Study programme INTER-EnAgro

Vinogradarstvo i vinarstvo (120.00 ECTS)

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka hortikulture
(mag. ing. agr.)

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Biologija i ekologija vinove loze (26589)
Karoglan Kontić, J.
R2 30
(20+4+6)
1.
6.00 Ampelografija (144472)
Maletić, E.
R1 60
(32+20+8)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
3.00 Tehnologija vina (144471)
Jeromel, A.
R1 30
(20+10+0)
1.
6.00 Biljna biokemija (64679)
Jalšenjak, N.
R1 60
(52+8+0)
1.
6.00 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (144455)
Herak Ćustić, M.
R2 60
(40+10+10)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 11.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Tehnologija proizvodnje grožđa (144473)
Kozina, B.
R1 30
(12+14+4)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
6.00 Kemija mošta i vina (26250)
Jeromel, A.
R1 60
(40+20+0)
2.
ECTS  Elective course: Group 14480
    => Required number of ECTS credits: at least 21.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Biljna genetika (144318)
Barić, M.
R1 30
(20+10+0)
2.
6.00 Bolesti vinove loze (133165)
Vončina, D.
R1 60
(40+12+8)
2.
3.00 Instrumentalne metode kemijske analize (169434)
Maslov Bandić, L.
R1 30
(10+20+0)
2.
6.00 Lozno rasadničarstvo (144475)
Maletić, E.
R1 60
(36+18+6)
2.
3.00 Oplemenjivanje voćaka i vinove loze (133065)
Pejić, I.
R3 30
(18+8+4)
2.
6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
Romić, D.
R1 60
(36+18+6)
2.
3.00 Proizvodnja stolnog grožđa (169440)
Karoglan, M.
R2 30
(15+14+1)
2.
6.00 Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja (144459)
Žutić, I.
R1 60
(16+16+28)
2.
6.00 Maslinarstvo (144476)
Benčić, Đ.
R1 60
(30+25+5)
2.
6.00 Planiranje tehnike u podrumarstvu (169441)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
2.
3.00 Ekološko vinogradarstvo (26174)
Karoglan Kontić, J.
R1 30
(22+6+2)
2.
ECTS  Elective course: Group 14481
    => Required number of ECTS credits: at least 21.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)
Bogdanović, S.
R1 30
(8+20+2)
2.
3.00 Principi i metode determinacije biljaka (26721)
Britvec, M.
R1 30
(8+20+2)
2.
6.00 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja (169435)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
2.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručna praksa-Vinogradarstvo i vinarstvo (144481)
Karoglan Kontić, J.
90
(0+0+90)
3.
3.00 Stručni projekt-Vinogradarstvo i vinarstvo (144482)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14482
    => Required number of ECTS credits: at least 24.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Fitofarmacija u hortikulturi (144462)
Mešić, A.
R1 60
(45+11+4)
3.
6.00 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu (169444)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
3.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.
3.00 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća (169442)
Mihaljević Žulj, M.
R1 30
(8+16+6)
3.
6.00 Molekularno oplemenjivanje bilja (134058)
Pejić, I.
R3 60
(34+16+10)
3.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
3.
6.00 Vinogradarstvo i vina svijeta (144479)
Preiner, D.
R3 60
(36+12+12)
3.
3.00 Znanstvena dostignuća u vinogradarstvu i vinarstvu (144480)
Preiner, D.
R2 30
(20+4+6)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Bagić, G.
R3 30
(15+15+0)
3.
3.00 Senzorna svojstva i ocjenjivanje vina (169443)
Jeromel, A.
R1 30
(10+20+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14483
    => Required number of ECTS credits: at least 24.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 GIS u ekologiji bilja (144461)
Ljubičić, I.
R1 30
(20+8+2)
3.
6.00 Komunikacijski sustavi (144463)
Grbavac, V.
R1 60
(30+15+15)
3.
6.00 Ekološko maslinarstvo (144412)
Benčić, Đ.
R1 60
(36+16+8)
3.
6.00 Gospodarenje melioracijskim sustavima (144094)
Šimunić, I.
R1 60
(40+16+4)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Hortikultura/Vinogradarstvo i vinarstvo (169294)
Karoglan Kontić, J.
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14484
    => Required number of ECTS credits: at least 0.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Populacijska genetika u oplemenjivanju bilja (144319)
Šarčević, H.
R1 30
(20+10+0)
4.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
4.

* student je obavezan izabrati ukupno 33 ECTS boda iz skupine označenih predmeta