Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za izbor i zapošljavanje

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 (0)1 239 3777
fax: +385 (0)1 231 5300
e-mail: dekanat@agr.hr

Raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta

  1. u znanstveno-nastavnom zvanju i na  radnom mjestu  izvanrednog profesora u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  2. u znanstveno-nastavnom zvanju i na  radnom mjestu  docenta u Zavodu za pedologiju u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, grana Ekologija i zaštita okoliša, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  3. u stručnom zvanju i na radnom mjestu viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, u Zavodu za poljoprivredne melioracije na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  4. u stručnom zvanju i na radnom mjestu viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, u Zavodu za poljoprivrednu zoologiju na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  5. doktoranda na radnom mjestu I. vrste - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u znanstvenom području Biotehničke znanosti, na projektu HRZZ LIFE13 ENV/HR/000580: „Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production“, u Zavodu za voćarstvo na određeno vrijeme od 2 godine, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  6. izvršitelja na radnom mjestu III. vrste – administrativni referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj.

Pristupnici pod točkom 1. i 2 trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („N.N.“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14).

Pristupnici pod točkom 3. i 4.  trebaju ispunjavati uvjete u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u stručna zvanja u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, objavljenom na internetskoj stranici www.agr.unizg.hr.

Pristupnici pod točkom 5. trebaju ispunjavati uvjete: završen integrirani studij VVV smjera ili diplomski studij „Voćarstvo“, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava izravan upis na doktorski studij, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu, prednost će imati kandidati s prosjekom dosadašnjih ocjena 4,0 ili više.

Pristupnici pod točkom 6. trebaju ispunjavati uvjete: SSS prirodnog, biotehničkog ili društvenog smjera ili gimnazija; znanje rada na osobnom računalu i jedna godina radnog iskustva.

Prijave sa životopisom, preslikom diplome, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), te dokazima o ispunjavanju uvjeta, pristupnici moraju dostaviti za točke 1. do točke 5. na adresu Fakulteta u roku 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, a za točku 6.  u roku od 8 (osam) dana od objave u Narodnim novinama s naznakom „Za natječaj“.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidat (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.