Study programme

Agrobiotopi zaštićenih prostora (144460)

ECTS 3.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 30
Lectures 14
Practicum 8
Seminar 4
Field exercises 4
Lecturer
Assoc. Prof. Božidar Benko, PhD
Associate teacher for exercises
Assoc. Prof. Božidar Benko, PhD
Associate teacher for seminars
Assoc. Prof. Božidar Benko, PhD
Preconditions
Zaštićeni prostori
Grading
Sufficient (2) 61-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%
Conditions for obtaining signature
Pozitivno ocijenjeni programi i seminari.

Course coordinator

Assoc. Prof. Božidar Benko, PhD
Assoc. Prof. Božidar Benko, PhD

Course description

Programski sadržaj predmeta „Agrobiotopi zaštićenih prostora“ se nastavlja na predmet „Zaštićeni prostori“. Trendovi u poboljšanju optičkih, toplinskih i mehaničkih svojstava transparentnih materijala, kao i u poboljšanju tipova zaštićenih prostora, polimera za malčiranje tla i izravno prekrivanje usjeva. Reguliranje svjetla, topline, relativne vlage zraka i CO2 u ovisnosti o fenofazi kulture i ambijentalnim uvjetima vanjskog prostora s proračunima za racionalnu primjenu. Anorganske, organske i sintetske komponente supstrata za poboljšanje svojstava tla s proračunima primjene. Racionalizacija tehnoloških procesa i materijala za različite uvjete uzgoja.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (elective course, 3 semester, 2 year)

General competences

- organizirati racionalnu uporabu energije i drugih čimbenika u proizvodnji,
- prezentirati stručni sadržaj vođenja racionalne tehnologije,
- sudjelovati u radu tima.

