University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Biotehnologije u govedarstvu (173304)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 30
Lectures 12
Practicum 10
Seminar 8
Lecturer
Assoc. Prof. Miljenko Konjačić, PhD
Prof. Ante Ivanković, PhD
Assist. Prof. Nikolina Kelava Ugarković, PhD
Associate teacher for exercises
Assoc. Prof. Miljenko Konjačić, PhD
Prof. Ante Ivanković, PhD
Assist. Prof. Nikolina Kelava Ugarković, PhD
Associate teacher for seminars
Assoc. Prof. Miljenko Konjačić, PhD
Prof. Ante Ivanković, PhD
Assist. Prof. Nikolina Kelava Ugarković, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70
Good (3) 71-80
Very good (4) 81-90
Excellent (5) 91-100

Course coordinator

Assoc. Prof. Miljenko Konjačić, PhD
Assoc. Prof. Miljenko Konjačić, PhD

Course description

Cilj predmeta je upoznavanje studenata poslijediplomskog doktorskog studija sa suvremenim biotehnologijama koje se primjenjuju u govedarskoj proizvodnji (sinhronizacija estrusa, multipla ovulacija, embrio transfer,…). U sklopu predmeta studenti će se upoznati i sa novim metodama uzgojno-selekcijskih postupaka sa posebnim naglaskom na genomsku selekciju, selekciju potpomognutu genskim markerima (Marker Assisted Selection) vezanim za proizvodnju, kakvoću i preradu mlijeka i mesa, markerima za nasljedne bolesti, plodnost, zdravlje i druga ekonomski bitna svojstva goveda. Osim toga studenti će se upoznati s aktualnim tehnologijama kao i sa novim tehnološkim postupcima u proizvodnji mlijeka, mesa te u uzgoju rasplodnog i tovnog materijala uz poštivanje osnovnih postulata dobrobiti i zdravlja životinja.

Type of course

General competences

Predmet osposobljava za razumijevanje suvremenih tehnoloških zahtjeva i modernih pristupa u selekciji na farmama koje se bave proizvodnjom kravljeg mlijeka i goveđeg mesa.

Types of instruction

 • Auditorne vježbe
 • Predavanja
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati osnovne pojmove uzgoja i selekcije te tehnologije proizvodnje goveđeg mlijeka i mesa Rasprave tijekom nastave, seminarski rad, usmeni ispit
Prepoznati i kritički ocijeniti aktualne tehnološke zahvate u proizvodji goveđeg mesa i mlijeka te probleme u uzgoju i selekciji goveda Rasprave tijekom nastave, seminarski rad, usmeni ispit
Identificirati važnost reprodukcije i redovitog teljenja u govedarskoj proizvodnji radi povećanja efikasnosti u proizvodnji mlijeka i mesa te u uzgojno-selekcijskom radu Rasprave tijekom nastave, seminarski rad, usmeni ispit
Identificirati važnost genotipa u proizvodnji goveđeg mlijeka i mesa te njegov utjecaj na kakvoću dobivenih proizvoda Rasprave tijekom nastave, seminarski rad, usmeni ispit
Preispitati, klasificirati i preporučiti suvremene selekcijske metode i postupke u procijeni uzgojnih vrijednosti goveda Rasprave tijekom nastave, seminarski rad, usmeni ispit
Preispitati, klasificirati i preporučiti nove tehnološke metode u uzgoju goveda te proizvodnji mlijeka i mesa Rasprave tijekom nastave, seminarski rad, usmeni ispit
Kreirati i sudjelovati u kreiranju i prezentiranju znanstvenih radova, studija, elaborata i projekata. Rasprave tijekom nastave, seminarski rad, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izložiti predviđeni program predavanja
Provesti predviđeni program vježbi
Dodijeliti teme seminara i pomoći studentima pri pronalaženju literature i pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja

Students' obligations

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti usmenom završnom ispitu

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja i aktivno sudjelovanje na predavanjima 12 30 1
Pohađanje vježbi i aktivno sudjelovanje na vježbama 8 30 1
Seminarski rad 30% Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 60 2
Završni ispit 70% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 60 2
Ukupno 100% 30 180 6

Weekly class schedule

 1. P 4 - Osnovni tehnološki postupci te nove tehnologije u proizvodnji mesa i mlijeka
 2. P4 - Uzgojno selekcijski postupci u govedarstvu; Selekcija s posebnim osvrtom na gonomsku selekciju
 3. P 4 - Selekcija potpomognuta genskim markerima (Marker Assisted Selection); Odnos biotehnologije i dobrobiti goveda; Etologija goveda.
 4. V 10 - Vođenje podataka na mliječnim i mesnim farmama, snalaženje u bazama podataka, obrada podataka
 5. S 8 - Markerski sustavi i markeri vezani za proizvodnju, kakvoću i preradu mlijeka i mesa; Biotehnološki postupci u očuvanju autohtonih pasmina goveda; Molekularno genetska identifikacija
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -