Study programme

Limnologija i oceanologija (144567)

ECTS 6.00
English language R2
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 28
Laboratory exercises 20
Seminar 12
Lecturer
Prof. Marina Piria, PhD
Prof. Tomislav Treer, PhD, Professor Emeritus
Associate teacher for exercises
Prof. Marina Piria, PhD
Assist. Prof. Daniel Matulić, PhD
Associate teacher for seminars
Assist. Prof. Daniel Matulić, PhD
Assoc. Prof. Tea Tomljanović, PhD
Prof. Marina Piria, PhD
Grading
Sufficient (2) 60%
Good (3) 70%
Very good (4) 80%
Excellent (5) 90%
Conditions for obtaining signature
Redovito pohađanje nastave

Course coordinator

Prof. Marina Piria, PhD
Prof. Marina Piria, PhD

Course description

Voda pokriva oko 70% našeg planeta što ga razlikuje od svih drugih planeta koje poznajemo. Voda igra važnu ulogu u globalnoj klimi, kao izvor hrane, minerala, energije i služi za rekreaciju. Vodeni ekosustavi su prepuni organizama, od mikroskopskog fitoplanktona i zooplanktonktona preko koralja, rakova i riba sve do sisavaca. Nažalost, vodeni su ekosustavi također korišteni kao 'odlagališta' za većinu društvenog otpada te su duboko pogođeni globalnom promjenom. Stoga su tematske cjeline povezane na način da se ukratko dotakne spomenuta raznolika problematika te uključuje: značenje i razvoj limnologije i oceanologije, osobine slatkovodnih i morskih organizama, energiju i produktivnost, onečišćenje kopnenih voda i mora, geologiju voda, fiziku kopnenih voda (pokretljivost, svjetlost, boja, prozirnost, temperatura, gustoća), stanišne tipove tekućih i stajaćih kopnenih voda, kemiju kopnenih voda (otopljeni plinovi i CO2 sustav, hranjive soli), ekologiju stajačica, ekologiju tekućica, specifičnosti fizike i kemije mora, opće osobine mora i oceana s posebnim osvrtom na Jadran, pelagijal, bental, fizikalno-kemijsku i biološku analizu vode, saprobni sustav.

Type of course

General competences

Modul osposobljava za razumijevanje osnovnih procesa u kopnenim i morskoj vodi. Student stječe temeljne spoznaje o geologiji, fizici, kemiji i biologiji kopnenih voda i mora, njihovom značenju u ribarstvu, te sposobnost samostalnog određivanja procjene onečišćenja voda.

Types of instruction

 • Laboratorijske vježbe
  Izvode se troje vježbe vezane uz fizikalno kemijske osobine vode te biološke vezane uz organizme indikatore. Vježbe se izvode u grupama od maksimalno 10 studenata
 • Predavanja
 • Seminari
  Seminari predstavljaju istraživački rad studenata na temu fizikalno kemijskih osobina vode. Izvode se u timu od maksimalno 5 studenata po jednom seminaru. Studenti uzimaju uzorke vode, analiziraju vodu u laboratoriju, opisuju dobivene rezultate i raspravljaju s literaturom. Na kraju semestra javno prezentiraju radove u obliku poster prezentacije (na tri slidea Microsoft Power Point aplikacije) ne dulje od 5 minuta.
 • Terenske vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati probleme vezane uz kvalitetu ribolovnih voda u području slatkovodne i morske akvakulture, kao i otvorenih voda. Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Napraviti i izračunati procjenu kvalitete vode na osnovu fizikalno kemijskih i bioloških parametara radi optimalnog gospodarenja u otvorenim slatkim vodama i moru Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
koristiti dostignuta znanja iz limnologije, biologije voda i oceanologije u stjecanju novih spoznaja za ispravno ribarsko gospodarenje i akvaristiku Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
postaviti istraživanje u području limnologije i oceanologije, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti relevantnu literaturu, statistički obraditi podatke, te napisati i poslati rad za objavljivanje u stručnom časopisu Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
provesti hidrobiološki dio u izradi ribolovno-gospodarske osnove Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
prezentirati rezultate hidrobioloških istraživanja, te na temelju njih predložiti optimalno gospodarenje Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
prepoznati važna zbivanja iz područja hidrobiologije, te ih prezentirati u medijima i publicistici Seminar
identificirati bentosne vrste organizama na temelju ključa za determinaciju i druge relevantne literature Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
samostalno organizirati i voditi poslove iz hidrobiologije u državnim i javnim institucijama Usmeni ispit, seminar
koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svakodnevnom radu Seminar

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Među pismeni I 30% 0-60 %
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 50 2
Među pismeni II 40% 0-60 %
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 50 2
Među pismeni III 30% 0-60 %
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 50 2

Weekly class schedule

 1. Uvod u Limnologiju i oceanologiju
 2. Limnologija I (Uvod – Hranjive soli)
 3. Uzorkovanje i fizikalne analize vode (temperatura, pokretljivost, prozirnost, organoleptička obilježja) + Kemijske analize vode I (O2, KPK, BPK, CO2, alkalinitet, tvrdoća), Kemijske analize vode II; Multiparametarski instrument, spektrofotometar
 4. Posjet pročišćivaću vode Ivanja Reka
 5. Limnologija II (Biologija)
 6. Uvod u uzorkovanje makrobentosa, determinacija makrozoobentosa, Biološke analize u svrhu procjene kvalitete vode, organizmi indikatori
 7. Hidromorfologija
 8. Oceanologija
 9. Metode istraživanja u limnologiji; podjela seminarskih radova; uzorkovanje za seminar
 10. Globalan status kvalitete voda i budućnost; Uzorkovanje za seminar i analize
 11. Klimatske promjene i njihov utjecaj; Uzorkovanje za seminar i analize
 12. Uzorkovanje za seminar i analize
 13. Pretraživanje literature i pisanje seminara
 14. Pretraživanje literature i pisanje seminara
 15. Izlaganje seminara

Obligatory literature

 1. Treer T., Safner R., Aničić I., Lovrinov M. (1995): Ribarstvo. Globus, Zagreb
 2. Kerovec M. (1988): Ekologija kopnenih voda. HED & Pelivan, Zagreb
 3. Požar-Domac A. (1988): O biologiji mora. HED & Pelivan, Zagreb

Recommended literature

 1. Matoničkin I., Pavletić Z. (1972): Život naših rijeka. Školska knjiga, Zagreb
 2. Peres J.-M., Gamulin Brida H. (1973): Biološka oceanografija. Školska knjiga, Zagreb
 3. Cole G. A. (1983): Textbook of Limnology. C. V. Mosby Co., St. Louis
 4. Sumich J. L. (1992): An Introduction to the Biology of Marine Life. WCB, Wm. C. Brown Publishers, Dubuque
 5. Mihanović B., Perina I. (1982): Fizikalno i kemijsko ispitivanje zagađenosti vode. Školska knjiga, Zagreb

Similar course at related universities

 • Applied Limnology – Aquatic ecosystem management, BOKU, Austrija
 • Limnologija, Prirodoslovno matematički fakultet, Zagreb
 • Primjenjena limnologija, Prirodoslovno matematički fakultet, Zagreb
 • Introduction into limnology and oceanofraphy, University of Amsterdam, Netherlands