Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Raspored nastave

Akademska godina 2019/2020

Vrijedi od: 14. 10. 2019.

BS-Agrarna ekonomika

Ponedjeljak 9 - 12 Agrikulturna kemija (1. turnus: 1-10; 2. turnus: 11-20) lab. kemija
  12 - 14 Uvod u poslovnu matematiku II/1
Utorak 12 - 14 Uvod u poslovnu matematiku II/2
Srijeda 8 - 12 Agrikulturna kemija VI/A
  12 - 14 Uvod u mikroekonomiju IV/56
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  14 - 16 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
?etvrtak 10 - 12 Osnove agrarne zoologije (1. skupina) IV/2
  14 - 16 Uvod u mikroekonomiju IV/3
  16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
  16 - 19 Agrikulturna kemija (1. turnus: 21-31; 2. turnus: 32-42 ) lab. kemija
Petak 8 - 10 Osnove agrikulture VI/A
  10 - 12 Osnove agrarne zoologije (2. skupina) Bijela vila
  12 - 14 Osnove agrarne zoologije (3. skupina) Bijela vila
  14 - 16 Osnove agrikulture VI/A

BS-Agroekologija

Ponedjeljak 8 - 10 Biolo?ke osnove plodnosti tla (1. turnus: 23-33) lab. mikro.
  8 - 10 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT (2. skupina) III/B
  8 - 10 Botanika (1-14) I/2
  10 - 11 Informatika (1-16) IV/1
  10 - 12 Botanika (31-49) I/2
  12 - 14 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
  14 - 16 Biolo?ke osnove plodnosti tla (1. skupina) IV/4
Utorak 8 - 12 Kemija s osnovama biokemije III/A
  12 - 14 Biolo?ke osnove plodnosti tla (1. turnus: 1-11; 2. turnus: 12-22) lab. mikro.
  16 - 18 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
Srijeda 8 - 10 Biolo?ke osnove plodnosti tla (2. skupina) II/2
  10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
  12 - 14 Botanika (15-30) I/2
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  14 - 16 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT IV/57
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
?etvrtak 8 - 10 Botanika VI/B
  11 - 12 Informatika IV/56
  12 - 16 Biolo?ke osnove plodnosti tla III/A
  16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
Petak 9 - 10 Informatika (17-33) IV/1
  10 - 12 Matematika VI/A
  12 - 15 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-11; 2. turnus: 12-22; 3. turnus: 23-33) lab. kemija

BS-Animalne znanosti

Ponedjeljak 8 - 10 Uvod u animalne znanosti II/1
  13 - 16 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-10; 2. turnus: 11-20; 3. turnus: 21-30) lab. kemija
  14 - 16 Uvod u op?u mikrobiologiju (1. turnus: 21-30; 2. turnus: 31-40) lab. mikro.
  16 - 19 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 31-40; 2. turnus 41-49) lab. kemija
Utorak 8 - 12 Agrarna zoologija VI/B
  12 - 14 Uvod u op?u mikrobiologiju III/B
  14 - 16 Uvod u op?u mikrobiologiju (1. turnus: 41-49) lab. mikro.
Srijeda 8 - 9 Informatika (1-16) IV/1
  10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
  10 - 15 Agrarna zoologija (skupine) Bijela vila
  12 - 14 Uvod u op?u mikrobiologiju (1. turnus: 1-10; 2. turnus: 11-20) lab. mikro.
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  14 - 16 Matematika VI/A
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
?etvrtak 8 - 9 Informatika (17-33) IV/1
  9 - 10 Informatika IV/56
  10 - 12 Osnove agrikulture VI/A
  10 - 12 Uvod u op?u mikrobiologiju lab. mikro.
  12 - 16 Uvod u animalne znanosti IV/2
  16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
Petak 8 - 12 Kemija s osnovama biokemije III/A
  12 - 14 Osnove agrikulture VI/A
  14 - 15 Informatika (34-49) IV/1

BS-Biljne znanosti

Ponedjeljak 9 - 10 Informatika IV/1
  12 - 14 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
Utorak 10 - 13 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-7; 2. turnus: 8-15) lab. kemija
  14 - 16 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT (2. skupina) VI/B
  16 - 18 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
Srijeda 10 - 12 Botanika (1-18) I/2
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
  14 - 16 Matematika VI/A
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
?etvrtak 8 - 10 Botanika VI/B
  10 - 11 Informatika IV/56
  12 - 16 Biolo?ke osnove plodnosti tla III/A
  16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
Petak 8 - 12 Kemija s osnovama biokemije III/A
  12 - 14 Biolo?ke osnove plodnosti tla (1. turnus: 1-7; 2. turnus: 8-15) lab. mikro.
  14 - 16 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT II/1

