Info

Zavod za poljoprivrednu botaniku

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 1, 2. kat
Fax: +385 1 231 5300

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubičić, predstojnik zavoda
Izvanredni profesor
+385 01 239 4029iljubicic
prof. dr. sc. Mihaela Britvec
Redoviti profesor
+385 01 239 3838mbritvec
izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović
Izvanredni profesor
+385 01 239 3835sbogdanovic
izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
Izvanredni profesor
+385 01 239 3836dpurgar
doc. dr. sc. Ivana Vitasović Kosić
Docent
+385 01 239 3808ivitasovic

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Dragica Miletić
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 239 3825dmiletic

Virtualni herbarij ZAGR

Rijetke biljke jadranskog priobalja | Narudžbenica

Usluge i proizvodi

Laboratorij za svjetlosnu mikroskopiju

Svjetlosna mikroskopija i morfometrija biljnog materijala

Prof. dr. sc. Mihaela Britvec

Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda

Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda za poljoprivrednu botaniku fokusirana je na floristička, morfološko-anatomska i ekofiziološka istraživanja različitih kultiviranih i samoniklih vaskularnih biljnih vrsta hrvatske flore. Pri tome treba istaknuti istraživanja utjecaja povećanih koncentracija troposferskog ozona na anatomsku građu poljoprivrednih kultura. Značajno mjesto pripada istraživanjima flore i vegetacije kojima je prvenstveno obuhvaćena travnjačka i korovna vegetacija te sukcesijski stadiji travnjačke vegetacije. Također se istražuju potencijalno nova nalazišta, ugrožena staništa i opća rasprostranjenost rijetkih i endemičnih biljnih vrsta u Hrvatskoj. U okviru florističkih istraživanja Zavod se bavi kartiranjem flore u jadranskom i kontinentalnom području Hrvatske. U okviru širih taksonomskih istraživanja, koja obuhvaćaju morfološko-anatomski, citološki i molekularni aspekt, posebna je pažnja posvećena određenim biljnim rodovima te endemičnim i rijetkim vrstama hrvatske i sredozemne vaskularne flore, koje su od šireg botaničkog interesa. Dio znanstvenog rada Zavoda vezan je uz proučavanje morfološke i molekularne raznolikosti krmnih vrsta s ciljem očuvanja raznolikosti biljnih gena u bankama te njihove in situ i ex situ zaštite.

Istraživačke i proizvodne usluge

Djelatnici Zavoda osposobljeni su za pružanje znanstveno-stručnih usluga kao što su determinacija biljnih vrsta te izrada ekoloških studija i procjena stanja biljne raznolikosti.

Povijest Zavoda

Zavod za botaniku utemeljen je kratko vrijeme nakon osnutka Gospodarsko-šumarskog fakulteta, 1. listopada 1919. U početku Zavod nije imao svoje prostorije nego je djelovao u prostorima Botaničkog zavoda Filozofskog fakulteta. Od 1925. g. Zavod je bio smješten u stambenoj zgradi Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva sve do izgradnje I. paviljona u Maksimiru 1934., kada se seli na današnju adresu. Tada je uređen mikroskopski praktikum s 48 mikroskopa, koji je služio i za nastavu iz fitopatologije i anatomije drva. Osnovan je pokusni vrt veličine 1 ha, uređen je staklenik, a godišnje se do 1960. godine izdavao Indeks sjemenja za razmjenu (delectus séminum). U sklopu Zavoda djelovao je od 1935. do 1949. Zavod za hortikulturu i Zavod za šumarsku genetiku i dendrologiju. Nakon podjele na Poljoprivredni i Šumarski fakultet 1960. godine, Zavod privremeno djeluje kao zajednički zavod za oba fakulteta, do 1969. pod upravom Šumarskog fakulteta, a od tada kao Zavod za poljoprivrednu botaniku.

U Zavodu se od utemeljenja do danas kontinuirano održava nastava iz botanike. Prvi nastavnik botanike u Zavodu bio je Vale Vouk, a potom Ivo Pevalek. Nastavna djelatnost Zavoda obuhvaćala je u različitim razdobljima i druge predmete (npr. Fitocenologija, Fiziologija bilja, Korovi i dr.).

Prvi predstojnik Zavoda bio je Ivo Pevalek (1919.-1960.), slijede Nevenka Plavšić-Gojković (1960.-1989.), Katarina Dubravec (1989.-1999.), Nada Hulina (1999.-2006.) te Mihaela Britvec (od 2006. do danas).