Study programme

Tehnološki postupci obrade hortikulturnih sirovina (86027)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 44
Laboratory exercises 12
Seminar 4
Lecturer
Prof. Sandra Voća, PhD
Prof. Nadica Dobričević, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Jana Šic Žlabur, PhD
Grading
Sufficient (2) 60%-70%
Good (3) 71%-80%
Very good (4) 81%-90%
Excellent (5) 91%-100%

Course coordinator

Prof. Sandra Voća, PhD
Prof. Sandra Voća, PhD

Course description

Modul Tehnološki postupci obrade hortikulturnih sirovina temelji se na izravnoj preradi voća i povrća uzgojenog na obiteljskim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. Obradit će se kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda, a teoretski i praktično obradit će se različiti postupci prerade sirovine (sušenje, ukuhavanje, kiseljenje, biološka fermentacija, proizvodnja osvježavajućih bezalkoholnih sokova i voćnih vina). Modulom se daje prikaz različitih tehnologija manjih kapaciteta za preradu sirovina koje se nalaze u sklopu obiteljskih gospodarstava i seoskog turizma. Korištenjem tih tehnologija moguće je dodatno iskorištenje sirovine iz voća i povrća u svrhu dobivanja novih ekoloških proizvoda koji se lakše plasiraju na tržištu. Tako će se voće prerađivati u obliku soka, vina, octa i destilata ili ukuhavanja u slatke proizvode, a povrće u kisele proizvode te razne druge prerađevine (ajvar, umaci, soljeni domaći začini, biološki fermentirana cikla, korijen peršina, celera, mrkva). Naglasak na predavanjima bit će na proizvodnji zdravstveno-prehrambeno kvalitetnijih proizvoda koji koriste ekološki prihvatljive načine konzerviranja. To su proizvodi dodane vrijednosti rađeni u manjim količinama i ambalažirani u ambalažu s duhom prirode, zaštite okoliša, obilježjem proizvodnog područja, tradicijom, autohtonošću.

Type of course

 • Preddiplomski studij / Poljoprivredna tehnika (elective course, 6 semester, 3 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (elective course, 2 semester, 1 year)

General competences

Predmet osposobljava za razumijevanje vođenja procesa obrade hortikulturnih sirovina.Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o procesima obrade hortikulturnih sirovina koji su temelj za razumijevanje i primjenu u proizvodnji proizvoda na obiteljskim gospodarstvima.

Types of instruction

 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorijske vježbe - u sklopu laboratorijskih vježbi izvode se tri vježbe iz područja obrade hortikulturnih sirovina. Laboratorijske vježbe se provode u skupinama (dvije skupine od 10 studenata).
 • Predavanja
 • Seminari
  Seminar - stjecanje vještina – skupine (2 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za pojedine hortikulturne sirovine, njihov nutritivni sastav te mogućnosti tehnoloških postupaka obrade navedene sirovine.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati glavne karakteristike neinvazivnih metoda u preradi poljoprivrednih proizvoda Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
prepoznati važnost primjene stečenih znanja (procesi prerade voća i povrća) u pripremi i vođenju određenih procesa obrade hortikulturnih sirovina Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
iskazati povezanost temeljnih znanja o procesima prerade voća i povrća, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
isplanirati slijed pojedinih aktivnosti u procesu obrade hortikulturnih sirovina, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
objasniti i primijeniti stečena znanja i vještine o obradi hortikulturnih sirovina (sušenje, hlađenje, smrzavanje…) Radni zadaci tijekom nastave, Seminarski rad
pripremiti izvještaj o provedenom procesu obrade hortikulturnih sirovina Seminarski rad
prezentirati rezultate pojedinih provedenih aktivnosti vezanih za obradu hortikulturnih proizvoda Seminarski rad
pripremiti i voditi proces obrade hortikulturnih sirovina (sušenje, hlađenje, smrzavanje…) Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u Merlin sustavu; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; predavanja i ocjenivanje studentskih kolokvija, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita. Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima, laboratorijskim vježbama i seminarima je obavezno, te studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Merlin u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, obavijesti i ostale materijale. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara. Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave predavanja+vježbe 56 56 2
Aktivno sudjelovanje na nastavi 10% 30 1
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 10% 4 14 0,4
Parcijalni ispit 1 (PI1) 35% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 1
Parcijalni ispit 2 (PI2) 35% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 1
Usmeni ispit (UI) 10% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 0,6
UKUPNO 100% (S+PI1+PI2+UI/4) 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave predavanja+vježbe Na nastavi se redovito bilježe nazočni studenti (na početku i kraju bloka) i prati sposobnost discipliniranog i aktivnog praćenja nastave Može se opravdati izostanak do 20% predavanja, 15% vježbi i 15% seminara (čl. 12 Pravilnika o studiranju…. na AFZ-u) Semestar (60 sati izravne nastave) Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Aktivno sudjelovanje na nastavi Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i problemskih rješenja, argumentiranju mišljenja i stavova. Prati se usvajanje teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, timskog rada i društvene odgovornosti. Prati se sposobnost samostalnog izvođenja laboratorijskih vježbi. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji (+), što omogućuje korekciju konačne ocjene naviše (++) ili beneficiju na usmenom ispitu (+++). Kontinuirano tijekom izvođenja nastave Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) Seminarski rad na početku semestra zadužuju skupine od 2 do 3 studenata (ovisno o veličini studentske grupe). Pisani rad se predaje asistentici na pregled najmanje tjedan dana prije izlaganja. Korigirani rad predaje se pri izlaganju. Izlaganja seminarskih radova počinju u 14. tjednu nastave u semestru prema dogovorenom rasporedu. Izlažu svi članovi radne skupine i ocjenjuju se sposobnost timskog rada, prezentacijske vještine, analitičnost i sposobnost zaključivanja (sinteze). 1. tjedan 9. tjedan 10. tjedan Moguća putem samostalnog zadatka (0,4 ECTS)
Parcijalni ispit 1 (PI1) Obuhvaća prvi programski dio modula:teoriju iz domene voćnih i povrtnih sirovina koje se uzgajaju na obiteljskim gospodarstvima, mogućnosti i primjenu procesa prerade, te detaljno objašnjavanje procesa sušenja i proizvodnje džemova i marmelada (Voća i Dobričević). Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 7.tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) Obuhvaća drugi programski dio modula: teoriju iz domene proizvodnje bezalkoholnih osvježavajućih pića, voćnih vina, biološku fermentaciju, procese minimalnog procesiranja hrane te smrzavanja (Voća i Dobričević). Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 15.tjedan
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit se sastoji od tri, eventualno dva pitanja (+++), ovisno o prethodnoj aktivnosti studenta . Testira se usvojenost teorije i činjenica, analitičnost, kritičko mišljenje, kreativnost i društvena odgovornost. Ispitni rokovi
Nadoknada (samostalni zadatak) Ukoliko student ne ostvari nužna 3 ECTS boda kao preduvjet izlaska na usmeni ispit, jedan bod je moguće nadoknaditi dodatnim samostalnim zadatkom, npr: prijevod stručnog teksta s engleskog jezika i izlaganje pred nastavnikom, prikaz članka ili knjige, projektna ideja i sl. Tijekom ispitnih rokova, prije usmenog ispita