BS-Ekolo?ka poljoprivreda

Ponedjeljak 8 - 10 Agroklimatologija - EP, FITO, H IV/57
  15 - 17 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
Utorak 8 - 12 Kemija s osnovama biokemije III/A
  12 - 14 Matematika VI/B
  14 - 16 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
Srijeda 9 - 12 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus; 1-6; 2. turnus: 7-12) lab. kemija
  12 - 14 Biolo?ke osnove plodnosti tla VI/B
  14 - 16 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
?etvrtak 8 - 10 Botanika VI/B
  10 - 11 Informatika IV/56
  12 - 16 Biolo?ke osnove plodnosti tla III/A
  16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
Petak 10 - 12 Botanika (1-17) I/2
  13 - 14 Informatika IV/1
  14 - 16 Biolo?ke osnove plodnosti tla (1. turnus: 1-6; 2. turnus: 7-12) lab. mikro.

BS-Fitomedicina

Ponedjeljak 8 - 10 Ishrana bilja u fitomedicini IV/3
  10 - 14 Kemija s osnovama biokemije III/A
  14 - 16 Botanika (27-44) I/2
Utorak 8 - 10 Uvod u mikrobiologiju tla (1. turnus: 10-18; 2. turnus: 19-27; 3. turnus: 28-36; 4. turnus: 1-9) lab. mikro.
  10 - 12 Botanika (1-14) I/2
  13 - 16 Kemija s osnovama biokemije (3. turnus: 28-36) lab. kemija
  14 - 16 Botanika (15-26) I/2
Srijeda 8 - 10 Pedologija-ZS (3. skupina) lab. ped.
  8 - 10 Ishrana bilja u fitomedicini (1. skupina; od 11. prosinca) lab. ib.
  10 - 12 Botanika VI/B
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  14 - 16 Pedologija-ZS (4. skupina) lab. ped.
  14 - 17 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-9; 2. turnus: 10-18; 3. turnus: 19-27) lab. kemija
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
?etvrtak 8 - 10 Uvod u mikrobiologiju tla III/A
  10 - 12 Ishrana bilja u fitomedicini (2. skupina; od 11. prosinca) lab. ib.
  10 - 12 Pedologija-ZS (1. skupina) lab. ped.
  12 - 15 Agroekonomika u za?titi bilja II/1
  16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
Petak 8 - 10 Pedologija-ZS (2. skupina) lab. ped.
  8 - 10 Ishrana bilja u fitomedicini (3. skupina; od 11. prosinca) lab. ib.
  10 - 12 Matematika VI/A
  12 - 16 Pedologija-ZS III/B

BS-Hortikultura

Ponedjeljak 10 - 14 Kemija s osnovama biokemije III/A
  15 - 17 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
Utorak 8 - 10 Botanika (15-32) I/2
  10 - 12 Uvod u mikrobiologiju tla (1. turnus: 1-9; 2. turnus: 10-18; 3. turnus: 19-27; 4. turnus: 28-36) lab. mikro.
  12 - 14 Matematika VI/B
  14 - 16 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
Srijeda 8 - 10 Osnove agroekonomike IV/2
  10 - 12 Botanika VI/B
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  14 - 16 Botanika (33-49) I/2
  16 - 18 Osnove agroekonomike VI/A
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
?etvrtak 8 - 10 Uvod u mikrobiologiju tla III/A
  10 - 12 Agroklimatologija - EP, FITO, H (1. skupina) III/A
  13 - 16 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 28-36) lab. kemija
  16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
Petak 8 - 11 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-9; 2. turnus: 10-18; 3. turnus: 19-27) lab. kemija
  12 - 14 Agroklimatologija - EP, FITO, H (2. skupina) II/2
  14 - 16 Botanika (1-14) I/2

BS-Krajobrazna arhitektura

Ponedjeljak 9 - 11 Osnove arhitektonskog projektiranja (1. skupina) krajobraz
  11 - 13 Osnove arhitektonskog projektiranja (2. skupina) krajobraz
  13 - 15 Osnove arhitektonskog projektiranja (3. skupina) krajobraz
Utorak 8 - 10 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 (1. skupina) IV/C
  10 - 12 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 IV/C
  12 - 14 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 (2. skupina) IV/C
Srijeda 8 - 10 Osnove arhitektonskog projektiranja IV/B
  11 - 13 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  15 - 19 Crtanje 1 ARH
?etvrtak 8 - 10 Botanika VI/B
  10 - 12 Botanika (1-19) I/2
  10 - 12 Geomorfologija s osnovama geologije (3. skupina) Crtaonica
  12 - 14 Botanika (20-39) I/2
Petak 8 - 10 Geomorfologija s osnovama geologije (1. skupina) IV/2
  8 - 10 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 (3. skupina) Crtaonica
  10 - 12 Geomorfologija s osnovama geologije (2. skupina) IV/2
  12 - 14 Geomorfologija s osnovama geologije IV/2

