Study programme

Akvakultura (169509)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 16
Laboratory exercises 16
Seminar 12
Field exercises 16
Lecturer
Assist. Prof. Daniel Matulić, PhD
Assoc. Prof. Tea Tomljanović, PhD
Assoc. Prof. Ana Gavrilović, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Daniel Matulić, PhD
Assoc. Prof. Tea Tomljanović, PhD
Marina Tomić Maksan, PhD
Assoc. Prof. Ana Gavrilović, PhD
Associate teacher for seminars
Assist. Prof. Daniel Matulić, PhD
Assoc. Prof. Tea Tomljanović, PhD
Marina Tomić Maksan, PhD
Assoc. Prof. Ana Gavrilović, PhD
Grading
Sufficient (2) 66 -75%
Good (3) 76 -85%
Very good (4) 86 -93%
Excellent (5) 94 -100%
Conditions for obtaining signature
Uredno ispunjene studentske obveze u vidu dolaska na nastavu i izvođenje vježbi.

Course coordinator

Assist. Prof. Daniel Matulić, PhD
Assist. Prof. Daniel Matulić, PhD

Course description

Program predmeta omogućuje studentima stjecanje suvremenih teorijskih i praktičnih znanja o aktualnom stanju akvakulture (uzgoju akvatičnih organizama) te njezinom značaju u svjetskom i domaćem ribarstvu. Studenti se upoznaju s uzgojem toplovodnih vrsta riba od mrijesta do konzuma. Tehnikama i tehnologijama salmonikulture. Uzgojem riba u bočatim vodama. Principima marikulture s osnovama uzgoja drugih akvatičnih vrsta i alternativnih oblika akvakulture. Stečena znanja su pretpostavka za prostorno - tehničko uređenje uzgojnih pogona s ciljem održivog i ekonomski isplativog gospodarenja. Od uzgoja akvatičnih organizama za potrebe tržišta hranom i sirovinama za prerađivačku industriju do očuvanja i repopulacije prirodnih stokova. Nezaobilazni dio programa je i upoznavanje s osnovnim karakteristikama kvalitete, prerade i uporabe ribljeg mesa te tržišta i prometa. Praktični dio nastave održava se u suhom i mokrom laboratoriju (akvaristika, RAS) te na terenskim izlascima. Planirane aktivnosti pružaju primjerenu podlogu za izradu studentskih seminara, a potom i diplomskih radova.

Type of course

General competences

Stjecanjem suvremenih teorijskih i praktičnih znanja student se osposobljava za razumijevanje aktualnog stanja akvakulture (uzgoju akvatičnih organizama) te njezinom značaju u svjetskom i domaćem ribarstvu. Uspostavlja se stručna podloga aplikativnog (primjenjivog) značaja poljoprivredne proizvodnje u funkciji stvaranja novih, održavanja postojećih i iskorištavanja neiskorištenih nacionalnih dobara. Usvajaju se temeljna znanja za nastavak studiranja na specijalističkim i doktorskim studijima kao i dostatne vještine za obavljanje odgovornih poslova unutar struke.

Types of instruction

 • Laboratorijske vježbe
  RAS, Akvaristika
 • Predavanja
  Aktivni i interaktivni oblik teorijske nastave koji je potreban studentima za usvajanje temeljnih znanja o akvakulturi definiran ishodima učenja
 • Seminari
  Odabirom naslova iz ponuđene tematike, studenti samostalno uz nadzor nastavnika izrađuju i prezentiraju seminarski rad
 • Terenske vježbe
  Slatkovodna akvakultura, marikultura, RAS

