University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Biotehnologije u kozarstvu (173306)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R2
Teaching hours 30
Lectures 14
Practicum 8
Seminar 8
Lecturer
Assoc. Prof. Zvonimir Prpić, PhD
Prof. Boro Mioč, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Ante Kasap, PhD
Associate teacher for seminars
Prof. Boro Mioč, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70
Good (3) 71-80
Very good (4) 81-90
Excellent (5) 91-100
Conditions for obtaining signature
Pohađanje predavanja
Seminarski rad
Aktivno sudjelovanje na vježbama

Course coordinator

Prof. Boro Mioč, PhD
Prof. Boro Mioč, PhD

Course description

Kozarstvo na svjetskoj razini pa tako i u Hrvatskoj postaje sve važnija grana stočarstva, a kozji proizvodi (mlijeko, meso, vlakno, koža) sve su traženiji na tržištu. Stoga je cilj kroz ovaj modul upoznati studente sa suvremenim biotehnologijama i modelima (sustavima) njihove primjene u uzgoju koza i kozarskoj proizvodnji. Pritom je potrebno imati u vidu važnost bioloških, kemijskih i fizikalnih metoda u kozarstvu te njihovu ulogu u odabiranju i primjeni odgovarajućih uzgojno-selekcijskih te tehnoloških postupaka. Poznavanje navedenih metoda i postupaka od ključne je važnosti za ostvarivanje odgovarajučih količina i kvalitete kozjih proizvoda, optimizaciju kozarske proizvodnje uz očuvanje dobrobiti i zdravlja životinja.

Type of course

General competences

 Spoznaje anatomskih i fizioloških specifičnosti preživača, njihove temeljne odlike i različitosti u usporedbi s ostalim preživačima i nepreživačima.

Types of instruction

 • Konzultacije
 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati, prepoznati i opisati temeljne pojmove animalnih znanosti, osobito u području uzgoja koza i suvremene tehnologije proizvodnje kozjeg mesa i mlijeka. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Razumjeti važnost i ulogu genotipa i sustava uzgoja na količinu i kakvoću kozjih proizvoda te njihove interakcije s okolišem, dobrobiti životinja i zdravljem svakog pojedinog grla. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Razumjeti i sintetizirati anatomske i fiziološke specifičnosti vrste i svake pojedine pasmine, njihovu važnost i prepoznatljivosti te povezati s ponašanjem, reakcijom na selekciju i proizvodnu učinkovitost.. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Obrazložiti hranidbene učinke i aspekte modeliranja proizvodnosti i kvalitete kozjih proizvoda te odabrati optimalan hranidbeni sustav s poželjnim udjelima najvažnijih hranjivih tvari. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Identificitati temeljne elemente važnosti reprodukcije i redovitog rasplođivanja u proizvodnji kozjeg mesa i mlijeka te njene nepobitnosti u stvaranju životinja-proizvodno učinkovitijih generacija. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Sintetizirati, vrednovati i primjeniti suvremene metode i selekcijske postupke u procjeni uzgojne vrijednosti koza. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Odabrati i preporučiti najprikladniji sustav uzgoja koza i pasmine prilagođene temeljnoj namjeni stada, njegovoj veličini, tržištu i proizvodnim kapacitetima. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Kreirati i sudjelovati u kreiranju znanstvenih projekata, izradi elaborata, ekspertiza i studija. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.

Working methods

Teachers' obligations

Izložiti predviđeni program predavanja.
Dodijeliti teme seminara i preporučiti dostupnu literaturu.
Provesti predviđeni program vježbi.
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku izloženih seminarskih radova i postavljenih pitanja tijekom usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do izvrstan (5))

Students' obligations

Redovito pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti polaganju završnou usmenog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Predavanja 14 14 0,5
Aktivno sudjelovanje na vježbama (priprema i rad) 25% 8 60 2
Seminarski rad (priprema + prezentacija) 25% procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 60 2
Završni ispit 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
46 1,5
Pohađanje predavanja 100% 30 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Završni ispit Polaganje cjelokupnog gradiva. Prema dogovoru. Omogućena.

Weekly class schedule

 1. Gospodarska važnost koza u svijetu, Europi i Hrvatskoj, njihova specifičnost, proizvodna i uzgojna namjena te odlike vanjštine i nasljeđivanja određenih morfoloških osobina koza.
 2. Reprodukcija i selekcija koza.
 3. Tehnologija uzgoja, osnovni proizvodi i hranidba pojedinih kategorija koza.
 4. Seminarski radovi.
 5. Vježbe.
 6. Polaganje usmenog ispita.
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obligatory literature

 1. Mioč, B., Pavić, V. (2002). Kozarstvo. Hrvatska mljekarska
  udruga, Zagreb.

  CAB International.
 2. Cannas, A., Pulina, G. (2008). Dairy goats feeding and nutrition. CAB International.
 3. Morand-Fehr, P. (1991). Goat nutrition. Pudoc Wageningen.
 4. Gall, C. (1981). Goat Production. Academic Press London.
 5. Goat Breeds of the World. CTA- Weikersheim, margraf, Germany.
 6. Gordon, I. (1997). Controled reproduction on sheep and goat.CAB International.

Recommended literature

 1. Rupić, V. (2015). Reprodukcija domaćih životinja. Zrinski, Čakovec.

Similar course at related universities

 • Ovčarstvo i kozarstvo-odabrana poglavlja, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku.