University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Odabrana poglavlja iz enokemije (173811)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 30
Lectures 15
Auditory exercises 5
Seminar 10
Lecturer
Prof. Ana Jeromel, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Marin Mihaljević Žulj, PhD
Associate teacher for seminars
Assist. Prof. Ana Marija Jagatić Korenika, PhD
Grading
Sufficient (2) 61-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%

Course coordinator

Prof. Ana Jeromel, PhD
Prof. Ana Jeromel, PhD

Course description

Sadržajem cilj predmeta je izdvojiti pojedine grupe kemijskih spojeva, dati naglasak na pojedine spojeve koji svojom specifičnošću imaju značajan utjecaj na senzorna svojstva vina, identificirati biokemijske procese i razloge njihovog nastajanja te kritički ocijeniti njihovu ulogu u formiranju kakvoće vina. Temeljem stečenoga znanja ocijeniti opravdanost primjene pojedinog tehnološkog procesa na promjene u kemijskom sastavu mošta i vina te kreirati nova saznanja u teorijskom i primijenjenom istraživanju

Type of course

General competences

Predmet osposobljava za razumijevanje različitosti kemijskog sastava vina te daje naglasak na definiranju uloge pojedinih biokemijskih promjena tijekom proizvodnje vina na kemijski sastav mošta i vina. Stečena znanja omogućavaju rješavanje problema i kreiranja novih saznanja donošenjem samostalnih zaključaka temeljenih na teorijskim i praktičnim znanjima.

Types of instruction

 • Auditorne vježbe
 • Predavanja
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Povezati različite biokemijske procese koji potiču sintezu/razgradnju pojedinih kemijskih spojeva u moštu i vinu;
Utvrditi i vrednovati ulogu pojedinog kemijskog spoja u formiranju kakvoće vina;
Opisati planiranje pokusa te opravdati primjenu adekvatna metoda analize sukladno postavljenoj hipotezi i cilju istraživanja;;
Analizirati dobivene rezultate i izvesti konkretne zaključke i objašnjenja bazirana na povezivanju stručnog znanja i dobivenih rezultata;
Prezentirati rezultate istraživanja u formi istraživačkog djela.
Test znanja ili usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje nastave prema nastavnom planu, praćenje rada studenata, ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom studija i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koje osiguravaju izlazne kompetencije, omogućava kontaktiranje sa studentima.

Students' obligations

Polaženje nastave, izrada i prezentacija seminarskog rada, demonstracija vještine

Weekly class schedule

 1. Detaljna analiza osnovnih grupa te pojedinačni predstavnici hlapivih i nehlapivih kemijskih spojeva zastupljenih u grožđu, moštu i vinu ( 5 sati). Biokemizam njihovog nastajanja te čimbenici koji utječu na stvorene koncentracije kao i mogućnosti njihovog variranja primjenom pojedinih tehnoloških postupaka ( 5 sati). Uloga pojedinačnih kemijskih spojeva koji svojom prisutnošću mogu značajno modificirati mirisna i okusna svojstva vina i to u pozitivnom i negativnom smislu kao i mogućnosti definiranja negativnih kemijskih promjena uzrokovanih kemijskim ili mikorbiološkim procesima (5 sati).
 2. Tijekom 5 sati vježbi usvajaju se nove spoznaje o primjeni instrumentalnih metoda pri analizi pojedinih spojeva kao i mogućnosti njihove detekcije putem apsolutnih i usporednih senzornih metoda.
 3. Prezentiranje seminarskih radova
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obligatory literature

 1. Y. Margalit: „Wine chemistry“, The wine appreciation guild ltd, 1997
 2. R.J. Clarke, J. Bakker: Wine, flavour chemistry, Blackwell Publishing, 2004
 3. M. V. Moreno-Arribas, M. C. Polo: "Wine chemistry and biochemistry", Springer, 2009
 4. R.S. Jackson “Wine Science”, Academic Press,2000

Recommended literature

 1. P. Ribereau-Gayon i sur. "Handbook of enology, vol.1, 2, Willey &Sons, 1999

Similar course at related universities

 • -