BS-Poljoprivredna tehnika

Ponedjeljak 9 - 10 Informatika IV/1
  10 - 12 Elementi i materijali poljoprivrednih strojeva i opreme lab. vin. i teh.
  12 - 13 Osnove biologije u agronomiji I/2
Utorak 8 - 11 Osnove biologije u agronomiji IV/4
  12 - 14 Pedologija-ZS lab. ped.
  14 - 16 Tehni?ka fizika u poljoprivredi-BS I/A
Srijeda 8 - 12 Agrikulturna kemija VI/A
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
  14 - 15 Studentska tribina - BS VI/B
  16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
?etvrtak 9 - 10 Informatika IV/56
  10 - 13 Agrikulturna kemija (1. turnus) lab. kemija
  13 - 16 Elementi i materijali poljoprivrednih strojeva i opreme I/1
  16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
Petak 10 - 12 Matematika 1 V/2
  12 - 16 Pedologija-ZS III/B

BS-Agrarna ekonomika

Ponedjeljak 10 - 12 Tr?i?te u agrobiznisu I/1
  13 - 15 Tr?i?te u agrobiznisu (1. skupina) IV/1
  15 - 17 Tr?i?te u agrobiznisu (2. skupina) IV/1
Utorak 10 - 12 Poslovna statistika 1 I/1
Srijeda 8 - 10 Osnove tro?kova i kalkulacija u poljoprivredi III/C
  8 - 10 Osnove poljoprivredne tehnike VI/B
  10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  14 - 18 Ekonomika prehrambene industrije IV/3
?etvrtak 8 - 12 Ra?unovodstvo u poljoprivredi IV/50
  12 - 14 Poslovna statistika 1 IV/50
Petak 8 - 10 Zakonodavstvo u agrobiznisu (1. skupina) IV/50
  10 - 12 Zakonodavstvo u agrobiznisu IV/50
  12 - 14 Zakonodavstvo u agrobiznisu (2. skupina) V/2

BS-Agroekologija

Ponedjeljak 8 - 10 Osnove agroekonomike VI/B
  10 - 12 Genetika VI/A
  12 - 14 Osnove poljoprivredne tehnike IV/4
Utorak 8 - 12 Agrarna zoologija VI/B
  12 - 14 Genetika VI/A
  14 - 16 Genetika (1. skupina) II/1
Srijeda 8 - 10 Osnove poljoprivredne tehnike VI/B
  12 - 14 Osnove agroekonomike VI/A
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  14 - 16 Oplemenjivanje bilja III/A
  16 - 18 Agrarna zoologija (skupine) Bijela vila
?etvrtak 8 - 10 Genetika (2. skupina) IV/B
  12 - 14 Oplemenjivanje bilja VI/A
Petak 8 - 10 Oplemenjivanje bilja IV/B
  10 - 12 Genetika (3. skupina) IV/56

BS-Animalne znanosti

Ponedjeljak 8 - 10 Sustavi gospodarenja travnjacima IV/50
  10 - 12 Hranidba ?ivotinja IV/56
  14 - 16 Uzgoj i kori?tenje ovaca IV/50
Utorak 10 - 12 Uzgoj i kori?tenje ovaca IV/50
  12 - 18 Uzgoj i kori?tenje goveda IV/B
Srijeda 8 - 12 Uzgoj i kori?tenje peradi II/1
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  14 - 15 Sustavi gospodarenja travnjacima (3. skupina) prakt. spb.
  15 - 16 Sustavi gospodarenja travnjacima (4. skupina) prakt. spb.
?etvrtak 8 - 12 Uzgoj i kori?tenje ovaca III/B
  12 - 14 Hranidba ?ivotinja (1. skupina) IV/4
  12 - 14 Hranidba ?ivotinja (2. skupina) lab. h?.
  14 - 16 Hranidba ?ivotinja (3. skupina) lab. h?.
  14 - 16 Hranidba ?ivotinja (2. skupina) IV/4
Petak 8 - 9 Osnove proizvodnje krmnog bilja IV/3
  9 - 10 Osnove proizvodnje krmnog bilja (1. skupina) prakt. spb.
  10 - 11 Osnove proizvodnje krmnog bilja (2. skupina) prakt. spb.
  11 - 13 Hranidba ?ivotinja (1. skupina) lab. h?.
  11 - 12 Osnove proizvodnje krmnog bilja (3. skupina) prakt. spb.
  12 - 13 Osnove proizvodnje krmnog bilja (4. skupina) prakt. spb.
  13 - 14 Sustavi gospodarenja travnjacima (1. skupina) prakt. spb.
  14 - 15 Sustavi gospodarenja travnjacima (2. skupina) prakt. spb.

