Study programme

Fiziologija dozrijevanja grožđa (185567)

ECTS 3.00
English language R2
E-learning R1
Teaching hours 30
Lectures 20
Laboratory exercises 6
Seminar 4
Lecturer
Assoc. Prof. Darko Preiner, PhD
Assist. Prof. Zvjezdana Marković, PhD
Assoc. Prof. Marko Karoglan, PhD
Associate teacher for exercises
Iva Šikuten, mag. ing. agr.
Grading
Sufficient (2) 60%
Good (3) 71%
Very good (4) 81%
Excellent (5) 91%
Conditions for obtaining signature
Redovito pohađanje predavanja i vježbi, izrađen seminar.

Course coordinator

Assist. Prof. Željko Andabaka, PhD
Assist. Prof. Željko Andabaka, PhD

Course description

Modul Fiziologija dozrijevanja grožđa upoznaje studente sa dinamikom biosinteze i nakupljanja glavnih grupa primarnih i sekundarnih metabolita u grožđu tijekom dozrijevanja kroz nekoliko programskih jedinica. Unutar bobe grožđa odvijaju se mnogi biokemijski i fiziološki procesi koji za posljedicu imaju nakupljanje vode, mineralnih tvari i šećera u bobi. Isti procesi utječu i na biosintezu aminokiselina, organskih kiselina te polifenolnih i aromatskih spojeva. U prvoj programskoj jedinici studenti se upoznaju sa vodnim režimom unutar bobe grožđa što je iznimno važno jer je voda glavno otapalo za sve primarne i sekundarne metabolite grožđa. Druga programska jedinica prezentira mineralni sastav bobe grožđa i utjecaj glavnih mineralnih spojeva na fiziološke i biokemijske procese u grožđu. Sadržajno najveći dio modula posvećen je najvažnijim grupama sekundarnih metabolita grožđa, a to su polifenolni i hlapljivi spojevi te karoteonidi. Polifenolni spojevi su jedni od najvažnijih čimbenika kakvoće grožđa odnosno vina jer utječu na brojne organoleptičke karakteristike vina. Sve veći interes za ovim spojevima potaknut je i najnovijim istraživanjima koji dokazuju njihovu blagotvornost na ljudsko zdravlje. Karotenoidi su skupina spojeva koja značajno utječe na boju bijelih vina te su preteče C13-norizoprenoida. Isto tako ovi spojevi dijele dio biosintetičkog puta s nekim skupinama hlapljivih spojeva. Hlapljivi ili aromatski spojevi koji izravno potječu iz bobe grožđa imaju presudnu ulogu u senzornom profilu budućeg vina.

Type of course

General competences

Kroz modul studenti će steći detaljan uvid u puteve biosinteze ovih važnih grupa spojeva kao i u utjecaj okolišnih uvjeta na nastanak i nakupljanje ovih grupa spojeva u grožđu. Poseban naglasak će biti na definiranju utjecaja različitih agrotehničkih i ampelotehničkih zahvata na modifikaciju okolišnih uvjeta s ciljem utjecaja na sadržaj i sastav polifenolnih i aromatskih spojeva u grožđu. Tijekom predavanja i vježbi studenti će se detaljno upoznati sa pojmom fenolne zrelosti grožđa, kao i problematikom praćenja dinamike i dozrijevanja grožđa s obzirom na sadržaj polifenolnih i hlapljivih spojeva kao i karotenoida. Obradit će se i kritički raspraviti o sadržaju polifenolnih, karotenoidnih i hlapljivih spojeva unutar autohtonog sortimenta vinove loze Republike Hrvatske s posebnim osvrtom i usporedbom s internacionalnim sortama.

Types of instruction

 • Predavanja
  Provode se prema planu nastave, a izvode putem ppt prezentacija. Dio predavanja provodit će se interaktivno primjenom modernih prezentacijskih tehnologija, grupne rasprave i przentacijom akutalnih tema prema sadržaju modula.
 • Seminari
  Grupa studenata samostalno izrađuje i prezentira rad iz metoda analize polifenolnih, karotenoidnih te hlapljivih spojeva. Druga tema seminarskih radova bit će iz problematike tumačenja dobivenih rezulata analize sadržaja polifenolnih spojeva nakon provedenih različitih ampelotehničkih zahvata
 • Vježbe u praktikumu
  Eksperimetalno utvrđivanje sadržaja polifenolnih i hlapljivh spojeva te određivanje utjecaja pojedninih ampelotehničkih zahvata na sadržaj polifenolnih spojeva.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati i obrazložiti glavne biokemijske procese koji utječu na akumulaciju vode u bobi tijekom dozrijevanja grožđa. Sudjelovanje u raspravama, kolokvij, usmeni ispit.
Definirati glavne mineralne spojeve u bobi grožđa i njihov utjecaj na kvalitetu grožđa. Sudjelovanje u raspravama, kolokvij, usmeni ispit.
Identificirati i opisati puteve biosinteze glavnih grupa polifenolnih, karotenoidnih te hlapljivih spojeva. Sudjelovanje u raspravama, kolokvij, usmeni ispit.
Objasniti utjecaj okolišnih uvjeta na biosintezu i sadržaj glavnih grupa polifenolnih i hlapljivih spojeva. Sudjelovanje u raspravama, kolokvij, usmeni ispit.
Objasniti utjecaj ampelotehničkih i agrotehničkih zahvata na sintezu i sadržaj polifenolnih i hlapljivih spojeva. Sudjelovanje u raspravama, kolokvij, usmeni ispit, laboratorijske vježbe.
Razumjeti i objasniti fiziološke procese koji utječu na promjenu sastava i sadržaja polifenolnih i hlapljivih spojeva te karotenoida tijekom dozrijevanja grožđa. Sudjelovanje u raspravama, kolokvij, usmeni ispit, laboratorijske vježbe, seminar.
Definirati i odabrati tehnološke zahvate u vinogradu u svrhu postizanja optimalne polifenolne i aromatske zrelosti grožđa Sudjelovanje u raspravama, kolokvij, usmeni ispit, laboratorijske vježbe, seminar.

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, seminara i laboratorijskih vježbi. Izrada nastavnih materijala. Osmišljavanje tema za seminarske radove. Održavanje konzultacija i usmenih ispita.

Students' obligations

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima, seminarima i laboratorijskim vježbama.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi i vježbama. Korektivni bodovi 26 26 0,8
Izrada seminara 30% 0-59%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 12 0,7
Parcijalni ispit 1 35% 0-59%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
26 0,8
Parcijalni ispit 2 35% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
26 0,7
Završni usmeni ispit 70% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
52 1,5
Ukupno 100% 0-60%, 61-70%, 71-80%, 81-90%, 91-100%. Nedovoljan (1), Dovoljan (2), Dobar (3), Vrlo dobar (4), Odličan (5) 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi i vježbama. +,0,- na konačnu ocjenu
Izrada seminara Ukupnu ocjenu čine ocjene pisanog rada (33%), prezentacije (33%) i odgovora na postavljena pitanja (33%)
Parcijalni ispit 1 8.tjedan nastave
Parcijalni ispit 2 15. tjedan nastave
Završni usmeni ispit Studenti koji ne polože parcijalne ispite tijekom semestra pristupaju polaganju cjelovitog usmenog završnog ispita u predviđenim rokovima koji čine 70% ocjene, a presotalih 30% čini ocjena seminarskog rada. Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul– općenito o modulu, ciljevi i ishodi programskih jedinica modula. – P
 2. Vodni režim bobe grožđa. - P
 3. Mineralni sastav bobe grožđa. - P
 4. Biosinteza i klasifikacija polifenolnih spojeva. Objašnjenje pojma fenolne zrelosti. - P
 5. Biosinteza i klasifikacija karotenoida. - P
 6. Biosinteza i klasifikacija hlapljivih spojeva. Objašnjenje pojma aromatske zrelosti. - P
 7. Metode analiza polifenolnih, karotenoidnih te hlapljivih spojeva. - S
 8. Parcijalni ispit I.
 9. Utjecaj okolišnih uvjeta na sadržaj i biosintezu polifenolnih i hlapljivih spojeva. - P
 10. Eksperimentalno određivanje fenolne zrelosti. - LV
 11. Eksperimentalno određivanje razlika u sastavu i sadržaju hlapljivih spojeva u određenim sortama. - LV
 12. Utjecaj agrotehničkih i ampleotehničkih zahvata na sastav i sadržaj polifenolnih i hlapljivih spojeva. - P
 13. Određivanje utjecaja ampelotehničkih zahvata na sastav i sadržaj polifenola. – LV
 14. Tumačenje dobivenih rezultata sastava i sadržaja polifenola nakon provedenih ampelotehničkih mjera. - S
 15. Parcijalni ispit II.

Obligatory literature

 1. Power Point prezentacije

Recommended literature

 1. Kalliopi A. Roubelakis-Angelakis (2009.) Grapevine Molecular Physiology & Biotechnology. London
 2. Sandra Thomas (2017.) Polyphenolic composition, antioxidant characteristics and health benefits. New York
 3. Markus Keller (2015.) The Science of Grapevines - Anatomy and Physiology. New York
 4. Gerós H., Chaves, M.M., and Delrot, S. (2012.) The Biochemistry of the Grape Berry. Bentham eBooks.