Types of instruction

 • Predavanja
  Prijenos informacija na predavanjima uglavnom se provodi putem „power point“ prezentacija te CD-prezentacije uz grafičko praćenja mikroklimatskih promjena na plastificiranom ispisu Molierova dijagrama. Tijekom predavanja koriste se sljedeće tehnike: prikaz sadržaja na početku predavanja, pravljenje studentskih bilježaka, rasprava tijekom izlaganja uz moguća pitanja, pojašnjenja i ponavljanja važnih informacija te završni sažetak predavanja.
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju programe i raspravljaju o dobivenim rezultatima, odnosno, biraju metode za racionalniji utrošak svjetlosne i toplinske energije.
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe omogućuju studentima uvid u funkcioniranje uređaja za održavanje mikroklime zaštićenog prostora.
 • Vježbe u praktikumu
  Na vježbama u praktikumu studenti pomoću Molierova dijagrama razrađuju elemente za projektiranje uređaja za održavanje vegetacijskih čimbenika (svjetlo, toplina, relativna vlaga zraka) i pripremaju se za samostalnu izradu dva programa (projektiranje dopunskog osvjetljenja, proračun gubitaka topline, potrebe goriva i uštede topline uporabom energetskih zavjesa). Navedeni programi se rješavaju kao domaći rad. Vježbe u praktikumu se provode u skupinama od 15 do 20 studenata.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati pojmove vezane za agrobiotope zaštićenih prostora, od pokrovnih materijala do održavanja mikroklime i značajki tla Test znanja, završni ispit
Odrediti parametre potrebne za projektiranje uređaja za održavanje vegetacijskih čimbenika u zaštićenom prostoru i njihovom simulacijom postaviti ih u optimalan odnos Program racionalnog vođenja klime, seminarski rad
Zadati uvjete mikroklime po grupama kultura obzirom na njihove zahtjeve po fenofazama za odabir kvalitetne opreme Program racionalnog vođenja klime, seminarski rad
Primijeniti odgovarajuću opremu za promijenjene uvjete proizvodnje, ovisno o tehnologiji uzgoja i kulturi Test znanja, završni ispit
Racionalno trošiti potrebnu energiju Program racionalnog vođenja klime, seminarski rad
Izračunati količine komponenti supstrata za poboljšanje značajki tla Seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, vježbi u praktikumu i terenskih vježbi prema nastavnim cjelinama te objava nastavnih materijala u MOODLE sustavu. Podjela seminarskih radova i njihovo ocjenjivanje. Održavanje i ocjenjivanje testa znanja i završnog ispita.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave. Izrada i predaja seminarskih radova. Polaganje testa znanja i prema potrebi završnog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Izrada programa racionalnog vođenja klime u zaštićenom prostoru 15% < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 22,5 0,75
Izrada seminarskog rada 15% < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 7,5 0,25
Usvojenost programskog sadržaja modula – test znanja 70% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
14 60 2
UKUPNO 70% završni ispit 15% program racionalnog vođenja klime zaštićenog prostora 15% seminarski rad <60% 60-70% 71-80% 81-90% 91-100% Nedovoljan (1) Dovoljan (2) Dobar (3) Vrlo dobar (4) Izvrstan (5) 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Izrada programa racionalnog vođenja klime u zaštićenom prostoru Program racionalnog vođenja klime izrađuje se na temelju podataka o mikroklimatskim uvjetima zaštićenog prostora. Sastoji se od 3 zadatka sa različitim odnosima temperature i vlage zraka, tlaka vodene pare, količine svjetla i dr. Svaki zadatak nosi maksimalno 9 bodova. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je na svakom od 3 zadatka ostvariti minimalno 5 bodova. Pozitivno riješeni zadaci i izrađen proračun potreba uvjet su za pristupanje testu znanja. Nakon održanih vježbi u praktikumu i terenskih vježbi Redoviti ispitni rokovi
Izrada seminarskog rada Izrada seminarskih radova o racionalnom utrošku električne i toplinske energije te smanjenju gubitaka u zaštićenom prostoru. Predani seminarski rad je uvjet za pristupanje testu znanja. Zadnji tjedan nastave Redoviti ispitni rokovi
Usvojenost programskog sadržaja modula – test znanja Test znanja se održava nakon odslušanog programskog sadržaja modula. Sastoji se od 36 pitanja. Svako pitanje nosi po 1 bod. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je 20 bodova. Zadnji tjedan nastave Redoviti ispitni rokovi
Usvojenost programskog sadržaja modula – test znanja Test znanja se održava u zadnjem tjednu nastave, nakon odslušanog programskog sadržaja modula. Test znanja se sastoji od 36 pitanja. Svako pitanje nosi po 1 bod. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je 20 bodova. Zadnji tjedan nastave Tijekom redovitih ispitnih rokova
Završni ispit Završni ispit polažu studenti koji tijekom semestra nisu položili test znanja. Završni ispit se sastoji od 36 pitanja. Svako pitanje nosi po 1 bod. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je 20 bodova. Redoviti ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. P-2 Uvod u predmet. Agrobiotopi zaštićenih prostora.
 2. P-2 Poboljšanja optičkih, toplinskih i mehaničkih svojstava pokrovnih materijala.
 3. P-1 Potrebe svjetla u zaštićenom prostoru.
 4. P-2 Potreba topline u zaštićenom prostoru.
 5. S-1 Rekapitulacija elemenata za izradu dva programa. VP-1 Podjela zadataka za izbor racionalnijeg utroška energije (programi: Projektiranje dopunskog osvjetljenja; Proračun gubitaka topline, potrebe goriva i smanjenja gubitaka topline).
 6. P-2 Oprema za smanjenje temperature zraka.
 7. P-2 Odnos topline i relativne vlage zraka i proračun sustava ventilacije.
 8. VP-2 Odnos temperature, relativne i apsolutne vlage zraka.
 9. VP-2 Temperatura rosišta. Odnos temperature, relativne vlage i tlaka vodene pare.
 10. VP-2 Prijenos senzibilne topline u latentnu
 11. P-2 Komponente za poboljšanje značajki tla.
 12. TV-4 Terenska nastava, oprema za regulaciju mikroklime u zaštićenom prostoru.
 13. P-1 Mogućnosti primjene CO2 u zaštićenom prostoru
 14. VP-1 Analiza rezultata programa i seminara. S-1 Rasprava o programima: Projektiranje dopunskog osvjetljenja; Proračun gubitaka topline, potrebe goriva i smanjenja gubitaka topline.
 15. S-2 Test znanja.

Obligatory literature

 1. Borošić, J. 2012. Odabrana poglavlja iz modula Agrobiotopi zaštićenih prostora. Interna skripta, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za povrćarstvo.
 2. Spagnol (Italija), GIS-Impro (Hrvatska): Racionalno vođenje klime u plastenicima. CD
 3. Power point prezentacije s predavanja.

Recommended literature

 1. Castilla, N. 2013. Greenhouse technology and management 2.ed. CABI Publishing, UK
 2. Ponce, P., Molina, A., Cepeda, P., Lugo, E., MacCleery, B. 2014. Greenhouse design and control. CRC Press, USA

Similar course at related universities

 • Colture protette, University of Padova