BS-Biljne znanosti

Ponedjeljak 8 - 10 Osnove agroekonomike VI/B
  10 - 12 Genetika VI/A
Utorak 10 - 12 Genetika (1. skupina) III/C
  12 - 14 Genetika VI/A
  14 - 16 Genetika (2. skupina) IV/50
Srijeda 8 - 10 Osnove poljoprivredne tehnike VI/B
  10 - 12 Oplemenjivanje bilja IV/57
  12 - 14 Osnove agroekonomike VI/A
  12 - 14 Na?ela integrirane za?tite bilja III/A
  12 - 14 Na?ela integrirane za?tite bilja lab. zool.
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  14 - 16 Oplemenjivanje bilja III/A
?etvrtak 8 - 11 Sjemenarstvo i rasadni?arstvo II/1
  12 - 14 Oplemenjivanje bilja VI/A
Petak 8 - 10 Sjemenarstvo i rasadni?arstvo I/1
  10 - 12 Osnove poljoprivredne tehnike IV/3
  14 - 16 Genetika (3. skupina) II/2

BS-Ekolo?ka poljoprivreda

Ponedjeljak 8 - 10 Osnove agroekonomike VI/B
  10 - 12 Genetika VI/A
Utorak 8 - 10 Genetika (1. skupina) I/A
  12 - 14 Genetika VI/A
Srijeda 8 - 10 Osnove poljoprivredne tehnike VI/B
  10 - 12 Genetika (2. skupina) IV/B
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  12 - 14 Osnove agroekonomike VI/A
  14 - 16 Osnove poljoprivredne tehnike IV/4
?etvrtak 8 - 12 Sustavi suzbijanja ?tetnih organizama IV/C
  12 - 16 Uvod u ekolo?ku poljoprivredu-A, BZ, EP VI/B

BS-Fitomedicina

Ponedjeljak 8 - 10 Genetika VI/A
  10 - 12 Op?a entomologija III/B
  12 - 14 Op?a entomologija (1. skupina) prakt. p. zool.
Utorak 8 - 10 Na?ela fitofarmacije III/B
  10 - 12 Genetika VI/A
  12 - 14 Na?ela fitofarmacije (1. skupina) III/C
  14 - 16 Na?ela fitofarmacije (2. skupina) III/C
Srijeda 8 - 10 Op?a entomologija (3. skupina) prakt. p. zool.
  8 - 10 Osnove biljne patologije (5. skupina) prak. fp.
  10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  12 - 15 Osnove biljne patologije IV/B
?etvrtak 8 - 10 Op?a entomologija (4. skupina) prakt. p. zool.
  8 - 10 Osnove biljne patologije (2. skupina) prak. fp.
  10 - 12 Osnove biljne patologije (1. skupina) prak. fp.
  12 - 14 Op?a entomologija (5. skupina) prakt. p. zool.
  12 - 14 Osnove biljne patologije (4. skupina) prak. fp.
  14 - 16 Genetika (2. skupina) IV/C
Petak 8 - 10 Genetika (1. skupina) IV/57
  8 - 10 Osnove biljne patologije (3. skupina) prak. fp.
  9 - 11 Op?a entomologija (2. skupina) prakt. p. zool.
  10 - 12 Genetika (3. skupina) IV/57
  11 - 13 Aplikacija pesticida (1. skupina) III/C
  13 - 15 Aplikacija pesticida III/C
  15 - 17 Aplikacija pesticida (2. skupina) III/C

BS-Hortikultura

Ponedjeljak 8 - 10 Op?e povr?arstvo (1. skupina) Vrt
  8 - 10 Vinogradarstvo 1 (3. skupina) Jazbina
  10 - 12 Vinogradarstvo 1 (4. skupina) Jazbina
  10 - 12 Op?e povr?arstvo (2. skupina) Vrt
  12 - 16 Vinogradarstvo 1 III/B
  12 - 14 Vinogradarstvo 1 (2. skupina) Jazbina
  14 - 16 Vinogradarstvo 1 (1. skupina) Jazbina
Utorak 8 - 10 Vo?arstvo 1 VI/A
  10 - 12 Op?e povr?arstvo (3. skupina) Vrt
  12 - 16 Uvod u tehnologiju proizvodnje gro??a i vina III/A
Srijeda 8 - 12 Op?e povr?arstvo IV/56
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
?etvrtak 8 - 10 Parkovna dendrologija 1 IV/2
  10 - 12 Vo?arstvo 1 I/A
  12 - 14 Parkovna dendrologija 1 knj. UB
  12 - 14 Uvod u tehnologiju proizvodnje gro??a i vina (3. skupina) Jazbina
  14 - 16 Uvod u tehnologiju proizvodnje gro??a i vina (1. skupina) Jazbina
Petak 8 - 10 Vo?arstvo 1 IV/4
  10 - 12 Uvod u tehnologiju proizvodnje gro??a i vina (2. skupina) Jazbina

