Study programme INTER-EnAgro

Voćarstvo (120.00 ECTS)

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka hortikulture
(mag. ing. agr.)

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Primijenjene tehnologije uzgoja voća (144484)
Skendrović Babojelić, M.
R2 60
(40+12+8)
1.
6.00 Rasadničarstvo voćarskih kultura (169445)
Gadže, J.
R1 60
(24+28+8)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Biljna biokemija (64679)
Jalšenjak, N.
R1 60
(52+8+0)
1.
6.00 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (144455)
Herak Ćustić, M.
R2 60
(40+10+10)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 2.00
@ Teach.
hrs
Sem.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Elective course: Group 14490
    => Required number of ECTS credits: at least 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)
Bogdanović, S.
R1 30
(8+20+2)
2.
3.00 Biljna genetika (144318)
Barić, M.
R1 30
(20+10+0)
2.
3.00 Instrumentalne metode kemijske analize (169434)
Maslov Bandić, L.
R1 30
(10+20+0)
2.
6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
Romić, D.
R1 60
(36+18+6)
2.
6.00 Ishrana bilja u zaštićenim prostorima (144084)
Čoga, L.
R1 60
(30+24+6)
2.
6.00 Kvaliteta voća, povrća i prerađevina (26271)
Dobričević, N.
R1 60
(28+26+6)
2.
6.00 Oplemenjivanje vrtlarskih kultura (144320)
Bolarić, S.
R1 60
(36+22+2)
2.
6.00 Oplemenjivanje na otpornost na štetočinje i abiotske stresove (144321)
Bolarić, S.
R1 60
(39+20+1)
2.
3.00 Principi i metode determinacije biljaka (26721)
Britvec, M.
R1 30
(8+20+2)
2.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.
6.00 Tehnološki postupci obrade hortikulturnih sirovina (86027)
Voća, S.
R1 60
(44+12+4)
2.
ECTS  Elective course: Group 15328
    => Required number of ECTS credits: at least 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Suptropsko voćarstvo (144487)
Benčić, Đ.
R1 60
(30+25+5)
2.
6.00 Kontinentalno voćarstvo (169446)
Gadže, J.
R1 60
(28+24+8)
2.
6.00 Temelji voćarstva (144485)
Fruk, G.
R2 60
(44+8+8)
2.
3.00 Oplemenjivanje voćaka i vinove loze (133065)
Pejić, I.
R3 30
(18+8+4)
2.
6.00 Maslinarstvo (144476)
Benčić, Đ.
R1 60
(30+25+5)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručna praksa-Voćarstvo (144490)
Duralija, B.
90
(0+0+90)
3.
3.00 Stručni projekt-Voćarstvo (144491)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14491
    => Required number of ECTS credits: at least 24.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
3.
3.00 GIS u ekologiji bilja (144461)
Ljubičić, I.
R1 30
(20+8+2)
3.
6.00 Komunikacijski sustavi (144463)
Grbavac, V.
R1 60
(30+15+15)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.
3.00 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća (169442)
Mihaljević Žulj, M.
R1 30
(8+16+6)
3.
6.00 Molekularno oplemenjivanje bilja (134058)
Pejić, I.
R3 60
(34+16+10)
3.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
3.
6.00 Ekološko maslinarstvo (144412)
Benčić, Đ.
R1 60
(36+16+8)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Bagić, G.
R3 30
(15+15+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 15329
    => Required number of ECTS credits: at least 24.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Specifičnosti tehnologije čuvanja i pakiranja voća (144489)
Jemrić, T.
R2 60
(36+16+8)
3.
6.00 Fitofarmacija u hortikulturi (144462)
Mešić, A.
R1 60
(45+11+4)
3.
6.00 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu (169444)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
3.
6.00 Proizvodnja jagodastog voća (144464)
Duralija, B.
R1 60
(20+28+12)
3.
6.00 Samoniklo voće (144488)
Duralija, B.
R1 60
(28+24+8)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Hortikultura/Voćarstvo (169295)
Duralija, B.
280
(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14492
    => Required number of ECTS credits: at least 0.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Populacijska genetika u oplemenjivanju bilja (144319)
Šarčević, H.
R1 30
(20+10+0)
4.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
4.
6.00 Fiziološki procesi ubranog voća i povrća (144468)
Dobričević, N.
R1 60
(20+28+12)
4.