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati elemente i ulogu akvakulture u proizvodnji hrane i očuvanju biološke raznolikosti Usmeni ispit, seminar
Prepoznati pozicije i trendove akvakulture u zemlji i inozemstvu Usmeni ispit, seminar
Izračunati optimalnu gustoću nasada, te parametre rasta riba u pojedinim fazama uzgoja s ciljem optimalnog gospodarenja Usmeni ispit
Odabrati optimalni sustav uzgoja akvatičnih organizama sukladno uvjetima sredine i očekivanom gospodarskom probitku Usmeni ispit, seminar
Opisati prednosti i nedostatke primijenjenih tehnologija uzgoja akvatičnih organizama i njihovog utjecaja na okoliš Usmeni ispit, seminar
Postaviti istraživanja u području akvakulture, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti literaturu, obraditi pokazatelje Seminar
Prezentirati rezultate istraživanja u uzgoju akvatičnih organizama te na temelju njih predložiti optimalno gospodarenje Usmeni ispit
Upravljati objektima akvakulture te voditi poslove iz akvakulture u državnim i javnim institucijama Usmeni ispit, seminar
Ustanoviti, usporediti i argumentirati mišljenje o primijenjenim tehnologijama u uzgoju akvatičnih organizama Usmeni ispit, seminar
Dostići razinu znanja iz područja akvakulture nužnu za cjeloživotno obrazovanje i/ili nastavak na trećoj razini studij Usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Rad u laboratoriju 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 50 1,5
Seminarski rad 20% 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 50 1,5
Završni usmeni ispit 60% 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
90-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 80 3
UKUPNO 100% 0-100% 1-5 60 180 6

Pretpostavke za polaganje završnog usmenog ispita su redovitost sudjelovanja na nastavnim programima (predavanja, laboratorijske i terenske vježbe, seminari), i uspješno parcijalno rješavanje usmenog ispita.

Weekly class schedule

 1. Tumačenje i značaj akvakulture u svijetu i Hrvatskoj uz upoznavanje s literaturom i konceptom modula
 2. Uzgoj toplovodnih vrsta riba s kategorizacijom i osobitostima pojedinih ribnjaka; Metode i tehnologije mriješćenja šarana i dopunskih vrsta riba u ciprinikulturi; Uzgoj mjesečnjaka, mlađa i konzumnih kategorija
 3. Uzgoj hladnovodnih vrsta riba s kategorizacijom i osobitostima pojedinih ribnjaka; Inducirani mrijest kalifornijske pastrve. Faze uzgoja od ličinke do konzumne veličine - Salmonikultura
 4. Uzgajališta morske ribe, mrijest i uzgoj mlađi do konzuma brancina i orade - Marikultura 1
 5. Terenska nastava - Marikultura
 6. Terenska nastava - Salmonikultura
 7. Terenska nastava - Ciprinikultura
 8. Osnove akvaristike; Tehnologija, uspostava akvarija, održavanje
 9. Marketing u akvakulturi
 10. Uzgoj školjkaša s naglaskom na dagnju i kamenicu
 11. Ostale vrste riba i drugih organizama u akvakulturi
 12. Osnovne karakteristike kvalitete, prerade i uporabe ribljeg mesa te tržišta i prometa akvatičnih organizama
 13. Terenska nastava - Prerada i akvakultura općenito
 14. Seminari – prezentacije i rasprava
 15. Usmeni ispit

Obligatory literature

 1. Treer T., Safner R., Aničić I., Lovrinov M. (1995): Ribarstvo. Globus, Zagreb. Pp 463
 2. Treer T., Safner R., Aničić I. (2001): Modeli malih obiteljskih ribnjaka. Hrvatski zadružni savez, Zagreb
 3. Bogut I., Horvath L., Adamek Z., Katavić I. (2006.): Ribogojstvo. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek

Recommended literature

 1. Tidwel, J.H. (2012): Aquaculture Production Systems. Wiley-Blackwell. Oxford, UK
 2. Stickney R.R., (editor) (2000): Encyclopedia of Aquaculture. John Wiley & Sons, New York
 3. Članci znanstveno-stručnih časopisa Aquaculture, Aquaculture Reseach, Aquaculture International

Similar course at related universities

 • Aquaculture, Fisheries and Aquaculture Management, Royal Agricultural University, UK
 • Aquaculture, University of Stirling FK9 4LA Scotland UK
 • Aquaculture, Institute of Aquaculture, University of Stirling, Stirling