BS-Krajobrazna arhitektura

Ponedjeljak 8 - 10 Parkovna dendrologija 1 knj. UB
  10 - 12 Osnove urbanisti?kog planiranja (1. skupina) Crtaonica
  12 - 14 Osnove urbanisti?kog planiranja Crtaonica
  14 - 16 Osnove urbanisti?kog planiranja (2. skupina) Crtaonica
Srijeda 8 - 10 Oblikovanje otvorenog prostora 1 (1. skupina) IV/C
  10 - 12 Oblikovanje otvorenog prostora 1 (2. skupina) IV/C
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  12 - 14 Oblikovanje otvorenog prostora 1 (3. skupina) IV/C
  14 - 15 Oblikovanje otvorenog prostora 1 IV/C
?etvrtak 8 - 10 Parkovna dendrologija 1 IV/2
  10 - 14 Likovna analiza i plasti?no oblikovanje ARH
Petak 10 - 14 Geodezija i prostorne informacije Crtaonica

BS-Poljoprivredna tehnika

Ponedjeljak 8 - 12 Tehnika u sto?arskoj proizvodnji IV/4
  12 - 14 Prerada vo?a i povr?a (1. skupina) lab. vin. i teh.
  14 - 16 Prerada vo?a i povr?a (2. skupina) lab. vin. i teh.
Utorak 8 - 10 Prerada vo?a i povr?a I/1
Srijeda 8 - 12 Motori SUI i traktori IV/4
  12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
?etvrtak 8 - 12 Tehnika u ratarskoj proizvodnji IV/4
Petak 8 - 10 Poslije?etvena tehnologija IV/56
  12 - 14 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji IV/3
  12 - 14 Poslije?etvena tehnologija IV/50
  14 - 16 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji IV/3

BS-Agrarna ekonomika

Ponedjeljak 8 - 10 Lovstvo Lovi?te
  9 - 12 Mediteransko vo?arstvo (skupine) lab. vo?.
  10 - 12 Laboratorijska tehnologija IV/3
  12 - 15 Mediteransko vo?arstvo VI/B
  12 - 14 Mlijeko i mlije?ni proizvodi (1. skupina) lab. mlijeko
  12 - 14 Melioracije u poljoprivredi Zavod
  15 - 18 Mediteransko vo?arstvo (skupine) lab. vo?.
Utorak 9 - 15 Mediteransko vo?arstvo (skupine) lab. vo?.
  10 - 12 Laboratorijska tehnologija (4. skupina) lab. mlijeko
  12 - 16 Odr?avanje poljoprivrednih strojeva i opreme IV/4
  12 - 16 Uvod u tehnologiju proizvodnje gro??a i vina III/A
  12 - 14 Uvod u op?u mikrobiologiju III/B
  14 - 17 Gljivarstvo II/2
  14 - 16 Lovstvo IV/3
Srijeda 8 - 10 Osnove poljoprivredne tehnike VI/B
  8 - 12 Osnove tehnologije rakija od gro??a i vinjaka III/B
  8 - 12 Mediteransko vo?arstvo (skupine) lab. vo?.
  12 - 15 Osnove oplemenjivanja doma?ih ?ivotinja op. st.
  12 - 16 Osnove tehnologije rakija od gro??a i vinjaka (1. i 2. skupina) Lab. VV
  14 - 16 Osnove poljoprivredne tehnike IV/4
  14 - 16 Mediteransko vo?arstvo II/1
  15 - 16 Osnove oplemenjivanja doma?ih ?ivotinja op. st.
?etvrtak 8 - 10 Metodologija znanstveno-istra?iva?kog rada u agroekonomici Zavod
  8 - 11 Sjemenarstvo i rasadni?arstvo II/1
  8 - 10 Laboratorijska tehnologija (1. skupina) lab. mlijeko
  10 - 12 Uvod u tehnologiju proizvodnje gro??a i vina Jazbina
  11 - 12 Sjemenarstvo i rasadni?arstvo II/1
  12 - 16 Uvod u ekolo?ku poljoprivredu-AE, PT IV/56
  15 - 19 Agroturizam V/2
Petak 8 - 10 Metodologija znanstveno-istra?iva?kog rada u agroekonomici V/1
  8 - 10 Poslije?etvena tehnologija IV/56
  8 - 10 Mlijeko i mlije?ni proizvodi II/1
  8 - 12 Mediteransko vo?arstvo (skupine) lab. vo?.
  10 - 12 Uvod u tehnologiju proizvodnje gro??a i vina (2. skupina) Jazbina
  10 - 15 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
  10 - 12 Engleski jezik I IV/B
  12 - 14 Poslije?etvena tehnologija I/1

