University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Metode istraživanja u akvakulturi (173792)

ECTS 6.00
English language R2
E-learning R2
Teaching hours 30
Lectures 10
Auditory exercises 10
Seminar 10
Lecturer
Assist. Prof. Daniel Matulić, PhD
Assoc. Prof. Tea Tomljanović, PhD
Assist. Prof. Toni Safner, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Daniel Matulić, PhD
Associate teacher for seminars
Assist. Prof. Daniel Matulić, PhD
Grading

Course coordinator

Assist. Prof. Daniel Matulić, PhD
Assist. Prof. Daniel Matulić, PhD

Course description

Modul Metode istraživanja u akvakulturi ima za cilj upoznati studente s akvakulturom i metodama koje se upotrebljavaju u njezinim istraživanjima. Obraditi gospodarski značaj akvakulture i njezinu ulogu u načelima održivog i profitabilnog gospodarenja nacionalnim resursima. Definirati suvremene trendove i očekivana razvojna usmjerenja akvakulture te upoznati se s varijablama procjene staništa za akvakulturu. Vrednovati vrstu pogodnu za akvakulturu i sagledati mogući odabir odgovarajućih uzgojnih metoda uz uvažavanje okolišnih ograničenja. Indicirati problematiku uvođenja novih akvatičnih vrsta u akvakulturu. Utvrđivanje opravdanosti različitih metoda uzgoja (monokultura, polikultura) i njihovog intenziteta. Recirkulacijska akvakultura i oblici njenog integriranja. Postavljanje i dizajn pokusa u akvakulturi. Specifičnosti akvakulturne metodike u ovisnosti o lokaciji, uzgajanoj vrsti i osobitostima uzgojnih objekata. Ekološki otisak (fishprint) akvakulture u svijetu.

Type of course

General competences

Predmet osposobljava studente za samostalno provođenje istraživanja u akvakulturi uz razumijevanje svih čimbenika koji mogu utjecati na istraživanje, interpretirati statistički obrađene i sistematizirane rezultate istraživanja te napisati znanstveni rad iz područja akvakulture.

Types of instruction

 • Konzultacije
 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Zapamtiti osnove postavke znanosti u akvakulturnim istraživanjima i osnove interpretacije rezultata nakon statističke analize. Seminarski rad, Usmeni ispit
Prepoznati primjerenost uporabe, prednosti i nedostataka pojedinih metoda u akvakulturnim istraživanjima, te odabrati metode sukladno vrsti i kategoriji organizma u uzgoju Seminarski rad, Usmeni ispit
Postaviti istraživanja u području akvakulture, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti literaturu, obraditi pokazatelje Seminarski rad
Samostalno provesti pretraživanje glavnih baza znanstvenih radova iz područja akvakulture Seminarski rad
Samostalno napisati znanstveni rad iz područja akvakulture Seminarski rad

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminarski rad 30 <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 10 2
Usmeni ispit 70 <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4

Pretpostavke za polaganje završnog usmenog ispita su redovitost sudjelovanja u nastavnim programima (predavanja, seminari).

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul - Ciljevi, ishodi učenja, načini i struktura izvođenje nastave, spremanje ispita, literatura i dr.
 2. Uvod u akvakulturu, trendove i metode istraživanja
 3. Toplovodna, hladnovodna akvakultura, marikultura - Tehnologije i pregled
 4. Integrirana akvakultura, RAS i akvakultura - Tehnologije i pregled
 5. Seminar
 6. Seminar
 7. Seminar
 8. Seminar
 9. Seminar
 10. Terenske/laboratorijske vježbe
 11. Terenske/laboratorijske vježbe
 12. Terenske/laboratorijske vježbe
 13. Terenske/laboratorijske vježbe
 14. Pretraživanje baza podataka, radova iz područja akvakulture
 15. Usmeni ispit

Obligatory literature

 1. Tidwel, J.H. (2012): Aquaculture Production Systems. Wiley-Blackwell. Oxford, UK
 2. Stickney R.R., (editor) (2000): Encyclopedia of Aquaculture. John Wiley & Sons, New York
 3. Članci znanstveno-stručnih časopisa Aquaculture, Aquaculture Reseach, Aquaculture International