja nastave Može se opravdati izostanak do 20% predavanja, 15% vježbi i 15% seminara (čl. 12 Pravilnika o studiranju…. na AFZ-u) Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i problemskih rješenja, argumentiranju mišljenja i stavova. Prati se usvajanje teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, timskog rada i društvene odgovornosti. Prati se sposobnost samostalnog izvođenja laboratorijskih vježbi. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji (+), što omogućuje korekciju konačne ocjene naviše (++) ili beneficiju na usmenom ispitu (+++). Semestar (60 sati izravne nastave) Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija Seminarski rad na početku semestra zadužuju skupine od 2 do 3 studenata (ovisno o veličini studentske grupe). Pisani rad se predaje asistentima na pregled najmanje tjedan dana prije izlaganja. Korigirani rad predaje se pri izlaganju. Izlaganja seminarskih radova počinju u 9. tjednu nastave u semestru prema dogovorenom rasporedu. Izlažu svi članovi radne skupine i ocjenjuju se sposobnost timskog rada, prezentacijske vještine, analitičnost i sposobnost zaključivanja (sinteze). 1. tjedan 9. tjedan 10. tjedan 11. tjedan 12. tjedan Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Parcijalni ispit 1 (PI1) Obuhvaća prvi programski dio modula:teoriju iz domene pregleda neinvazivnih metoda u preradi poljoprivrednih proizvod, neinvazivnih metoda u preradi poljoprivrednih proizvoda primjenom toplinskih procesa, primjenom netoplinskih procesa, primjena mikrovalova i infracrvenog zračenja u preradi poljoprivrednih proizvoda, primjena koherentne svjetlosti (lasera) kao neinvazivne metode prerade poljoprivrednih proizvoda (Voća,Dobričević, Pliestić). Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 7.tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) Obuhvaća drugi programski dio modula: teoriju iz domene primjena tehnike ultrazvuka kao neinvazivne metode prerade poljoprivrednih proizvoda, aktivna i inteligentna (pametna) ambalaža. prirodni konzervansi, neinvazivne metode u praksi, netoplinska pasterizacija voćnih i povrtnih sokova primjenom pulsirajućeg električnog polja (Voća i Dobričević). Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 15.tjedan
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit se sastoji od tri, eventualno dva pitanja (+++), ovisno o prethodnoj aktivnosti studenta . Testira se usvojenost teorije i činjenica, analitičnost, kritičko mišljenje, kreativnost i društvena odgovornost. Ispitni rokovi
Nadoknada (samostalni zadatak) Ukoliko student ne ostvari nužna 3 ECTS boda kao preduvjet izlaska na usmeni ispit, jedan bod je moguće nadoknaditi dodatnim samostalnim zadatkom, npr: prijevod stručnog teksta s engleskog jezika i izlaganje pred nastavnikom, prikaz članka ili knjige, projektna ideja i sl. Tijekom ispitnih rokova, prije usmenog ispita

Weekly class schedule

 1. Pregled neinvazivnih metoda u preradi poljoprivrednih proizvoda P - U uvodnom predavanju studenti će upoznati neinvazivne metode prerade poljoprivrednih proizvoda primjenom toplinskih i netoplinskim tretmana.
 2. Pregled neinvazivnih metoda u preradi poljoprivrednih proizvoda primjenom toplinskih procesa P - Definiranje metoda i osnovnih principa djelovanja toplinskih procesa prilikom upotrebe neinvazivnih metoda prerade poljoprivrednih proizvoda. Podjela metoda, osnovne karakteristike i specifičnosti navedenih neinvazivnih metoda.
 3. Pregled neinvazivnih metoda u preradi poljoprivrednih proizvoda primjenom netoplinskih procesa P - Definiranje metoda i osnovnih principa djelovanja netoplinskih procesa prilikom upotrebe neinvazivnih metoda prerade poljoprivrednih proizvoda. Podjela metoda, osnovne karakteristike i specifičnosti navedenih neinvazivnih metoda.
 4. Primjena mikrovalova i infracrvenog zračenja u preradi poljoprivrednih proizvoda P - Studenti će biti upoznati s tehnologijama primjene mikrovalova i infracrvenog zračenja u preradi poljoprivrednih proizvoda kroz definiranje osnovnih pojmova i opisa metoda.
 5. Primjena mikrovalova i infracrvenog zračenja u preradi poljoprivrednih proizvoda S – Izlaganje tema seminara
 6. Primjena koherentne svjetlosti (lasera) kao neinvazivne metode prerade poljoprivrednih proizvoda P - Studenti će biti upoznati s tehnologijama primjene koherentne svjetlosti u preradi poljoprivrednih proizvoda kroz definiranje osnovnih pojmova i specifičnosti navedene metode.
 7. Primjena koherentne svjetlosti (lasera) kao neinvazivne metode prerade poljoprivrednih proizvoda S – Izlaganje tema seminara
 8. Primjena tehnike ultrazvuka kao neinvazivne metode prerade poljoprivrednih proizvoda / I Međuispit (kolokvij I) P - Studenti će biti upoznati s tehnologijama primjene ultrazvuka u preradi poljoprivrednih proizvoda kroz definiranje osnovnih pojmova i specifičnosti navedene metode.
 9. Primjena tehnike ultrazvuka kao neinvazivne metode prerade poljoprivrednih proizvoda P – Studenti će biti upoznati s tehnologijama primjene ultrazvuka u preradi poljoprivrednih proizvoda kroz definiranje osnovnih pojmova i specifičnosti navedene metode.
 10. Primjena tehnike ultrazvuka kao neinvazivne metode prerade poljoprivrednih proizvoda S – Izlaganje tema seminara
 11. Aktivna i inteligentna (pametna) ambalaža P - Definiranje osnovnih pojmova, princip djelovanja i mogućnosti primjene na pojedine poljoprivredne proizvode.
 12. Aktivna i inteligentna (pametna) ambalaža S – Izlaganje tema seminara.
 13. Prirodni konzervansi P - Vrste prirodnih konzervansa, mehanizam djelovanja i primjena u poljoprivrednim proizvodima.
 14. Neinvazivne metode u praksi P - Promjene nutritivnih karakteristika poljoprivrednih proizvoda prerađenih neinvazivnim metodama. Osnovne tehnološke operacije u pripremi poljoprivrednih proizvoda za preradu.
 15. Netoplinska pasterizacija voćnih i povrtnih sokova primjenom pulsirajućeg električnog polja P - Definiranje tehnike, primjena te specifičnosti navedene metode. Mogućnosti primjene pulsirajućeg električnog polja na voćnim i povrtnim sokovima. /II Međuispit (kolokvij II) Ispitni rok Završni ispit (usmeni)

Obligatory literature

 1. Ohlsson, T., Bengtsson, N. (2002): Minimal Processing Technologies in the Food Industry. Woodhead Published Limited, CRC Press, UK.
 2. Hui, Y.H., Barta, J., Pilar Cano, M., Gusek, T., Sidhu, S.T., Sinha,
 3. N. (2006): Handbook of fruits and fruit products. Blackwell Publishing, Iowa, USA.
 4. Jeličić , I. Božanić, R., Tratnik, Lj., Lisak, K. (2010): Mogućnosti primjene netradicionalnih postupaka procesiranja u mljekarskoj industriji. Mljekarstvo, 60 (2): 113-126.
 5. Brnčić, M.,Tripalo, B., Penava, A., Karlović, D., Ježek, D., Vikić Topić, D., Karlović, S.,BosiljKov, T. (2009). Applications of Power Ultrasound for Foodstuffs Processing. Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition 1-2, 32-37.
 6. Belkin, M., Schwarz, M., (1989): New biological phenomena associated with laser radiation. Health Physics 56: 687-690.
 7. Lugomer, S., Stipančić, M. (1997): Laser-fizikalne osnove, konstrukcija i primjene, IGKRO Svjetlost, Sarajevo.

Recommended literature

 1. Liu, J., Li, J. Tang, J. (2010): Ultrasonically assisted extraction of total carbohydrates from Stevia rebaudiana Bertoni and identification of extracts. Food and Bioproducts Processing, 88: 215-221.
 2. Jović, F., Pliestić, S., Kolak, I., Jagnjić, Ž., Blažević, D. (2004). Estimation of the laser beam scattering in food grain preprocessing. In: Proceedings of M4PL17, Igls/Innsbruck.
 3. Nenadić, K., Jović, F., Pliestić, S. (2008). An Investigation of Automatic Treatment of Seeds With Low Power Laser Beam. Automatics, vol 49 (3-4), pp. 127-134