Study programme INTER-EnAgro

Proizvodnja i prerada mlijeka (120.00 ECTS)

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka proizvodnje i prerade mlijeka
(mag. ing. agr.)

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Biologija laktacije (144558)
Salajpal, K.
R1 30
(25+5+0)
1.
6.00 Hranidba preživača (144503)
Grbeša, D.
R1 60
(38+18+4)
1.
3.00 Biokemija - odabrana poglavlja (26142)
Jalšenjak, N.
R1 30
(30+0+0)
1.
6.00 Kemija i fizika mlijeka (169504)
Antunac, N.
R1 60
(30+26+4)
1.
6.00 Mljekarska mikrobiologija (144559)
Samaržija, D.
R1 60
(30+20+10)
1.
6.00 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (144441)
Kapš, M.
R1 60
(30+30+0)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 26.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Sirarstvo (169506)
Kalit, S.
R2 60
(36+16+8)
2.
6.00 Biokemija i tehnologija zrenja sireva (169505)
Kalit, S.
R2 60
(40+16+4)
2.
6.00 Proizvodnja kravljeg mlijeka (144560)
Ivanković, A.
R1 60
(47+5+8)
2.
6.00 Proizvodnja ovčjeg i kozjeg mlijeka (144512)
Prpić, Z.
R1 60
(40+14+6)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Elective course: Group 14500
    => Required number of ECTS credits: at least 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Europska unija i zajednička poljoprivredna politika (26190)
Franić, R.
R1 60
(24+8+28)
2.
6.00 Izvorne pasmine i njihova zaštita (157048)
Mioč, B.
R1 60
(48+8+4)
2.
6.00 Sigurnost hrane (169206)
Tudor Kalit, M.
R1 60
(32+18+10)
2.
6.00 Tehnika proizvodnje hrane za životinje (144506)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
2.
6.00 Travnjaštvo (144325)
Bošnjak, K.
R1 60
(37+15+8)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Fermentirana mlijeka (169507)
Samaržija, D.
R1 60
(32+18+10)
3.
3.00 Stručna praksa-Proizvodnja i prerada mlijeka (144565)
Samaržija, D.
90
(0+0+90)
3.
3.00 Stručni projekt-Proizvodnja i prerada mlijeka (144566)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14501
    => Required number of ECTS credits: at least 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Genotipovi i selekcija u proizvodnji mlijeka (169508)
Kelava Ugarković, N.
R1 60
(32+20+8)
3.
6.00 Tehnologije i tehnički procesi u proizvodnji mlijeka i mesa (26742)
Salajpal, K.
R1 60
(38+22+0)
3.
6.00 Molekularna genetika u animalnoj proizvodnji (144552)
Ramljak, J.
R1 60
(32+24+4)
3.
6.00 Oplemenjivanje životinja (144447)
Kapš, M.
R1 60
(30+26+4)
3.
6.00 Zdravstveni aspekti proizvodnje mesa i mlijeka (98398)
Kostelić, A.
60
(40+20+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14503
    => Required number of ECTS credits: at least 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Globalna ekologija (144071)
Zgorelec, Ž.
R1 60
(26+14+20)
3.
6.00 Poljoprivredno savjetodavstvo i komunikacije (132885)
Žutinić, Đ.
R1 60
(28+12+20)
3.
6.00 Ruralni turizam (116651)
Cerjak, M.
R2 60
(28+12+20)
3.
6.00 Laboratorijska tehnologija (169202)
Mikulec, N.
R1 60
(28+28+4)
3.
6.00 Upravljanje troškovima u agrobiznisu (87427)
Grgić, Z.
R1 60
(30+16+14)
3.
6.00 Senzorno ocjenjivanje mlijeka i mliječnih proizvoda (133216)
Antunac, N.
R1 60
(22+26+12)
3.
3.00 Precizna hranidba ovaca i koza (144508)
Kiš, G.
30
(20+6+4)
3.
6.00 Proizvodnja mlijeka i mesa kopitara (144553)
Ramljak, J.
R1 60
(40+14+6)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Bagić, G.
R3 30
(15+15+0)
3.
3.00 Pisanje i izlaganje znanstvenog rada (144450)
Kapš, M.
R1 30
(6+6+18)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Proizvodnja i prerada mlijeka (169304)
Samaržija, D.
280
(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14502
    => Required number of ECTS credits: at least 0.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.
6.00 Marketing u poljoprivredi (132889)
Kovačić, D.
R1 60
(41+0+19)
4.

Predmeti označeni zvjezdicom (*) su obvezni predmeti za studij. Svi ostali izborni predmeti su potpuno izborni predmeti.