Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Marina Brčić, dipl.ing.agr.

Datum održavanja:

Agronomska i energetska svojstva uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom

12. veljače 2015. :: 12:00 sati :: velika vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Prof.dr.sc. Jasminka Butorac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof.dr.sc. Ana Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof.dr.sc. Darko Kiš, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
  • Prof.dr.sc. Milan Pospišil,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof.dr.sc. Tomislav Ćosić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predloženi mentori:

  • Prof.dr.sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet