Study programme

Biljna biotehnologija (87430)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R2
Teaching hours 60
Lectures 46
Laboratory exercises 8
Seminar 6
Lecturer
Prof. Snježana Kereša, PhD
Prof. Ivan Pejić, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Anita Bošnjak Mihovilović, PhD
Prof. Snježana Kereša, PhD
Associate teacher for seminars
Prof. Snježana Kereša, PhD
Assist. Prof. Anita Bošnjak Mihovilović, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%

Course coordinator

Prof. Snježana Kereša, PhD
Prof. Snježana Kereša, PhD

Course description

Biljna biotehnologija je disciplina koja obuhvaća različite „in vitro“ metode oplemenjivanja i brzog vegetativnog razmnožavanja biljaka, a neke od tih metoda, poput mikrorazmnožavanja već se desetljećima rutinski primjenjuju u komercijalnoj proizvodnji sadnica različitih biljnih vrsta, posebice ukrasnih i voćnih. Genetički modificirane sorte različitih biljnih vrsta čija komercijalna proizvodnja datira unazad 20ak godina također su nastale kao rezultat istraživanja u biljnoj biotehnologiji. Zbog toga je tehnikama rekombinantne DNA i genetičkim modifikacijama biljaka, od metoda do primjera transformacije različitih biljnih vrsta za različita svojstva, posvećeno nekoliko predavanja kao i seminar. Osim ovih tema u modulu Biljna biotehnologija studenti će naučiti: osnovne principe kulture biljnog tkiva s naglaskom na načine regeneracije biljaka in vitro, o staničnim suspenzijama, o čuvanju genfonda u in vitro uvjetima, razvoju genetičke varijabilnosti putem somaklonske varijabilnosti i fuzijom protoplasta, o metodama dobivanja haploida i dihaploidizaciji kao metodi ubrzavanja selekcijskog procesa, te o upotrebi molekularnih markera u oplemenjivanju bilja. Laboratorijske vježbe sastoje se od pripreme hranidbene podloge za kulturu biljnog tkiva, sterilizacije biljnog materijala, izolacije meristema pod stereomikroskopom i njihova postavljanja u kulturu, te inokulacije eksplantata u svrhu mikrorazmnožavanja. Polaganje ispita se provodi preko dvaju parcijalnih testova znanja ili završnog pismenog ispita.

Type of course

 • Diplomski studij / Biljne znanosti (compulsory course, 1 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Fitomedicina (elective course, 3 semester, 2 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (elective course, 3 semester, 2 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (elective course, 3 semester, 2 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Vinogradarstvo i vinarstvo (elective course, 3 semester, 2 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (elective course, 3 semester, 2 year)

General competences

Nakon odslušanih predavanja i vježbi iz ovog modula studenti su spremni samostalno raditi npr. u komercijalnim laboratorijima za mikropropagaciju biljaka (pripremati hranidbene medije za kulturu biljnog tkiva, sterilizirati početni biljni materijal za uvođenje u kulturu, izolirati meristeme pod steromikroskopom, supkultivirati) ili voditi takav laboratorij. Spremni su također za timski rad u biotehnološkim istraživačkim laboratorijima oplemenjivačkih kuća. Na osnovu znanja stečenog o genetički modificiranim biljkama student je spreman ispravno planirati i voditi uzgoj konvencionalnih kultura u koegzistenciji s GM usjevima.

Types of instruction

 • Laboratorijske vježbe
  provode se kroz 4 vježbe po dva sata u pet skupina od po 5-8 studenata. Na vježbama studenti pripremaju hranidbene podloge za kulturu biljnog tkiva, pripremaju početne eksplantate za inicijaciju kulture in vitro (površinska sterilizacija), supkultiviraju nodalne segmente za mikropropagaciju aksilarnim grananjem, izoliraju meristeme i postavljaju u kulturu.
 • Predavanja
 • Seminari
  Samostalni rad kod kuće, a zatim kao rad u učionici; studenti podijeljeni u dvije skupine vode raspravu o genetički modificiranim biljkama. Za kvalitetnu raspravu potrebna je priprema studenta u skupinama prema prethodno dobivenim materijalima.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati pojmove kao što su moderna biljna biotehnologija, kultura biljnog tkiva, kalusna kultura, somaklonska varijabilnost, stanična suspenzija, mikropropagacija, rekombinantna DNA, genetička modifikacija; Test znanja, Završni ispit
Grupirati i opisati načine regeneracije biljaka u kulturi tkiva, mikropropagacije biljaka, načine dugoročnog čuvanja vegetativnih dijelova biljaka, metode genetičkih modifikacija biljaka, izolacije i fuzije protoplasta; objasniti svrhu kulture embrija, svrhu i način proizvodnje haploida; sažeti informacije o do sada oplemenjenim svojstvima biljaka primjenom somaklonskih varijabilnosti i genetičkih modifikacija; Test znanja, Završni ispit
Koristiti osnovnu laboratorijsku opremu potrebnu za pripremu hranidbenih medija te rukovati kulturom biljnog tkiva u sterilnim uvjetima; Test znanja, Završni ispit
Usporediti prednosti i nedostatke genetičkih modifikacija u odnosu na klasično oplemenjivanje bilja; Test znanja, Završni ispit
Predložiti koje metode ozdravljenja biljaka od virusa i mikropropagacije upotrijebiti za koje biljne vrste te koju metodu fiksacije genotipa tj. dobivanja haploida i dihaploidizacije koristiti za skraćivanje procesa oplemenjivanja bilja; Test znanja, Završni ispit
Prosuditi koristi i rizike od genetički modificiranih (GM) biljaka, procijeniti koje GM biljke te modificirane za koja svojstva bi bile primjenjive u Hrvatskoj. Seminar, Sudjelovanje u raspravi