Weekly class schedule

 1. Pregled hortikulturnih sirovina P - Osnovni pregled voćnih sirovina koje se uzgajaju na obiteljskim gospodarstvima u Hrvatskoj
 2. Pregled hortikulturnih sirovina P - Osnovni pregled povrtnih sirovina koje se uzgajaju na obiteljskim gospodarstvima u Hrvatskoj
 3. Mogućnosti i primjena procesa prerade P - Zbog nemogućnosti prodaje sirovine u svježem stanju, a da bi se spriječili procesi kvarenja, obradit će se tehnološki procesi prerade istih
 4. Sušenje voća i povrća P - Sušenje voća i povrća u postrojenjima malih kapaciteta prilagođenim za obiteljska gospodarstva. Najčešći načini sušenja i pregled opreme.
 5. Sušenje voća i povrća V - Sušenje voća i povrća u laboratorijskoj sušari kao simulacija procesa na OPG.
 6. Proizvodnja đemova i marmelada P - Sirovine koje su pogodne za prerađivanje u slatke proizvode (đemove i marmelade). Pregled opreme za proizvodnju (đemova i marmelada), te nutritivni sastav istih.
 7. Proizvodnja bezalkoholnih osvježavajućih sokova / I. Međuispit (kolokvij I) P - Pregled sirovina voća i povrća koje se koriste u proizvodnji sokova. Pregled opreme koji je prilagođen za mala obiteljska gospodarstva. Kvaliteta prerađenih proizvoda
 8. Proizvodnja bezalkoholnih osvježavajućih sokova V-Priprema sokova i kemijska analiza gotovih proizvoda.
 9. Proizvodnja voćnih vina P - Pregled sirovine od koje je moguće napraviti voćno vino. Oprema potrebna za proizvodnju voćnih vina te kvaliteta gotovih proizvoda
 10. Kiseljenje i biološka fermentacija P - Prerađevine od voća i povrća uz dodatak, soli i kiselina Oprema i uređaji potrebni u navedenim procesima. Kvaliteta gotovih proizvoda.
 11. Minimalno procesiranje voća i povrća P - Osnovni prikaz metoda i opreme za minimalno procesiranje voća i povrća, te kvaliteta tako prerađenih proizvoda.
 12. Smrzavanje voća i povrća P - Smrzavanje voćnih i povrtnih sirovina te pregled opreme koji se koristi na obiteljskim gospodarstvima.
 13. Terenske vježbe T - Posjet obiteljskim gospodarstvima
 14. Seminar S -Teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom.
 15. II. Međuispit (kolokvij II) Ispitni rok Završni ispit (usmeni)

Obligatory literature

 1. Hui, Y.H. et. Al (2006): Handbook of Fruits and Fruit Processing, Blackwell Publishing, Iowa, USA
 2. Jašić, J., Begić, L. (2008): Biohemija hrane I dio, PrintCom d.o.o., Tuzla
 3. Alzamora, S.M., Tapia, M.S., Lopez-Malo, A. (2000): Minimally Processed Fruit and Vegetables, Aspen Publishers, Glyndon

Recommended literature

 1. Ilić Z. et.al: Fiziologija i tehnologija čuvanja voća i povrća, Tampograf, Novi Sad
 2. Goldberg, I. (1994) Functional foods, Chapman&Hall, London.
 3. Ashurst, P.R. (1995) Production and packaging of non-carbonated fruit juices and fruit beverages, Blackie Academic & Professional, London
 4. Wiley, R.C. (1994) Minimally Processed Refrigerated Fruits and Vegetables. Chapman&Hall, London.

Similar course at related universities

 • Sličan predmet na srodnim sveučilištimaTehnološki postupci obrade hortikulturnih sirovina