Study programme INTER-EnAgro

Ribarstvo i lovstvo (120.00 ECTS)

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka ribarstva i lovstva
(mag. ing. agr.)

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 24.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Ihtiologija (26629)
Treer, T.
R1 60
(28+20+12)
1.
6.00 Limnologija i oceanologija (144567)
Piria, M.
R2 60
(28+20+12)
1.
6.00 Lov (144568)
Šprem, N.
R2 60
(26+34+0)
1.
6.00 Biologija i ekologija divljači (144093)
Šprem, N.
R1 60
(28+20+12)
1.
ECTS  Elective course: Group 14517
    => Required number of ECTS credits: at least 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Biologija probave i metabolizam (26590)
Salajpal, K.
R1 30
(28+2+0)
1.
6.00 Opća hranidba životinja (169448)
Pintar, J.
R1 60
(50+6+4)
1.
6.00 Biljne vrste u lovištu (144333)
Uher, D.
R1 60
(34+20+6)
1.
3.00 Info sustavi u poljoprivredi (144070)
Grbavac, V.
R1 30
(15+0+15)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 20.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Akvakultura (169509)
Matulić, D.
R1 60
(16+32+12)
2.
6.00 Lovno gospodarenje (169510)
Šprem, N.
R1 60
(24+24+12)
2.
6.00 Ribolov (169511)
Piria, M.
R1 60
(20+30+8)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Elective course: Group 14518
    => Required number of ECTS credits: at least 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Ekonomika upotrebe resursa u agrobiznisu (26179)
Hadelan, L.
R1 30
(24+2+4)
2.
6.00 Poljoprivreda,turizam i ekonomski razvoj (144407)
Franić, R.
R1 60
(28+16+16)
2.
6.00 Populacijska genetika (157196)
Čurik, I.
R1 60
(40+12+8)
2.
6.00 Korištenje i zaštita voda (144081)
Romić, D.
R1 60
(34+22+4)
2.
6.00 Uzgoj Avertebrata (169219)
Tomljanović, T.
R1 60
(32+20+8)
2.
6.00 Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda (143882)
Treer, T.
R1 60
(28+20+12)
2.
6.00 Hranidba u akvakulturi (169450)
Matulić, D.
R1 60
(20+32+8)
2.
6.00 Kinologija (169221)
Tomljanović, T.
R1 60
(24+22+14)
2.
3.00 Alternativni uzgoji peradi (169415)
Bedeković, D.
R1 30
(20+6+4)
2.
6.00 Zaštita prirode (144100)
Španjol, Ž.; Barčić, D.
60
(30+20+10)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručna praksa-Ribarstvo i lovstvo (144572)
Treer, T.
90
(0+0+90)
3.
3.00 Stručni projekt-Ribarstvo i lovstvo (144573)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14519
    => Required number of ECTS credits: at least 24.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Ekofiziologija (26168)
Poljak, M.
R2 30
(25+0+5)
3.
6.00 Hrana za životinje (144502)
Grbeša, D.
R1 60
(24+30+6)
3.
6.00 Molekularna genetika životinja (144442)
Čubrić Čurik, V.
R1 60
(44+12+4)
3.
6.00 Varijabilnost Y kromosoma i mtDNA (144444)
Čubrić Čurik, V.
R1 60
(42+14+4)
3.
6.00 Globalna ekologija (144071)
Zgorelec, Ž.
R1 60
(26+14+20)
3.
6.00 Hranidba preživača (144503)
Grbeša, D.
R1 60
(38+18+4)
3.
6.00 Ruralna sociologija (98328)
Žutinić, Đ.
R1 60
(30+0+30)
3.
6.00 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima (26621)
Perčin, A.
R1 60
(34+14+12)
3.
3.00 Primjena marketinga i inovacije u agrobiznisu (132884)
Kovačić, D.
R1 30
(12+0+18)
3.
6.00 Uvod u SAS i R (144443)
Džidić, A.
R1 60
(14+42+4)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Bagić, G.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Ekološka psihologija (144513)
Ajduković, D.
R2 60
(30+0+30)
3.
6.00 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (144441)
Kapš, M.
R1 60
(30+30+0)
3.
6.00 Uzgoj i korištenje vodne peradi i nojeva (157811)
Bedeković, D.
R1 60
(40+8+12)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Ribarstvo i lovstvo (169305)
Treer, T.
280
(0+0+0)
4.