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave; svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u Merlin sustavu za e-učenje; komunikacija sa studentima (obavijesti, rezulati ispita) preko sustava Merlin.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima, laboratorijskim vježbama i seminarima je obavezno; studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja i vježbi 54 54 1,8
Test znanja 1 (T1)* 50% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 60 2
Test znanja 2 (T2)* 50% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 60 2
Seminar korektivni učinak na ocjenu 4 6 0,2
UKUPNO 100% (T1x50+T2x50)/100 180 6
Završni ispit** 100% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
120 4
Ukupno 100% 120 4

*Student ima pravo popraviti ocjenu iz jednog parcijalnog ispita ili naknadno pristupiti jednom parcijalnom ispitu ukoliko je bio spriječen tijekom redovitog održavanja parcijalnih ispita; bodovna skala ista kao kod redovitog polaganja parcijalnih ispita
**Ukoliko student ne položi predmet putem parcijalnih ispita, izlazi u ispitnom roku na završni pismeni ispit

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Test znanja 1 (T1)* Studentu je omogućena provjera znanja tijekom održavanja nastave kroz dva testa znanja. Test znanja 1 sastoji se od 14 pitanja koja obuhvaćaju tematske jedinice: mediji i regulatori rasta za kulturu biljnog tkiva, čimbenici koji utječu na uspješnost in vitro kulture, načini regeneracije biljaka in vitro, somaklonska varijabilnost, mikropropagacija, ozdravljenje od virusa, stanične suspenzije, kultura protoplasta, in vitro čuvanje genfonda i krioprezervacija, haploidi i dihaploidizacija 8. tjedan nastave Studenti koji polože Test znanja 2 mogu pristupiti ispravku Testa znanja 1 prvi tjedan po završetku nastave
Test znanja 2 (T2)* Test znanja 2 sastoji se od 14 pitanja koja obuhvaćaju tematske jedinice: osnove molekularne genetike i ekspresije gena, metode genetičkih modifikacija biljaka, genetičke modifikacije za različita svojstva -primjeri, primjena molekularnih markera u oplemenjivanju bilja 15. tjedan nastave Studenti koji polože Test znanja 1 mogu pristupiti ispravku Testa znanja 2 prvi tjedan po završetku nastave
Seminar Kvaliteta i aktivnost sudjelovanja u raspravi timova ima korektivni učinak na ocjenu max. 5%
Završni ispit** Student koji ne položi testove znanja tijekom semestra pristupa polaganju cjelovitog pismenog završnog ispita u previđenim ispitnim rokovima. Završni ispit sastoji se od 20 pitanja. ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. P – Uvod; hranidbene podloge (mediji), utjecaj biljnog materijala i fizičkih čimbenika na kulturu biljnog tkiva, načini regeneracije biljaka in vitro
 2. P - Stanične suspenzije, proizvodnja sekundarnih metabolita, somaklonska varijabilnost
 3. P - Tehnike mikropropagacije, kultura meristema za proizvodnju zdravog sadnog materijala
 4. V - 1) priprema, autoklaviranje i razlijevanje u posudice hranidbenih podloga; 2) sterilizacija biljnog materijala prije uvođenja u kulturu
 5. P - Čuvanje germplazme in vitro i krioprezervacijom; V- izoliracija meristema pod stereomikroskopom i postavljanje u kulturu
 6. P - Metode izolacije i fuzije protoplasta; V- supkultiviranje nodalnih segmentata za mikropropagaciju aksilarnim grananjem
 7. P - Proizvodnja haploida i dihaploidizacija, kultura embrija
 8. Prvi test znanja; P- struktura DNA i kromosoma, replikacija DNA, regulacija ekspresije gena
 9. P - Metode genetičkih modifikacija biljaka
 10. P - Transgeneza, cisgeneza, intrageneza; Editiranje genoma (precizno oplemenjivanje bilja); Transformacija za otpornost na bolesti
 11. P - Transformacija biljaka za otpornost na štetnike
 12. P - Transformacija biljaka za otpornost na abiotske stresove i druga svojstva; status uzgoja GM biljaka u svijetu i stanje u Hrvatskoj
 13. P - Primjena molekularnih markera u oplemenjivanju bilja
 14. S - Studenti kroz timski rad u učionici proučavaju materijale o GM biljkama, strategiju za koegzistenciju konvencionalnih, GM i ekoloških usjeva i pripremaju se za raspravu o tome
 15. S - rasprava o GM usjevima i njihovoj koegzistenciji; Drugi test znanja

Obligatory literature

 1. Kereša, Snježana i sur. (2013/2014). Predavanja organizirana po cjelinama (Merlin)
 2. Jelaska, Sibila (1994). Kultura biljnih stanica i tkiva. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Chawla, H. S. (2002). Introduction to Plant Biotechnology (2nd edition). Enfield, NH: Science Publishers, Inc.

Recommended literature

 1. Tamarin,R. H. (1999) Principles of Genetics (sixth edition). WCB McGraw-Hill.
 2. Slater, A., Scott , N. W., Fowler M. R. (2008). Plant Biotechnology: the genetic manipulation of plants (2nd edition). Oxford University Press.
 3. Taji, A., Kumar, P., Lakshmanan, P. (2002). In vitro plant breeding. Binghamton, NY: Haworth Press.

Similar course at related universities

 • Plant Biotechnology, University of Hohenheim, Njemačka
 • Plant Biotechnology, National University of Ireland, Maynooth, Irska