Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Ivan Šimunić

prof. dr. sc. Ivan Šimunić

Zavod za melioracije
Lokacija ureda: 5. paviljon, 2.kat
telefon: +385 1 239 3750
e-mail: simunic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda od 12 do 14 sati

Akademske kvalifikacije

 • 1991 - 1994: Doktorska distertacija
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Reguliranje suvišnih voda tla kombiniranom detaljnom odvodnjom u Lonjskom polju
 • 1982 - 1986: Magistarski rad
  Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu
  Karakteristike promjena (dinamike) mokre, vlažne i suhe faze u pseudogleju u ovisnosti od izvedenih melioracijskih zahvata
 • 1975 - 1980: Diplomski rad
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Stimuliranje rizogeneze zelenih reznica Prunoideae

Radno iskustvo

 • 1998 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  2014-sada-redoviti profesor u trajnom zvanju
  2009.-2014.-redoviti profesor
  2003.-2009.-izvanredni profesor
  1997.-2003.-docent
 • 1997 - 1997: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH
 • 1987 - 1996: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  1994.-1997.-viši znanstveni asistent
  1987.-1994.-znanstveni asistent
 • 1980 - 1986: Visoko gospodarsko učilište u Zagrebu
  1980.-1986.-asistent

Nastava

Znanstveni interesi

 • Uređenje poljoprivrednog zemljišta
 • Praćenje stanja voda i njihova zaštita od onečišćenja na poljoprivrednim površinama
 • Primjena navodnjavanja u poljoprivrednoj proizvodnji-izračunavanje potrebe biljaka za vodom i raspored dodavanja vode

Usavršavanja

 • 15. 03. 2004. - 15. 05. 2004.: Facolta di agraria (Bologna, Italy) (znanstveno)
 • 01. 07. 2000. - 31. 07. 2000.: Haifa School for Managers (Haifa, Israel) (znanstveno)
 • 01. 11. 1999. - 30. 11. 1999.: National Water Management Training Centre (Kota Bharu, Malaysia) (znanstveno)
 • 01. 04. 1992. - 31. 05. 1992.: Bundesanstalt fur Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt (Petzenkirchen, Austria) (znanstveno)

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Rogozničko morsko jezero kao model odziva ekosustava na promjene u okolišu Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Praćenje (istraživanje) stanja površinskih voda u melioracijskom području srednje posavine Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Zaštita voda na hidromelioriranim poljoprivrednim površinama od onečišćenja provođenjem mjera predloženih direktivama EU u primjeni gnojiva i pesticida Sveučilište u Zagrebu završen
Kakvoća vode na melioriranim poljoprivrednim površinama i zaštita voda od onečišćenja provođenjem mjera predloženih direktivama EU u primjeni gnojiva i pesticida Sveučilište u Zagrebu završen
UTJECAJ HERBICIDA I GNOJIVA NA KAKVOĆU VODA I TLA U HIDROMELIORIRANIM POVRŠINAMA MZO završen
Utjecaj reakcije tla na dinamiku teških metala u sustavu tlo-voda-vinova loza MZOS završen
Zaštita voda za održivi razvoj poljoprivrede pri gospodarenju hidromelioracijskim sustavima MZO završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi

Publikacije

 • Simunic, I., Mesic, M., Sraka, M., Likso, Tanja, Coga, L. (2011). Influence of Drainpipe Spacing on Nitrate Leaching and maize Yield. Cereal Research Communications 39 (2):273-282. ISSN 0133-3720.
 • Simunic, I., Orlovic-Leko, Palma, Likso, Tanja, Filipovic, V., Minkina, Tatiana (2011). Water Quality in Hydroameliorated Agricultural Areas. Agriculturae Conspectus Scientificus 76 (1):49-55. ISSN 0370-0291.
 • Simunic, I., Tomic, F., Kricka, Tajana (2011). Leaching Nitrate and Atrazine on the Reclamation Test Field of Different Drainpipe Spacing. Journal of Environmental Protection and Ecology 12 (1):89-97. ISSN 1311-5065.
 • Simunic, I., Sraka, M., Likso, Tanja, Filipovic, V., Beljan, S. (2010). Influence of Hydroameliorated Soil on Chlortoluron Leaching and Yield of Winter wheat. Novenyterm 59 (Suppl. 3):251-254. ISSN 0133-3720.
 • Simunic, I., Sraka, M., Husnjak, S., Tomic, F., Baric, Klara (2008). Influence of drainpipe spacings on atrazine leaching. Cereal Research Communications 36 (Part 2 Suppl S):1143-1146. ISSN 0133-3720
 • Simunic, I., Tomic, F., Kisic, I., Romic, Marija (2002). The content of Pb, Zn and Cd in hydroameliorated soil and drainage water and their uptake by plants. Rostlinna Yyroba 48 (9):401-406. ISSN 0370-663X.

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2012: Znanstveni časopis "Agriculture & Forestry"
  Član uredničkog odbora
 • 2006: Znanstveni časopis "Agronomski glasnik"
  Član uredničkog odbora
 • 2006: International Union of Soil Sciences
  Član Društva
 • 1998: Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje
  Član Društva
 • 1994: Hrvatsko agronomsko društvo
  Član Društva
 • 1987: Hrvatsko tloznanstveno društvo
  Član Društva