Study programme

Uvod u ekološku poljoprivredu (197683)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 36
Auditory exercises 12
Seminar 12
Lecturer
Assist. Prof. Darija Bilandžija, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Darija Bilandžija, PhD
Associate teacher for seminars
Assist. Prof. Darija Bilandžija, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-81%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%
Conditions for obtaining signature
Redovito pohađanje nastave i izrada seminarskog rada.

Course coordinator

Assist. Prof. Darija Bilandžija, PhD
Assist. Prof. Darija Bilandžija, PhD

Course description

S ekspanzijom poljoprivrede visokih agro-kemijskih ulaganja, kao svojevrsna kritika i otporom konceptu razvijaju se alternative takvoj poljoprivredi koje se manje-više mogu svesti u naziv ekološka (organska) poljoprivreda. Dok ekološka poljoprivreda u Europi doživljava stalnu ekspanziju, premda se nigdje ne računa da bi taj oblik značajnije premašio 15-ak postotaka ukupnih površina, u nas još uvijek smo na početku. Trenutno ukupne površine u eko-uzgoju na području RH su samo 2,45% ukupnih poljoprivrednih površina. Ekološka poljoprivreda kao alternativa konvencionalnoj kemijskoj poljoprivredi javlja se tijekom 20-og stoljeća u državama srednje i sjeverne Europe. Postoje nekoliko temeljnih usmjerenja ovakve poljoprivrede: Biodinamička poljoprivreda koja se pojavljuje u dvadesetim godinama prošlog stoljeća u Njemačkoj, organska poljoprivreda koja korijene ima u Engleskoj u Poljoprivrednom testamentu iz 1940., biološka poljoprivreda koja se na temeljima biodinamičke poljoprivrede javlja tijekom pedesetih godina prošlog stoljeća u Njemačkoj i Švicarskoj. Početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća pojavljuje se uravnoteženi poljoprivredni sustav permakultura.

Type of course

General competences

Nakon završetka modula studenti će moći demonstrirati temeljno znanje i razumijevanje elementarnih pojmova uzgoja bilja i stoke prema ekološkim počelima, problema, prednosti, nedostaka, uvjeta i ograničenja raznih regija RH za razvoj ovog vida poljoprivrede.

Types of instruction

 • Auditorne vježbe
  Vježbe će se održavati u jednoj grupi
 • Konzultacije
  Četvrtkom od 11-12
 • Predavanja
  Predavanja će se održavati u jednoj grupi
 • Provjere znanja
  I. i II. parcijalni ispit
 • Seminari
  Seminari će se održavati u dvije grupe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati obilježja, poziciju i važnost ekološke poljoprivrede u odnosu na ostale sustave gospodarenja u poljoprivredi. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Ukazati na prednosti energetske i okolišne bilance ekološke u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Preporučiti oblike i argumentirati prednosti uzgoja usjeva bez primjene agrokemikalija. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Identificirati prednosti i nedostatke pojedinih tehnologija u biljnoj proizvodnji (konvencionalna – ekološka). 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Argumentirati važnost ekološke poljoprivrede u očuvanju biološke raznolikosti i njezin doprinos multifunkcionalnosti poljoprivrede. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti okvirne smjernice standardizacije i prepoznatljivosti proizvoda ekološke poljoprivrede. 1 pitanje iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Organizirati rad te samostalno upravljati tehnološkim procesima u ekološkoj poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu, kao i u sklopu većih proizvodnih sustava. 1 pitanje iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Samostalno prezentirati informacije, probleme i rješenja iz domene ekološke poljoprivrede. 1 pitanje iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti deklariranje, označavanje ekoloških proizvoda. 1 pitanje iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja

Working methods

Teachers' obligations

Koordinirati izvođenje nastave, definirati ciljeve izvođenja nastave, biti na raspolaganju za konzultacije, dostupnost putem emaila
Oblici nastave
Predavanja – nastava se izvodi PPT prezentacijama
Seminari – studentima se zadaju zadaci vezani uz trenutnu nastavnu tematiku
Auditorne vježbe
Ispravljanje ispita

Students' obligations

Dolazak na nastavu, sudjelovanje u izvođenju nastave, izrada seminara
Predavanja – redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)
Seminari – uredeno ispunjene obaveze unutar zadanih zadataka
Vježbe - redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Test znanja 1 40 0-59%
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 46 1,5
Test znanja 2 40 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 46 1,5
Izrada i prezentacija seminarskog rada 15 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 44 1,5
Predavanja + vježbe 5 44 44 1.5
UKUPNO 100% 60 180 6
Završni ispit 80 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Izrada i prezentacija seminarskog rada u ocjeni sadržaj pisanog rada sudjeluje 70%, a prezentacija 30%
Završni ispit * studenti koji tijekom semestra ne polože testove znanja pristupaju u ispitnom roku cjelovitom završnom ispitu koji čini 80% ocjene, a preostalih 20% čini ocjena seminarskog rada

Weekly class schedule

 1. Uvod u strukturu modula, terminologija, povijest razvoja ekološke poljoprivrede, stanje ekološke poljoprivrede u HR i EU, načela
 2. Atmosferski i edafski agroekološki čimbenici
 3. Agrotehnički zahvati (obrada tla, gnojidba, njega usjeva) Plodored (temeljni principi, izrada plodoreda)
 4. Pravci u ekološkoj poljoprivredi (biološko-dinamička poljoprivreda, permakultura, amiši)
 5. Povijest razvoja biološko-dinamičke poljoprivrede, biološko-dinamički preparati, upotreba biološko-dinamičkih preparata, rad uz pomoć Mjeseca i zvijezda
 6. Povijest permakulture, temeljna načela, dizajn u permakulturi
 7. I. parcijalni ispit i izbor tema seminarskih radova
 8. Mjere suzbijanja korova, bolesti i štetnika
 9. Značaj izbora vrste i sorte u ekološkoj poljoprivredi, uvod u ekološko voćarstvo
 10. Uvod u ekološko stočarstvo, govedarstvo i pčelarstvo
 11. Uvod u ekološko ovčarstvo, kozarstvo, svinjogojstvo i peradarstvo, govedarstvo i pčelarstvo
 12. Zakonodavstvo u ekološkoj poljoprivredi, koraci do eko znaka
 13. Mogućnosti ublažavanja klimatskih promjena
 14. Izlaganje seminarskih radova
 15. II. parcijalni ispit i izlaganje seminarskih radova

Obligatory literature

 1. Kisić, I.: Uvod u ekološku poljoprivredu, sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb, 2013.
 2. Mirecki, N.: Organska proizvodnja, Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet Podgorica, Podgorica, 2014
 3. Znaor, D. (1996): Ekološka poljoprivreda, Nakladni zavod Globus, Zagreb.
 4. Mihalić, V.: Opća proizvodnja bilja, sveučilišni udžbenik, Školska knjiga, Zagreb, 1988
 5. Mollison, B. (1996): Uvod u permakulturu, Središnja hrvatska udruga za permakulturu,Split.

Recommended literature

 1. Schjonning, P., Elmholt, S., Christensen, B.T. (2004): Managing Soil Quality – Challenges in Modern Agriculture. str. 329, CABI Publishing,
 2. De Walter, L.F. (2005). Ecological Agriculture and Rural Development in Central and Eastern European Countries.
 3. Grewell, J.B., Danly, L.L.M., Landry, C.J. (2003): Ecological Agrarian: Agricultures First Evolutionin 10 000 Years.
 4. Krišković, P. (1987): Osnove biološkog voćarstva, Tisak Rijeka, str. 190.
 5. Robert, S. (1999). Organic farming: methods and markets: an introduce to ecological agriculture.

Similar course at related universities

 • Organic Agriculture, BOKU
 • Osnove ekološke biljne proizvodnje, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
 • Organic farming, Sveučilište u Ljubljani
 • Osnove ekološkega kmetijstva, Sveučilište u Mariboru