BS-Agroekologija

Ponedjeljak 8 - 10 Ukrasno bilje IV/2
  10 - 12 Ukrasno bilje IV/2
  14 - 16 Obnovljivi izvori energije (1. skupina ) lab. teh.
  14 - 16 Vo?arstvo I/1
Utorak 8 - 11 Vo?arstvo II/1
  10 - 12 Ukrasno bilje knj. UB
  10 - 12 Repelentno i insekticidno bilje I/A
  14 - 16 Obnovljivi izvori energije (2. skupina ) lab. teh.
  14 - 16 Elektroni?ko poslovanje IV/1
Srijeda 10 - 12 Osnove vinogradarstva Jazbina
  12 - 15 Osnove oplemenjivanja doma?ih ?ivotinja op. st.
  12 - 14 Vo?arstvo lab. vo?.
  13 - 17 Obnovljivi izvori energije IV/2
  15 - 16 Osnove oplemenjivanja doma?ih ?ivotinja op. st.
?etvrtak 8 - 11 Sjemenarstvo i rasadni?arstvo II/1
  8 - 10 Vo?arstvo lab. vo?.
  11 - 12 Sjemenarstvo i rasadni?arstvo II/1
  12 - 16 Uvod u ekolo?ku poljoprivredu-A, BZ, EP VI/B
  14 - 16 Elektroni?ko poslovanje IV/50
Petak 8 - 10 Poslije?etvena tehnologija IV/56
  10 - 12 Poslije?etvena tehnologija I/1
  10 - 12 Engleski jezik I IV/B
  12 - 16 Osnove vinogradarstva VI/B

BS-Animalne znanosti

Ponedjeljak 8 - 10 Lovstvo Lovi?te
  10 - 12 Laboratorijska tehnologija IV/3
  12 - 14 Lovstvo (2. skupina) Lovi?te
  12 - 14 Mlijeko i mlije?ni proizvodi (1. skupina) lab. mlijeko
Utorak 8 - 12 Za?tita zdravlja ?ivotinja II/2
  12 - 14 Mlijeko i mlije?ni proizvodi (2. skupina) lab. mlijeko
  14 - 16 Lovstvo IV/3
Srijeda 10 - 12 Mlijeko i mlije?ni proizvodi (3. skupina) lab. mlijeko
  12 - 15 Osnove oplemenjivanja doma?ih ?ivotinja op. st.
  15 - 16 Osnove oplemenjivanja doma?ih ?ivotinja op. st.
?etvrtak 8 - 10 Laboratorijska tehnologija (1. skupina) lab. mlijeko
  8 - 12 Objekti i oprema u sto?arstvu II/2
  10 - 12 Laboratorijska tehnologija (2. skupina) lab. mlijeko
  12 - 14 Laboratorijska tehnologija (3. skupina) lab. mlijeko
  12 - 15 Sekundarni animalni proizvodi IV/57
Petak 8 - 10 Mlijeko i mlije?ni proizvodi II/1
  10 - 12 Engleski jezik I IV/B
  12 - 15 Agroekonomika u animalnoj proizvodnji IV/B

BS-Biljne znanosti

Ponedjeljak 8 - 10 Ukrasno bilje IV/2
  8 - 10 Lovstvo Lovi?te
  10 - 12 Ukrasno bilje IV/2
  10 - 12 Tr?i?te u agrobiznisu I/1
  13 - 15 Tr?i?te u agrobiznisu IV/1
Utorak 8 - 11 Vo?arstvo II/1
  12 - 14 Ukrasno bilje knj. UB
  14 - 16 Lovstvo IV/3
  14 - 16 Elektroni?ko poslovanje IV/1
  14 - 17 Gljivarstvo II/2
Srijeda 8 - 12 Uzgoj i kori?tenje peradi II/1
  8 - 12 Op?e povr?arstvo IV/56
  8 - 10 Osnove tro?kova i kalkulacija u poljoprivredi III/C
  10 - 12 Op?e povr?arstvo Vrt
  12 - 14 Vo?arstvo III/C
  14 - 16 Vo?arstvo lab. vo?.
?etvrtak 8 - 12 Mlinske sirovine prakt. spb.
  12 - 16 Uvod u ekolo?ku poljoprivredu-A, BZ, EP VI/B
  14 - 16 Elektroni?ko poslovanje IV/50
Petak 8 - 10 Poslije?etvena tehnologija IV/56
  10 - 12 Poslije?etvena tehnologija I/1
  10 - 12 Engleski jezik I IV/B
  10 - 15 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
  12 - 16 Osnove vinogradarstva VI/B
  12 - 14 Osnove vinogradarstva Jazbina

