Info

Zavod za poljoprivrednu zoologiju

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 3, prizemlje
Fax: +385 1 239 3970

Tajnica/tajnik zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Vesna Brezovac, tajnica zavoda+385 01 239 3805vperic

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
prof. dr. sc. Renata Bažok, predstojnica zavoda
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3969rbazok
prof. dr. sc. Bogdan Cvjetković
Professor emeritus
+385 01 239 3805bcvjetkovic
prof. dr. sc. Božena Barić
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3746baric
prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak
Redoviti profesor
+385 01 239 3968tgotlin
prof. dr. sc. Dinka Grubišić
Redoviti profesor
+385 01 239 3967djelinic
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mešić
Izvanredni profesor
+385 01 239 3858amesic
doc. dr. sc. Maja Čačija
Docent
+385 01 239 3621mcacija
doc. dr. sc. Ivan Juran
Docent
+385 01 239 3965ijuran
doc. dr. sc. Darija Lemić
Docent
+385 01 239 3649dlemic
doc. dr. sc. Ivana Pajač Živković
Docent
+385 01 239 3948ipajac
dr. sc. Zrinka Drmić
Poslijedoktorand
+385 1 239 3654zdrmic
Helena Virić Gašparić, mag. ing. agr.
Asistent
+385 01 239 3804hviric
Martina Kadoić Balaško, mag. ing. agr.
Doktorand
+385 1 239 3804mmrganic

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Damir Bertić, mag. ing.
Tehnički suradnik
+385 01 239 3966dbertic
Irena Dušak
Tehnički suradnik
+385 01 239 3966idusak
Senka Ravić
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 239 3966

Usluge i proizvodi

Unapređenje i uvođenje sustava integrirane i ekološki prihvatljive zaštite bilja

U suradnji s proizvođačima ratarskih, voćarskih, vinogradarskih i povrtlarskih kultura te uzgajivačima ukrasnog bilja uvode se sustavi integrirane i ekološki prihvatljive zaštite bilja protiv štetnika, nematoda i puževa. Djelatnici zavoda provode edukacije poljoprivrednih proizvođača za provođenje integrirane zaštite bilja od štetnika po načelima rada "škole u polju". Također se u proizvodnju uvode i mjere biološke zaštite nasada kroz primjenu prirodnih neprijatelja štetnika -  predatorskih i parazitskih vrsta kukaca, grinja, nematoda i gljivica. U istraživanjima su primjenjivane vrste parazitskih nematoda Steinernema carpocapsae (za suzbijanje jabukovog savijača) i Phasmarhabditis hermaphrodita (za suzbijanje štetnih puževa u povrtlarskim kulturama) te parazitskih osica Encarsia formosa,  entomofagne stjenice Macrolophus caliginosus i entomopatogene gljivice Verticillium lecanii (za suzbijanje cvjetnog štitastog moljca u plastenicima rajčice).

prof. dr. sc. Renata Bažok, prof. dr. sc. Božena Barić, prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak, doc. dr. sc. Dinka Grubišić, doc. dr. sc. Aleksandar Mešić

Fitofarmaceutska istraživanja

U suradnji s proizvođačima sredstava za zaštitu bilja, provode se istraživanja registriranih sredstava za zaštitu bilja glede njihove učinkovitosti, rezidualnog djelovanja i utjecaja na okoliš, poglavito na biodiverzitet. U sklopu ovih istraživanja provodi se i praćenje proširenosti rezistentnosti pojedinih štetnika na određena sredstava za zaštitu bilja.

prof. dr. sc. Renata Bažok, prof. dr. sc. Božena Barić, prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak, doc. dr. sc. Dinka Grubišić, doc. dr. sc. Aleksandar Mešić

Primjena sredstava za zaštitu bilja

U suradnji s proizvođačima poljoprivrednih kultura i ukrasnog bilja te proizvođačima sredstava za zaštitu bilja istražuje se primjena suvremenih uređaja i novih tehnika te mogućnost primjene smanjenih doza i kombiniranja pojedinih sredstava za zaštitu bilja. U zaštitu gradskog zelenila od štetnih kukaca uvodi se primjena endoterapeutskih metoda tretiranja bilja injektiranjem insekticida u debla ukrasnog drveća.

doc. dr. sc. Aleksandar Mešić

Analize uzoraka tla i biljaka na prisutnost cistolikih i slobodnoživućih nematoda

Morfološka i molekularna identifikacija štetnih vrsta nematoda, određivanje vitalnosti i brojnosti populacija nematoda temeljem kojih se daju preporuke proizvođačima.

doc. dr. sc. Dinka Grubišić

Analize uzoraka tla i biljaka na prisutnost štetnih i korisnih kukaca

Determinacije štetne i korisne faune kukaca.

prof. dr. sc. Renata Bažok, prof. dr. sc. Božena Barić, prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak, doc. dr. sc. Dinka Grubišić, doc. dr. sc. Aleksandar Mešić

Analize i determinacije puževa

doc. dr. sc. Dinka Grubišić

Studije, programi, savjeti

Izrađuju se sukladno zahtjevu i potrebama poljoprivrednih proizvođača , proizvođača sredstava za zaštitu bilja i drugih organizacija.

prof. dr. Božena Barić, prof. dr. Renata Bažok, prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak, doc. dr. sc. Dinka Grubišić, doc. dr. sc. Aleksandar Mešić

Genetička istraživanja – molekularne metode

Molekularna identifikacija vrsta štetnih kukaca (Agriotes sp.) i nematoda (Globodera rostochiensis Woll., Mulvey & Stone i Globodera pallida Stone) temeljem osnovnih molekularnih metoda (izolacija DNA, PCR, sekvenciranje). Genotipizacija i analize intra - i interpopulacijske genetičke varijabilnosti važnijih štetnika u voćarskoj, ratarskoj i povrćarskoj proizvodnji (Cydia pomonella L., Diabrotica virgifera virgifera LeConte) korištenjem molekularnih markera (mikrosateliti). Analize molekularne filogenije kojima se utvrđuje odnos među vrstama na temelju razlika u DNA sljedovima.

dr.sc. Ivana Pajač Živković, Maja Čačija, dipl.ing, Darija Lemić, dipl.ing

Pokušališta i laboratoriji

Laboratorij za nematologiju

Laboratorij je opremljen uređajem za izdvajanje cistolikih nematoda iz uzoraka tla (Spears, 1968) te uređajem za izdvajanje slobodnoživućih nematoda iz uzoraka tla i biljaka (Oostenbrink - MEKU GmbH).

Voditeljica Laboratorija  za nematologiju: doc. dr. sc. Dinka Grubišić

Laboratorij za entomologiju

Laboratorij je opremljen opremom za identifikaciju, uzgoj i proučavanje biologije i ekologije štetnih i korisnih kukaca.

Voditeljica Laboratorija za entomologiju: dr.sc. Ivana Pajač Živković

Povijest Zavoda za poljoprivrednu zoologiju

Osnivanjem Poljoprivredno šumarskog fakulteta 1919. g. osnovani su zoološki i entomološki kabineti koji se 1932. g. spajaju i osniva se Zavod za entomologiju. Nakon razdvajanja šumarskog i poljoprivrednog fakulteta Zavod za entomologiju se proširuje i dobiva naziv Zavod za poljoprivrednu zoologiju, koji nosi i danas. U proteklom razdoblju u Zavodu su radili mnogi svjetski priznati znanstvenici kao prof. dr. A. Korlević, prof. dr. A. Langhoffer, prof. dr. B. Hergula, prof. dr. A. Kurir, prof. dr. Ž. Kovačević, prof. dr. L. Schmidt te dva akademika Z. Lorković i M. Maceljski. Prvi predstojnik Zavoda bio je prof. dr. A. Korlević.

Rad u Zavodu otpočeo je istraživanjima faune kukaca i ostalih životinja (grinja, nematoda, puževa, glodavaca) potom biologije i ekologije te mogućnosti suzbijanja štetnih vrsta. U Zavodu su proučavane i metode primjene pesticida a posebna pozornost posvećena je nepesticidnim metodama zaštite bilja, poglavito biološkom suzbijanju.

Stručnjaci Zavoda imaju dugogodišnju suradnju sa svim značajnim stručnjacima i institucijama diljem svijeta. Znanstveni rad očituje se kroz 12 USDA projekata, COST projektima, FAO projektima, SEERANET.PLUS, IPA, HRZZ te radom na brojnim drugim inozemnim i domaćim projektima. Na polju integrirane i ekološki prihvatljive zaštite bilja djelatnici Zavoda imaju vodeću ulogu u ovom dijelu Europe. Prvi u Europi (osim bivšeg SSSR-a) proveli su introdukciju korisnog kukca Zygogramma suturalis iz SAD u svrhu biološkog suzbijanja korova Ambrosia artemisiifolia, a u biološkom suzbijanju korova i kukaca postigli su značajne rezultate. Stručnjaci ovog Zavoda vodeći su u proučavanju biologije i ekologije karantenskih štetnika za Hrvatsku poglavito kukuruzne zlatice Diabrotica virgifera virgifera. U Zavodu se posebno istražuje fauna Aphidina, Heteroptera, Coccinelidae, Elateridae i Nematoda. Rezultati ovih istraživanja prikazani su kroz brojne znanstvene radove objavljene u nas i u inozemstvu.

Zavod je od 1962. g. organizator i voditelj poslijediplomskog studija Fitomedicina na kojem su stupanj magistra znanosti stekli brojni uvaženi znanstvenici. Djelatnici Zavoda poglavito akademik Milan Maceljski pokretači su i osnivači profila Zaštita bilja na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.

Zavod za poljoprivrednu zoologiju suorganizator je Seminara iz zaštite bilja već 57 godina. Rezultati kontinuiranog nastavnog i stručnog rada svrstavaju ovaj Zavod u vodeći u Republici Hrvatskoj te jedan od značajnih čimbenika entomološke i zoološke struke u svijetu.