BS-Ekolo?ka poljoprivreda

Ponedjeljak 8 - 10 Obnovljivi izvori energije (1. skupina ) lab. teh.
  12 - 14 Vo?arstvo lab. vo?.
  12 - 14 Mlijeko i mlije?ni proizvodi (1. skupina) lab. mlijeko
  14 - 16 Vo?arstvo I/1
Utorak 8 - 11 Vo?arstvo II/1
  10 - 12 Obnovljivi izvori energije (2. skupina ) lab. teh.
  12 - 16 Uvod u tehnologiju proizvodnje gro??a i vina III/A
  14 - 17 Gljivarstvo II/2
Srijeda 12 - 14 Osnove vinogradarstva Jazbina
  13 - 17 Obnovljivi izvori energije IV/2
  14 - 16 Oplemenjivanje bilja III/A
?etvrtak 8 - 11 Sjemenarstvo i rasadni?arstvo II/1
  10 - 12 Uvod u tehnologiju proizvodnje gro??a i vina Jazbina
  11 - 12 Sjemenarstvo i rasadni?arstvo II/1
  12 - 14 Oplemenjivanje bilja VI/A
  16 - 18 Oplemenjivanje bilja II/1
Petak 8 - 10 Mlijeko i mlije?ni proizvodi II/1
  8 - 10 Poslije?etvena tehnologija IV/56
  10 - 15 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
  10 - 12 Poslije?etvena tehnologija lab. teh.
  10 - 12 Engleski jezik I IV/B
  12 - 16 Osnove vinogradarstva VI/B

BS-Fitomedicina

Ponedjeljak 8 - 10 Ukrasno bilje IV/2
  10 - 12 Ukrasno bilje IV/2
  12 - 14 Ukrasno bilje IV/57
  15 - 17 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
Utorak 8 - 11 Vo?arstvo II/1
  10 - 12 Repelentno i insekticidno bilje I/A
  14 - 16 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
Srijeda 8 - 10 Invazivni ?lankono?ci I/2
  12 - 14 Mediteransko vo?arstvo II/1
  14 - 16 Oplemenjivanje bilja III/A
?etvrtak 8 - 10 Vo?arstvo lab. vo?.
  8 - 10 Invazivni ?lankono?ci I/2
  12 - 14 Oplemenjivanje bilja VI/A
  12 - 16 Uvod u ekolo?ku poljoprivredu-AE, PT IV/56
  16 - 18 Oplemenjivanje bilja II/1
Petak 8 - 10 Osnove vinogradarstva Jazbina
  10 - 12 Engleski jezik I IV/B
  10 - 12 Vo?arstvo IV/4
  12 - 14 Vo?arstvo lab. vo?.
  12 - 16 Osnove vinogradarstva VI/B
  12 - 14 Agroklimatologija - EP, FITO, H II/2

BS-Hortikultura

Ponedjeljak 8 - 12 Osnove tehnologije rakija od gro??a i vinjaka (3. skupina) Lab. VV
  8 - 10 Genetika VI/A
  9 - 12 Mediteransko vo?arstvo (skupine) lab. vo?.
  10 - 12 Genetika (1. skupina) III/C
  12 - 15 Mediteransko vo?arstvo VI/B
  15 - 18 Mediteransko vo?arstvo (skupine) lab. vo?.
  15 - 17 Mediteransko vo?arstvo VI/B
Utorak 8 - 10 Prerada vo?a i povr?a I/1
  9 - 15 Mediteransko vo?arstvo (skupine) lab. vo?.
  10 - 12 Genetika VI/A
  14 - 16 Elektroni?ko poslovanje IV/1
  14 - 17 Gljivarstvo II/2
Srijeda 8 - 12 Osnove tehnologije rakija od gro??a i vinjaka III/B
  8 - 12 Mediteransko vo?arstvo (skupine) lab. vo?.
  12 - 15 Suvremene tehnologije ?uvanja i pakiranja vo?a I/1
  12 - 16 Osnove tehnologije rakija od gro??a i vinjaka (1. i 2. skupina) Lab. VV
  14 - 16 Oplemenjivanje bilja III/A
?etvrtak 8 - 11 Sjemenarstvo i rasadni?arstvo II/1
  8 - 14 Predikatna, pjenu?ava i specijalna vina (skupine) Jazbina
  8 - 12 Predikatna, pjenu?ava i specijalna vina I/1
  9 - 10 Informatika IV/56
  10 - 12 Suvremene tehnologije ?uvanja i pakiranja vo?a (2. skupina) lab. vo?.
  11 - 12 Sjemenarstvo i rasadni?arstvo II/1
  12 - 14 Suvremene tehnologije ?uvanja i pakiranja vo?a (3. skupina) lab. vo?.
  12 - 14 Oplemenjivanje bilja VI/A
  14 - 16 Elektroni?ko poslovanje IV/50
  14 - 16 Suvremene tehnologije ?uvanja i pakiranja vo?a (4. skupina) lab. vo?.
  16 - 18 Oplemenjivanje bilja II/1
Petak 8 - 12 Osnove tehnologije rakija od gro??a i vinjaka (4. skupina) Lab. VV
  8 - 10 Prerada vo?a i povr?a (1. skupina) lab. vin. i teh.
  8 - 12 Mediteransko vo?arstvo (skupine) lab. vo?.
  8 - 10 Poslije?etvena tehnologija IV/56
  10 - 12 Prerada vo?a i povr?a (2. skupina) lab. vin. i teh.
  10 - 12 Engleski jezik I IV/B
  10 - 12 Zakonodavstvo u agrobiznisu IV/50
  10 - 15 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
  12 - 14 Prerada vo?a i povr?a (3. skupina) lab. vin. i teh.
  12 - 14 Zakonodavstvo u agrobiznisu V/2
  12 - 14 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji IV/3
  14 - 16 Poslije?etvena tehnologija IV/50
  14 - 16 Suvremene tehnologije ?uvanja i pakiranja vo?a (1. skupina) lab. vo?.
  14 - 16 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji IV/3

BS-Krajobrazna arhitektura

Ponedjeljak 8 - 12 Ruralna i urbana sociologija IV/B
  8 - 10 Istra?iva?ke metode u dru?tvenim znanostima Crtaonica
  12 - 14 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
  12 - 14 Plan sadnje i primjena bilja u krajobraznom oblikovanju V/1
Utorak 9 - 11 Osnove krajobraznog planiranja Crtaonica
  11 - 14 Osnove crtanja AutoCAD programa (1. i 2. skupina) IV/1
  12 - 14 Matematika VI/B
  12 - 14 Principi fiziologije bilja I/2
  14 - 16 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/B
  16 - 18 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
Srijeda 9 - 12 Osnove krajobraznog planiranja (1. skupina) IV/1
  12 - 15 Osnove krajobraznog planiranja (2. skupina) IV/1
?etvrtak 8 - 10 Plan sadnje i primjena bilja u krajobraznom oblikovanju Crtaonica
  10 - 12 Razvoj oblikovanja krajobraza (1. skupina) krajobraz
  12 - 14 Razvoj oblikovanja krajobraza IV/C
  14 - 16 Razvoj oblikovanja krajobraza (2. skupina) krajobraz
Petak 8 - 10 Ure?enje gradskog krajobraza (1. skupina) IV/C
  10 - 12 Ure?enje gradskog krajobraza IV/C
  10 - 12 Engleski jezik I IV/B
  12 - 14 Ure?enje gradskog krajobraza (2. skupina) IV/C

BS-Poljoprivredna tehnika

Ponedjeljak 8 - 10 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT III/B
  8 - 10 Ukrasno bilje IV/2
  10 - 12 Ukrasno bilje IV/2
  12 - 14 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
Utorak 8 - 12 Osnove hidraulike i toplinske tehnike u poljoprivredi lab. vin. i teh.
  10 - 12 Obnovljivi izvori energije (2. skupina ) lab. teh.
  12 - 16 Odr?avanje poljoprivrednih strojeva i opreme IV/4
  16 - 18 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
Srijeda 8 - 12 Biomasa poljoprivrednih kultura prakt. spb.
  13 - 17 Obnovljivi izvori energije IV/2
?etvrtak 8 - 12 Objekti i oprema u sto?arstvu II/2
  12 - 16 Uvod u ekolo?ku poljoprivredu-AE, PT IV/56
  12 - 14 Obnovljivi izvori energije (1. skupina ) lab. teh.
Petak 8 - 10 Osnove agrikulture VI/A
  10 - 12 Engleski jezik I IV/B
  14 - 16 Osnove agrikulture VI/A